Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
964z dziś
5582z ostatnich 7 dni
20844z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Prace remontowo-konserwatorskie przy mogiłach

Przedmiot:

Prace remontowo-konserwatorskie przy mogiłach

Data zamieszczenia: 2022-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Dębica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica
powiat: dębicki
tel.: 14 68 38100
umdebica@um.debica.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Dębica
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 14 68 38100
Termin składania ofert: 2022-09-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Renowację mogił, zlokalizowanych na cmentarzu wojskowym w Dębicy
Zakres zamówienia:
1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej przed i po konserwacji.
2. Przedmiotem zamówienia są prace remontowo-konserwatorskie przy 11 mogiłach pojedynczych zlokalizowanych na zabytkowym cmentarzu wojskowym w Dębicy. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) usunięcie wyprawy akrylowej oraz usunięcie zanieczyszczeń, wykwitów mchów i glonów - dezynfekcja, a także usunięcie elementów luźnych i odpadających, nawarstwień wtórnych, oczyszczenie ręczne gładzikami.
Wykopy wokół grobów należy wykonać do głębokości poniżej dolnej nieregularnej krawędzi betonu również w wewnątrz mogił.
b) stabilizacja fundamentów - wypoziomowanie
c) uzupełnienie ubytków, pęknięć rys i szczelin - klejenie, zastrzyki wgłębne
d) impregnacja- izolacja wodochronna i przeciwwilgociowa,
e) scalenie kolorystyczne powłoką hydrofobową,
f) przestrzenie miedzy mogiłami wykonać wzorem alejek istniejących (prawa strona -kamień, lewa strona - nawierzchnia trawiasta
g) konserwacja remont metalowych tabliczek inskrypcyjnych oraz krzyży.
h) Wykonanie tablicy informacyjnej w alfabecie Braille'a. - treść i forma w załączniku nr 2 - Montaż tablicy będzie uzgodniony w trakcie realizacji zadania.
Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest wykonać wizję w terenie celem dokładnej weryfikacji stanu przedmiotu zamówienia.
3. Prowadzenie dokumentacji przebiegu prac konserwatorskich i przekazania jej Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków oraz Zamawiającemu,
4. Opracowanie sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu prac i przekazania tego opracowania Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków oraz Zamawiającemu.
Zamawiający zastrzega, że planowany powyżej zakres zamówienia może ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości remontowanych mogił).
B. Wykonywanie prac zgodne z warunkami zawartymi w decyzji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: znak RZ-IRN. 5142.1.14.2019.GP z dnia 31.05.2019 r. oraz znak RZ-IRN. 5142.3.20.2020.GP z dnia 16.11.2020 r.

Dokument nr: IMI.271.77.2022.KR

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.09.2022 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego wpok. 228.

Składanie ofert:
Oferty sporządzone na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1), należy składać na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Miejskim w Dębicy w terminie do 22.09.2022 r. godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji: Termin realizacji zamówienia: do 04.11.2022 roku.

Wymagania:
Szczegółowe wymagania:
A. Kierowanie pracami konserwatorskimi przez osobę posiadającą kwalifikacje o których mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii o których mowa w art. 64 ustl
Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest wykonać wizję w terenie celem dokładnej weryfikacji stanu, wielkości zakresu zamówienia.
Tryb zamówienia: przetarg ofertowy
Opis przygotowania oferty: Wykonawca może sporządzić jedną ofertę z podaniem ceny.
Kryteria oceny ofert:
Oferty zostaną przeliczone wg wzoru:
C= najniższa ofertowa cena / cena ocenianej oferty x 100 pkt
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który otrzyma najwyższą punktację w kryteriach oceny.
3. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie, zabezpieczonej przed otwarciem. Kopertę należy opisać następująco:
Gmina Miasta Dębica 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2 Oferta na:
,,Renowację mogił na cmentarzu wojskowym w Dębicy" Nie otwierać przed dniem 22.09.2022 r. godz. 10:15
4. Na kopercie oprócz opisu jw. Należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
Uprawniony do kontaktu z oferentami: Anna Bania tel. 14 6838208, Klaudia Reguła, tel. 14 6838228.
Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który zaoferuje najniższą cenę i którego oferta spełni wszystkie warunki postępowania.
Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców składających ofertę.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.