Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4696z ostatnich 7 dni
20872z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego

Przedmiot:

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego

Data zamieszczenia: 2022-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Młynary
ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary
powiat: elbląski
Tel: 55 2486082, fax: 552486400
sekretariat@mlynary.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Młynary
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel: 55 2486082, fax
Termin składania ofert: 2022-09-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn."Przebudowa budynków Ośrodka Kultury oraz obiektów Stadionu Miejskiego w Młynarach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej"
Szczegółowy opis:

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn."Przebudowa budynków Ośrodka Kultury oraz obiektów Stadionu Miejskiego w Młynarach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej", we współpracy z Zamawiającym oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), w celu zaprojektowania,
a następnie wykonania robót budowlanych wyszczególnionych w zakresie niniejszego zamówienia.

Zakres:

Zakres prac dla zadania pn. "Przebudowa budynków Ośrodka Kultury oraz obiektów Stadionu Miejskiego w Młynarach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej" obejmuje:
Przebudowę budynków Ośrodka Kultury w Młynarach, w tym Sali byłego kina w następującym zakresie:

poprawy złego stanu technicznego budynków,
dostosowania budynków do przepisów ppoż.,
wymiany instalacji elektrycznej,
demontażu materiałów wykończeniowych łatwopalnych,
montażu wentylacji,
niwelacji barier dla osób niepełnosprawnych,
naprawy elewacji zewnętrznej,
wymianie źródła ciepła.
Przebudowę obiektów Stadionu Miejskiego w Młynarach w następującym zakresie:

Termomodernizacja pawilonu sportowego, w tym:
ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji,
izolacja cieplna stropu nad parterem,
obróbki blacharskie, w tym rynny,
wykonanie opaski wokół budynku,
konserwacja elementów drewnianych,
analiza źródła ciepła i ewentualna wymiana na bardziej efektywne.
Budowa instalacji fotowoltaicznej naziemnej.
Wykonanie odwodnienia i modernizacji płyty głównej boiska do gry w piłkę nożną.
Wykonanie zadaszenia trybun siedzących Stadionu Miejskiego.

CPV: 71000000-8

Dokument nr: RG.032.14.2022.EC

Składanie ofert:
Forma złożenia oferty i zasady rozstrzygnięcia:
Kompletną ofertę podpisaną przez osoby upoważnione należy złożyć
w siedzibie Zamawiającego (osobiście lub listownie) na adres: Gmina Młynary, Ul. Dworcowa 29, w terminie do 22.09.2022 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji:
30 dni od dnia zawarcia umowy

Wymagania:
Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego,
którego wartość jest równa 45 000,00 zł netto i mniejsza 130 000,00 zł netto
Warunki płatności:

Płatność nastąpi po odbiorze dokumentacji, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Zasady złożenia oferty

Zawartość oferty:

Kompletna oferta musi zawierać:

Wypełniony Formularz Oferty, wraz z wyceną usługi
Projekt umowy
Opis przedmiotu zamówienia

Przygotowanie oferty:

Oferta musi zawierać całość zamówienia.
Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.
Ofertę należy umieścić w kopercie z oznaczeniem: Oferta na: Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn."Przebudowa budynków Ośrodka Kultury oraz obiektów Stadionu Miejskiego w Młynarach wraz
z montażem instalacji fotowoltaicznej"
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem
i złożeniem oferty.
Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.
O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: bip.mlynary.pl
Opis kryteriów którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podawałem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny oferty
Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena (100,00%).

Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta będzie :

o zawierała najniższą cenę,

o odpowiadać będzie treści Zapytania ofertowego,

Postanowienia ogólne:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków objętych odpowiedzią na zapytanie ofertowe poprzez zaproszenie wybranego oferenta do bezpośredniej rozmowy w siedzibie Zamawiającego.
Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego
Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Gminy Młynary z tytułu przygotowania i złożenia oferty na zapytanie.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.