Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
935z dziś
5749z ostatnich 7 dni
21765z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa energii elektrycznej

Przedmiot:

Dostawa energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2022-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kryrach
ul. Nierad 86
43-265 Kryry
powiat: pszczyński
tel. 32/2122213, 32 2122323, tel. 32/2122213, 32 2122323
zsp.kryry@wp.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Kryry
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32/2122213, 32
Termin składania ofert: 2022-09-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kryrach ogłasza przetarg na realizację zamówienia
o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych, pn.:

"DOSTAWA energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kryrach
w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r."

. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest ,,DOSTAWA energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kryrach w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.", zwana dalej zamówieniem.
Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej o określonych standardach jakościowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przez Zamawiającego, wskazanego w pkt. 1 niniejszego ogłoszenia, dla jego budynków oraz infrastruktury (zgodnie z posiadanym umocowaniem).
Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej.
Parametry jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
3. Podstawowe informacje:
1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09000000-3;
2) Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energią elektryczną: 2;
3) Sumaryczna szacunkowa moc umowna: 101,90 kW
4) Prognozowane szacunkowe zużycie energii w okresie realizacji zamówienia (12 miesięcy): 43,46 MWh
5) Taryfa (dotyczy wszystkich punktów objętych zamówieniem): C11; C21
6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi wykaz punktów poboru energii elektrycznej dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kryrach - zał. 1.A do niniejszego ogłoszenia;
7) Szacowane zużycie energii elektrycznej, wskazane w załączniku 1.A, zostało wykonane z należytą starannością, jednakże ma charakter orientacyjny.
W okresie obowiązywania umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia Zamawiający będzie realizował zamówienie w zależności od potrzeb, których dokładne określenie nie jest możliwe.
Tym samym Zamawiający nie gwarantuje wykorzystania 100% wolumenu wskazanego w ww. ppkt 4), wyliczonego na podstawie zał. 1.A do ogłoszenia. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe lub prawne.
Faktyczne zużycie energii uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z tym że niezależnie od wielkości zużycia, Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w ofercie ceny energii, na co Wykonawca wyraża zgodę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zużycia energii, bez konieczności zmiany warunków umowy oraz sporządzenia aneksu do umowy.
4. Pozostałe istotne informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiot zamówienia będzie realizowany na podstawie umowy podpisanej z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu. Umowę ze strony Zamawiającego będzie podpisywał dyrektor zarządzający placówką (wskazany w zał. 1.A, w kolumnie pn. ,,ZAMAWIAJĄCY/ODBIORCA/PŁATNIK/ REPREZENTACJA").
Faktury VAT będą wystawiane na płatnika.
Rozliczenie dostawy energii odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii wg cen stawek opłat wynikających ze złożonej oferty.
Wszystkie rozliczenia związane z realizacją w/w zamówienia publicznego, będą dokonywane w PLN.
2) Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej.

CPV: 09000000-3

Składanie ofert:
11. Ofertę należy sporządzić w języku polskim i złożyć w wersji elektronicznej na adres mailowy: zsp.kryry@wp.pl
13. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa: 22.09.2022 r., godz. 12:00

Miejsce i termin realizacji:
8. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023 r. z tym, że rozpoczęcie dostaw energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej nastąpi z dniem 01.01.2023 r.

