Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
964z dziś
5582z ostatnich 7 dni
20844z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup lamp solarnych

Przedmiot:

Zakup lamp solarnych

Data zamieszczenia: 2022-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Popielów
ul. Opolska 13
46-090 Popielów
powiat: opolski
(77) 427 58 22, Faks: (77) 427 58 38, tel. 77 427 58 26
radagminy@popielow.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Popielów
Wadium: ---
Nr telefonu: (77) 427 58 22, Faks
Termin składania ofert: 2022-09-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup lamp solarnych
II.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem lamp solarnych w miejscowościach
Karłowice, Kuźnica Katowska, Lubienia i Popielów w ramach funduszu sołeckiego Gminy Popielów.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Zakup 5 sztuk lamp solarnych wraz z dostawą i montażem w miejscowościach:
- Karłowice - 2 szt.,
- Kuźnica Katowska - 1 szt.,
- Lubienia - 1 szt.,
- Popielów - 1 szt..
2) Każda lampa powinna spełniać minimalne parametry:
a) 1 x 270W;
b) Słup 6 m ocynkowany;
c) Akumulator żelowy lub litowo-jonowy 120Ah;
d) Moc światła regulowana 30-60W;
e) System ściemniania;
f) Możliwość regulacji czasu pracy lampy i mocy;
g) Regulacja pilotem - dostawa 1 pilota do każdej sztuki;
h) Fundament prefabrykowany,
6) W miejscu montażu należy po zakończeniu prac montażowych przywrócić stan nawierzchni
(np. trawnik) do stanu poprzedniego oraz uporządkować teren na którym prowadzone były prace
montażowe.

Składanie ofert:
VIII.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Oferta powinna zostać dostarczona do Zamawiającego do dnia 22.09.2022 r. do godz. 15:30:
1) osobiście w siedzibie Zamawiającego, 46-090 Popielów, Ul. Opolska 13, w godz.ch pracy Urzędu,
2) przesłać drogą elektroniczną na adres: radagminy@popielow.pl lub faksem na nr (77) 427 58 38,
3) przesłać pocztą lub kurierem na adres siedziby Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w całości do dnia 15.11.2022 r.

Wymagania:
Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych - wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł.
3) Gwarancja producenta 36 miesiące,
4) W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy urządzenia,
5) Czas reakcji na zgłoszenie awarii 7 dni,
3. Informacje dodatkowe:
1) Wizja lokalna - każdy wykonawca ma możliwość dokonania wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków
terenu, warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania informacji przydatnych do przygotowania oferty; koszt ewentualnej wizji lokalnej poniesie Wykonawca,
2) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na cały przedmiot zamówienia: 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia,
3) Wykonawca odpowiada za należyte zabezpieczenie przez zniszczeniem lub uszkodzeniem wszystkich elementów znajdujących się w otoczeniu montowanego urządzenia niebędących przedmiotem prac montażowych,
4) Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia spełnia normy określone przepisami prawa,
5) Zamawiający dopuszcza montaż poszczególnych lamp w różnych terminach i potwierdzenie wykonania czynności protokołem odbioru częściowego,
6) Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie dokonana w terminie 21 dni od przedłożenia faktury wraz z protokołem odbioru przez Zamawiającego.
2. Jako termin zakończenia zadania rozumie się podpisanie protokołu końcowego wykonania całego
przedmiotu zamówienia po sprawdzeniu przez przedstawicieli Zamawiającego wszystkich niezbędnych
dokumentów określonych w umowie i opisie przedmiotu zamówienia oraz innych dokumentów
wymaganych prawem.
IV.
KRYTERIA OCENY OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ofert ważnych na podstawie kryterium: CENA - 100%
V.
ODRZUCENIE OFERTY:
1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
2) została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu określonym
w przedmiotowym zapytaniu ofertowym,
3) została złożona po terminie składania ofert,
4) wystąpi którakolwiek z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).
VI.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być stworzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania.
3. Oferta powinna być:
1) opatrzona pieczątką firmową,
2) posiadać datę sporządzenia,
3) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, e-mail,
4) zawierać cenę oferty brutto za realizację całości zamówienia, która stanowić będzie wynagrodzenie
ryczałtowe,
5) podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji
oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji
firmy oferenta,
6) zawierać wymagane załączniki.
VII. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika nr 1 do zapytania),
2. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.
5. Zamawiający i oferent nie mogą prowadzić negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywać
jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
6. Zamawiający wzywa oferentów, którzy złożyli oferty o takiej samej najniższej cenie, do złożenia dodatkowych
ofert w zakresie dotyczącym ceny, w określonym terminie. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe,
nie mogą przedstawić ceny wyższej niż w złożonej wcześniej ofercie.
X. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty.

Kontakt:
IX. DODATKOWE INFORMACJE:
1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są przedstawiciele Urzędu Gminy w Popielowie:
1) Stanisław Szynkowski - podinspektor ds. obsługi Rady Gminy, tel. 77 427 58 26

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.