Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4696z ostatnich 7 dni
20872z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie zasileń szlabanów parkingowych przy budynku

Przedmiot:

Wykonanie zasileń szlabanów parkingowych przy budynku

Data zamieszczenia: 2022-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel. kom.: 797 602 631
att1@wum.edu.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. kom.: 797 602 6
Termin składania ofert: 2022-09-19 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia są prace związane z wykonaniem zasileń szlabanów parkingowych
przy budynku Bloku F Ul. Nielubowicza 5 oraz budynku Zwierzętarni Ul. Pawińskiego 3C.
Szczegółowy zakres prac określony jest w Załączniku 2 (kosztorys) do niniejszego zaproszenia.

Dokument nr: ATT/2022/EL/10009

Składanie ofert:
V. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy złożyć, nie później niż do dnia 19.09.2022 r. do godz. 12:00.
2. Ofertę proszę złożyć drogą elektroniczną (podpisaną, w formacie PDF) na adres e-mail:
att1@wum.edu.pl (proszę oznaczyć ofertę w tytule wiadomości ,,oferta, nr sprawy
ATT/2022/EL/10009") lub dostarczyć osobiście do Działu Technicznego Utrzymania
Obiektów Ul. Trojdena 2A, pokój nr 122.

Wymagania:
II. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami niniejszego zaproszenia.
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
4. Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania/komputerze lub ręcznie w sposób
czytelny wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia
5. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania ofert, a
upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono
z innych dokumentów dołączonych do oferty.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Oferta musi być oznaczona znakiem sprawy ATT/2022/EL/10009.
8. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz inne omyłki
polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty.

9. Zamawiający w toku badania ofert może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
10. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską ceną w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
11. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
III. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT
1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena 100%
2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta z najniższą łączną ceną brutto.
3. Oferta najkorzystniejsza (z najniższą ceną) otrzyma 100 pkt, każda następna oferta otrzyma
liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, obliczoną według wzoru:
Liczba punktów oferty badanej = 100pkt
cena
X = cena
badana
min
A ´
4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, kryterium rozstrzygającym będzie termin wykonania
zamówienia.
IV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Dla potrzeb niniejszego postępowania, Wykonawca na druku Formularza ofertowego
stanowiącego Załącznik nr 1 do zaproszenia, zobowiązany jest na podstawie kalkulacji
szczegółowej, podać łączną cenę ofertową netto, kwotę podatku VAT oraz cenę z VAT.
2. W cenie ofertowej Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane koszty
związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz wszystkie inne koszty wynikające z zapisów zaproszenia i wzoru umowy, w
tym koszty bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
3. Ceny należy podać w złotych polskich.
4. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą
podlegały zmianom, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w umowie.
3. W przypadku wyboru przez Wykonawcę elektronicznej formy dostarczenia oferty,
Zamawiający może zażądać dostarczenia oryginału oferty w terminie nie późniejszym niż do
dnia podpisania umowy.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
a. wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla
składania ofert

b. zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich
samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem
,,ZAMIANA".
VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
2. Oferta złożona w postępowaniu, przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub
zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy.
VII. WYBÓR WYKONAWCY i SPOSÓB OGŁOSZENIA
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w niniejszym zaproszeniu.
2. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczone na tej samej stronie
internetowej, co niniejsze zaproszenie.

Kontakt:
Osoba do kontaktu z Wykonawcami
Rafał Kundera
Tel. kom.: 797 602 631
e-mail: att1@wum.edu.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.