Wymagania:
3) Warunki udziału w postępowaniu:
1. Wykonawca musi mieć zawartą oraz obowiązującą przez cały okres realizacji zamówienia umowę, tzw. Generalną Umowę Dystrybucyjną, z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (dalej zwanym: OSD) na podstawie której może prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich punktów poboru energii, wskazanych w zał. nr 1.A do ogłoszenia (stosowne oświadczenie należy złożyć na formularzu ofertowym - zał. nr 1 do ogłoszenia).
2. Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne ważną w okresie wykonywania umowy lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
4) Wykonawca będzie dostarczał energię elektryczną zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców, określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy - Prawo Energetyczne.
5) Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej w ramach przedmiotu zamówienia.
6) Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy dla wszystkich punktów wskazanych w zał. nr 1.A do ogłoszenia odbywa się po raz kolejny.
Wszystkie punkty z kolejną zmianą sprzedawcy posiadają rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej. Umowy na dystrybucję energii elektrycznej zawarte są na czas nieokreślony. Obecnym sprzedawcą dla tych punktów jest Respect Energy S.A. z siedzibą w Warszawie.
Umowy sprzedaży zawarte są na czas określony do 31.12.2022 r., nie ma konieczności wypowiadania obecnych umów sprzedaży energii elektrycznej.
7) Wszystkie punkty poboru wskazane w zał. nr 1.A do ogłoszenia znajdują się na terenie OSD Tauron Dystrybucja S.A.
8) Stosowane dla poszczególnych punktów PPE okresy rozliczeniowe zostały wskazane w zał. 1.A.
9) Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej oraz reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem nowych umów sprzedaży energii elektrycznej.
Wzór pełnomocnictwa i jego zakres stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia.
Wykonawca, w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym oraz Zamawiającego umów sprzedaży energii elektrycznej właściwemu OSD zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Uwaga: Wykonawca dokona zgłoszenia punktów poboru wyłącznie w oparciu o przekazane przez Zamawiającego dane do zmiany sprzedawcy wg załącznika 1.A do ogłoszenia.
10) Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny jednostkowej netto podczas trwania umowy, poza zmianami ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
11) Zamawiający udostępni wszystkie posiadane dane niezbędne w procedurze zmiany sprzedawcy w arkuszu Excel.
12) Zamawiający nie podpisywał aneksów dotyczących programów lojalnościowych i promocyjnych.
13) W odniesieniu do wszystkich punktów poboru zamawiający posiada status odbiorcy, wobec czego przysługuje mu uprawnienie do zakupu energii od wybranego przez siebie sprzedawcy /art. 4j ust 1 ustawy prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r./.
14) Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy w drodze wymiany korespondencji drogą poczty tradycyjnej lub kurierskiej, w formie papierowej.

