Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
935z dziś
5749z ostatnich 7 dni
21765z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa włókna do betonu

Przedmiot:

Dostawa włókna do betonu

Data zamieszczenia: 2022-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Aleje Prof. Sylwestra Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
telefon: 52-340-85-45
aneta.durczak@pbs.edu.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon: 52-340-85-4
Termin składania ofert: 2022-09-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA włókna do betonu
typ PVA, nazwa handlowa KURALON K-II RECS 15/8 mm, ilość 36 kg
. Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu "Inkubator Innowacyjności 4.0" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału Kadrowego sektora B+R (nr grantu 1/2/2021)
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa włókna do betonu typ PVA, nazwa handlowa KURALON K-II RECS 15/8 mm, ilość 36 kg.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
włókno do betonu typ PVA, nazwa handlowa KURALON K-II RECS 15/8 mm, ilość 36 kg

CPV: 14212200-2

Dokument nr: D-02286/2022

Składanie ofert:
Ofertę należy przesłać na adres -e-mail: aneta.durczak@pbs.edu.pl

TERMIN SKŁADANIA ofert: do 21.09.2022 r. do godz. 10.00

Miejsce i termin realizacji:
3. Miejsce dostawy:
Politechnika Bydgoska
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Al. prof. S. Kaliskiego 7,
85-796 Bydgoszcz
Usługa musi zostać wykonana w terminie maksymalnie 14 dni roboczych od dnia przyjęcia zlecenia do realizacji.

Wymagania:
3. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest z wyłączeniem ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, na podstawie wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.
4. Informacje dodatkowe:
1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych;
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;
3) Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych;
4) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
5. Wizja lokalna:
Zamawiający nie wymaga przeprowadzenie wizji lokalnej.
6. Wszystkie wymagania określone w dokumentach stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zaproszenia.
7. Wykaz rozwiązań równoważnych - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami.
8. Warunki płatności:
Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu całości zamówienia. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury/rachunku.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań zakresie warunków udziału w postępowaniu.
V. PODSTAWY WYKLUCZENIA
Zamówienie nie może być udzielone:
1) osobom zatrudnionym jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji Projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu "Inkubator Innowacyjności 4.0" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału Kadrowego sektora B+R. (nr grantu 1/2/2021) na
podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie,
2) osobom/podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo. Przez powiązania osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia
lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
3) osobom/podmiotom podlegającym wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
z dnia 13.04.2022 r.
Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2
do zaproszenia.
VI. PODSTAWY ODRZUCENIA OFERT
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
2) jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert.
VII. PODSTAWY UNIEWAŻNIENIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym etapie do czasu podpisania umowy, bez podania przyczyny.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Okres związania ofertą wynosi 14 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
XI. KRYTERIA OCENY OFERT
Kryterium oceny ofert jest cena (100%). Liczba punktów w kryterium cena oferty zostanie wyliczona za pomocą następującego wzoru:
najniższa zaoferowana cena
Pc = ------------------------------- x 100
cena badanej oferty

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania Zamawiającego.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty z uwagi na taką samą ocenę w ww. kryterium, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

XII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI I SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem poczty e-mail zamawiającego: aneta.durczak@pbs.edu.pl
2. Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria internetu, problemy techniczne, związane z brakiem np. aktualnej przeglądarki, itp.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.