Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
962z dziś
5593z ostatnich 7 dni
21808z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

ODLEWY

Przedmiot:

ODLEWY

Data zamieszczenia: 2022-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: JSW KOKS Spółka Akcyjna
ul. Pawliczka 1
41-800 Zabrze
powiat: Zabrze
tel. (32) 757 52 72
akot@jswkoks.pl
https://przyjazn.logintrade.net/zapytania_email,1430592,3e919f9e6387380f0cca454dcdb354c4.html
Województwo: śląskie
Miasto: Zabrze
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (32) 757 52 72
Termin składania ofert: 2022-09-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ODLEWY - ODLEW KOŁA ZĘBATEGO LII 600 WG. RYS. 185341-222 wraz z obróbką Model w posiadaniu JSW KOKS S.A. (ZKP - AM641872)
Treść zapytania:
ZAPYTANIE OFERTOWE
JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrzu (dalej: Zamawiający) zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym i złożenia oferty handlowej.
Posiadamy modele do odlewu. Ponieważ modele był już wykorzystywane w produkcji to wybrany Wykonawca winien uwzględnić w oferowanej cenie koszt ewentualnych napraw lub korekty modeli oraz koszt transportu w zakresie ich odbioru z magazynu OKP w Dąbrowie Górniczej i zwrotu na magazyn. Możliwe będzie zapoznanie się ze stanem modeli w magazynie OKP.
Przed złożeniem oferty prosimy o rewizję stanu omodelowania. Rewizja omodelowania możliwa od dnia 16.09.2022r.
Odbiór omodelowania w ciągu 5 dni od daty otrzymania Umowy.
ZWROT OMODELOWANIA WRAZ Z DOSTAWĄ TOWARU - zwrot omodelowania do KOKSOWNI PRZYJAŹŃ Koksownicza 1, 42-523 Dąbrowa Górnicza.
DOSTAWA materiału z atestem 3.1 wg PN-EN 10204
Wykonanie zgodnie z załączonymi rysunkami / dokumentacją / specyfikacją
W przypadku naprawy lub adaptacji omodelowania koszt ponosi Oferent.
Wszelkie pytania proszę kierować drogą elektroniczną.
Zakaz rozpowszechniania udostępnionej dokumentacji technicznej oraz możliwość korzystania z dokumentacji wyłącznie w celu realizacji przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiot zapytania i miejsce dostawy
1.1. Przedmiot zapytania został wyszczególniony w powyższym zestawieniu. Ewentualne dodatkowe informacje umieszczono w polu "uwagi" lub w załącznikach do niniejszego postępowania.
1.2. Miejsce dostawy:
- Koksownia PRZYJAŹŃ
1.3. Zamawiający wymaga aby Oferent złożył wraz z ofertą następujące dokumenty:
- aktualny odpis z właściwego rejestru, lub zrównany z nim mocą wydruk, albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), według stanu na dzień nie wcześniejszy niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Oferenta mającego siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedłoży on informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument, wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Oferent ma siedzibę.
- pełnomocnictwo do podpisania i złożenia oferty, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
2. Termin dostawy i realizacja dostawy
2.1. Termin dostawy liczony w dniach kalendarzowych. Bieg terminu rozpoczyna się w dniu przekazania Zamówienia/Umowy do Dostawcy.
2.2. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony do lokalizacji Zamawiającego w ilości wskazanej w Formularzu, za wyjątkiem pozycji objętych jednostką miary pakiet, w których Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia różnicy w ilości dostarczonego towaru, mieszczącej się w wyznaczonych granicach od - 5 % do +10 % wartości wskazanej przez Zamawiającego w Nazwie produktu.
2.3. O ile nie uzgodniono inaczej, Sprzedający nie będzie dokonywał częściowych dostaw zamówionych towarów ani dostaw przed uzgodnionym terminem. DOSTAWA częściowa lub przed terminem może być przez Kupującego odrzucona.
2.4. Dostawę towaru należy awizować z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem przed planowaną dostawą na adres e-mail: odbiory@jswkoks.pl
3. Gwarancja
Na oferowane produkty zostanie udzielona gwarancja - wymagane min.
-12 miesięcy
4. Termin płatności
4.1. Termin płatności: wymagany 60 dni od daty wystawienia faktury.
4.2. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania faktur elektronicznych po uzyskaniu zgody i wypełnieniu Oświadczenia.
5. Sposób przygotowania oferty
5.1. Ofertę cenową należy złożyć wypełniając elektroniczny formularz ofertowy (dalej: Formularz).
5.2. Oferty należy składać na produkty:
- fabrycznie nowe, wolne od wad jakościowych i prawnych.
5.3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
5.4. Wykonawca wypełniając Formularz zobowiązany jest do podania ceny jednostkowej netto dla każdej z wyszczególnionych pozycji w tabeli, za wyjątkiem tych pozycji, w których jednostką miary jest pakiet. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do podania ryczałtowej ceny netto obejmującej ilość towaru wskazaną w Nazwie produktu uwzględniając tolerancję ilościową towaru w granicach od - 5 % do +10 % wartości wskazanej przez Zamawiającego w Nazwie produktu.
5.5. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
5.6. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.
5.7. Oferta winna zawierać cenę netto podaną w PLN.
5.8. W przypadku złożenia oferty w walucie innej niż w PLN, Zamawiający dokona przeliczenia wartości oferty na PLN wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający zakończenie terminu przyjmowania ofert.
5.9. Oferta winna zawierać termin dostawy w dniach kalendarzowych.
5.10. Dodatkowo do formularza należy dołączyć:
- Karta katalogowa lub inne dokumenty wymagane przepisami prawa dla danego towaru.
5.11. Wszelka korespondencja dotycząca zapytania ofertowego i złożonej oferty odbywać się będzie wyłącznie w języku polskim za pośrednictwem Platformy zakupowej Logintrade.
6. Okres ważności oferty
6.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
6.2. Bieg terminu liczony jest od dnia zakończenia przyjmowania ofert.
7. Zastrzeżenia
7.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny, tym samym unieważniając postępowanie.
7.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranym Oferentem lub Oferentami do chwili podpisania zamówienia/umowy.
7.3. Wybór Oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
7.4. Zamawiający nie wyraża zgody na realizację zamówienia w oparciu o Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące u Oferenta.
7.5. Zamawiający nie zezwala na składanie ofert zmieniających postanowienia zapytania ofertowego.
7.6. Podstawą zawarcia umowy będzie wypełniony formularz zapytania ofertowego oraz zaakceptowanie przez Oferenta ,,Kryteriów formalnych".
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. ODLEW KOŁA ZĘBATEGO LII 600 WG. RYS. 185341-222 wraz z obróbką 2 szt. 185341-222 Koło zębate.pdf

Dokument nr: Z3122/194160

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://przyjazn.logintrade.net/zapytania_email,1430592,3e919f9e6387380f0cca454dcdb354c4.html
Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
16- 09- 2022 11: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
22- 09- 2022 11: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://przyjazn.logintrade.net/zapytania_email,1430592,3e919f9e6387380f0cca454dcdb354c4.html

Uwagi:
Kryteria oceny oferty
Termin dostawy - 20%
Cena - 80%
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Agnieszka Kot
tel: +48 (32) 757 52 72
e-mail: akot@jswkoks.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.