Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4675z ostatnich 7 dni
20846z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Konserwacja rzeki

Przedmiot:

Konserwacja rzeki

Data zamieszczenia: 2022-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie
Ogrodowa 4
48-300 Nysa
powiat: nyski
tel. 532032132
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r14174,Konserwacja-rzeki-Mora.html
Województwo: opolskie
Miasto: Nysa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 532032132
Termin składania ofert: 2022-09-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości mniejszej niż 130 000 PLN netto, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:
Konserwacja rzeki Mora
5. Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usług na rzece Mora
- Wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem oraz wywozem.
- Usunięcie krzaków (odrostów) porost średni wraz ze zrąbkowaniem oraz z wywozem i utylizacją.
- Hakowanie dna rzeki wraz z wywozem roślinności.
- Usunięcie zatorów z powalonych drzew i gałęzi piętrzących wody rzeki wraz z wywozem.
- Wyrównanie korony skarpy wraz z wywozem urobku.
- Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu z wywiezieniem.
- Koszt utylizacji wytworzonych odpadów zostaje po stronie Wykonawcy

Dokument nr: WR.ROZ.2811.485.2022

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się dnia 22.09.2022r. do godz. 16:00

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia ofert:
Podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy i zeskanowanie w formacie PDF dokumenty o których mowa w pkt 11 niniejszego zapytania należy przesłać za pośrednictwem Platformy zakupowej - pod adresem www.przetargi.wody.gov.pl do dnia 22.09.2022 r. godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 60 dni od dnia podpisania umowy

Wymagania:
4. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):
6.1. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej trzy zamówienia obejmujące prace tożsame, polegające na:
- Wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem;
- Usunięcie krzaków (odrostów) porost średni wraz ze zrąbkowaniem;
- Hakowanie dna rzeki;
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy w przedmiocie zamówienia, w oparciu o obowiązujące w danej materii przepisy techniczne - zgodnie z obowiązującymi normami i normatywami przewidzianymi dla zamawianych prac w zakresie objętym umową oraz z zachowaniem należytej staranności
6.2. Zgodnie z USTAWĄ z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 kwietnia 2022 r. Poz. 835 - Art. 7.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3, przedmiotowej ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3, przedmiotowej ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3, przedmiotowej ustawy.
2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1., powyżej"
6.3.Kompletna oferta złożona przez Wykonawcę, w przedmiotowym postępowaniu, musi zawierać: 1) Formularz oferty zgodny w treści z Załącznikiem Nr 1 do
Zapytania;
przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wycenę zamówienia
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
a. Podpisany i zeskanowany komplet dokumentów należy przesłać przez stronę: www.przetargi.wody.gov.pl
b. Ofertę można również złożyć z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym za pomocą profilu zaufanego lub podpisem osobistym.
c. Dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub umocowane przez te osoby do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odrębnego pełnomocnictwa.
d. Pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym w formie pisemnej, w języku polskim. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany, muszą być parafowane przez Wykonawcę.
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: Dopuszcza się możliwość negocjacji z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Podczas negocjacji prowadzi się rokowania w celu obniżenia ceny lub uzyskania korzystniejszych warunków realizacji zamówienia.
Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem www.przetargi.wody.gov.pl w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców
Celem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych wraz z ofertą, Wykonawca korzysta z opcji ,,Zgłoś udział w postępowaniu", a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola,
2) Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO zgodne w treści z Załącznikiem Nr 2 do Zapytania;
3) Załącznik Nr 3 do Zapytania - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie Art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego /Dz.U. z 15 kwietnia 2022 r. Poz. 835/
4) Pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik.
5) Kosztorys ofertowy zgodny w treści z Załącznikiem nr 4 do Zapytania
6) Wykaz usług zgodny w treści z Załącznikiem nr 6 do zapytania ofertowego
7. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego (jeżeli wymagana) - zgodny w treści z Załącznikiem nr 5 do Zapytania.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, nie dotyczy
9. Warunki gwarancji: nie dotyczy
10. Opis sposobu obliczenia ceny: Cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915).
Wykonawca zobowiązany jest podać cenę brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia.
- Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT naliczonego zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w terminie składania ofert (dotyczy płatników podatku VAT). Umowa zostanie zawarta w walucie PLN (złoty polski).
- Cena ofertowa powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, będące w zakresie umownym po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona. Wypełniony kosztorys ofertowy powinien zostać sporządzony w oparciu o wszystkie pozycje zawarte w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym i powinien być dołączony do oferty. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z
zaznacza właściwe opcje oraz załącza pliki, w szczególności pliki wymienione w pkt 11. Zamawiający zaleca aby poszczególne pliki były podpisane, np. Formularz ofertowy" itd. Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja oferenta dostępna na Platformie. Oferty, dokumentów oraz oświadczeń składanych razem z ofertą nie należy szyfrować - załączone pliki są automatycznie szyfrowane po zamieszczeniu ich na Platformie, do upływu terminu składania ofert są one niewidoczne zarówno dla Zamawiającego, jak dla innych Wykonawców.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem funkcji ,,Wycofaj ofertę". Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie
Wykonawca może także przed upływem terminu składania ofert zmienić ofertę za pośrednictwem funkcji ,,Modyfikuj ofertę". Proces modyfikacji oferty przebiega etapowo, najpierw jest anulowana aktualna oferta, a następnie wyświetlany jest formularz składania nowej oferty. 14.Termin związania ofertą: 30 dni
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty:
a. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
b. Oferta oraz dokumenty z nią związane powinny być sporządzone wyłącznie w języku polskim.
c. Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.
d. Zamawiający zawiadomi biorących udział w postępowaniu o wyborze oferty.
f. Wykaz usług z potwierdzającym te usługi referencjami
16. Zamawiający z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza
Wykonawcę, który nie wykonał lub nienależycie wykonał uprzednio udzielone zamówienie na rzecz Zamawiającego, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy.

Uwagi:
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848, ul. Żelazna 59a, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW WP możliwy jest pod adresem email: iod@wodv.gov.pl lub listownie na adres wskazany powyżej z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych"
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na Konserwacja rzeki Mora, nr postępowania WR ROZ 2811.485.2022, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (art. 2ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO - po wyborze oferty najkorzystniejszej - w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu
0 art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej ,,ustawa Pzp";
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78ust.
1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
16. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa].
' Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
" Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
Osoby wskazane do kontaktu: Pan Jarosław Justyniarski, nr tel. do kontaktu 532 032 132
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, Za pośrednictwem Platformy Zakupowej -zwanej dalej ,,Platformą" - pod adresem www.przetargi.wody.gov.pl/wp/postępowania-przetarqow

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.