5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie dla przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy (PPU) - stanowiących załącznik nr 3 do ogłoszenia.
6. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.
7. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia.
Warunkiem rozpoczęcia dostaw w terminach wskazanych powyżej, jest skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy.
10. Opis sposobu przygotowywania i sporządzenia ofert:
1) wykonawca może złożyć jedną ofertę,
2) ofertę należy złożyć w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do reprezentowania Wykonawcy należy dołączyć do oferty zgodnie z pkt. 10.3) ppkt. 3 ogłoszenia, o ile nie wynika ono z dokumentów, o których mowa w pkt. 10.3) ppkt. 5 ogłoszenia.
Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia.
3) Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1. Formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia, w formie określonej w pkt. 10.2) ogłoszenia.
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, składane na podst. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia;
Oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Stosowne pełnomocnictwo, tj. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli zostało ustanowione;
Pełnomocnictwo składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w postaci pisemnej:
* w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
bądź
* poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w postaci pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo), poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej.
Elektroniczna kopia pełnomocnictwa (cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa) nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
4. Aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne ważną w okresie wykonywania umowy lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
W przypadku, gdy dokument został wystawiony jako dokument elektroniczny przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca - przekazuje się ten dokument elektroniczny.
W przypadku gdy dokument został wystawiony przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje wykonawca lub notariusz;
5. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania;
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania, jeżeli Wykonawca, mimo wezwania do złożenia oświadczeń lub dokumentów, nie złoży ich w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, albo z przedłożonych oświadczeń lub dokumentów będzie wynikało, że nie spełnia wymaganych warunków.
W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawcy złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 10.3) ogłoszenia.
12. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:
1. którzy nie posiadają Generalnej Umowy Dystrybucyjnej z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (dalej zwanym: OSD), obowiązującej przez cały okres realizacji zamówienia, o której mowa w pkt. 4.3) ppkt. 1 ogłoszenia;
3. którzy nie posiadają, lub nie złożą dokumentów potwierdzających posiadanie koncesji, o której mowa w pkt. 4.3) ppkt. 2) oraz 10.3) ppkt. 4 ogłoszenia, obowiązującej przez cały okres realizacji zamówienia;
4. jeżeli zachodzą w stosunku do wykonawców przesłanki wykluczenia z postępowania na podst. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, o których mowa w pkt. 4.3) ppkt. 3 oraz 10.3) ppkt. 2 ogłoszenia.
5. którzy nie złożą wymaganych w niniejszym ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń lub jeżeli dokumenty i oświadczenia nie zostaną złożone w wymaganej formie elektronicznej.
14. Opis sposobu obliczenia ceny:
1) Podstawą obliczenia ceny ofertowej jest formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, gdzie wykonawca jest zobowiązany:
a) określić cenę jednostkową netto za 1 MWh energii elektrycznej dla danej grupy taryfowej wskazanej w tabeli,
b) wyliczyć ostateczną wartość netto oferty,
c) określić procentowo obowiązujący podatek VAT,
d) wyliczyć ostateczną wartość brutto oferty za cały przedmiot zamówienia.
2) Ostateczna cena (wartość) netto i brutto oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami matematyki.
3) Cena jednostkowa za 1 MWh może być podana z dokładnością maksymalnie do 4 miejsc po przecinku.
4) Określone w załączniku nr 1 do ogłoszenia zużycie energii elektrycznej jest wielkością szacunkową i służy wyłącznie do obliczenia ceny oferty.
5) Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu, powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
6) Cena ofertowa powinna uwzględniać zysk Wykonawcy, jak również możliwe odchylenia wielkości poboru energii elektrycznej.
7) Wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, lecz jej treść i układ muszą być zgodne z formularzem załączonym do niniejszego ogłoszenia - zał. nr 1.
8) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie się posługiwał ceną brutto, wyliczoną dla całego przedmiotu zamówienia.
9) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku, z zastrzeżeniem ww. pkt. 2 i 3.
10) Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oferty zgodnie z postanowieniami niniejszego ogłoszenia.
11) Procedura poprawy oczywistych omyłek zostanie przeprowadzona w oparciu o przepisy art. 223 ust. 2 ustawy Pzp.
12) Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje.
15. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej: Najniższa cena brutto - 100 %.
Maksymalną ilość punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt.
Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt liczonych wg wzoru:
Najniższa oferowana cena spośród złożonych ofert
Punktacja badanej oferty wg kryterium ceny = ----------------------------------------------------------- x 100 Cena oferty badanej
Punkty liczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w w/w kryterium.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, komisja przetargowa będzie się posługiwała ceną brutto, wyliczoną dla całego przedmiotu zamówienia.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
16. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z klauzulą informacyjną wynikająca z art. 13 RODO - zał. nr 5 do niniejszego ogłoszenia.
17. Informacje dodatkowe:
1) Ogłoszenie o przetargu, a także warunki przetargu mogą zostać zmienione lub odwołane przed terminem składania ofert.
2) W przypadku zmiany warunków przetargu Zamawiający przedłuży termin składana ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Wszystkie zmiany zostaną opublikowane na stronie BIP Gminy Suszec.
3) Zastrzega się, że przetarg może zostać odwołany, lub zamknięty bez dokonania wyboru, w szczególności w przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza, przekracza kwotę jaką można przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przetarg może zostać zamknięty również bez wybrania którejkolwiek oferty i bez podania przyczyny.
5) O wyniku, zmianie warunków przetargu o jego odwołaniu albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru zawiadamia się niezwłocznie podmioty, które złożyły ofertę oraz na stronie BIP Gminy Suszec.
6) Wszelkie wnioski, zawiadomienia, oświadczenia i informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną (e-mail: spsuszec@op.pl).
7). Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o przetargu. Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

Kontakt:
9. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami oraz osoby upoważnione do porozumiewania - wyłącznie drogą mailową lub telefonicznie; Sekretariat ZSP Kryry, Brygida Kałuża, Magdalena Przontka tel. 32/2122213, 32 2122323 e-mail: zsp.kryry@wp.pll;

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.