Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4674z ostatnich 7 dni
20845z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie usługi z zakresu gospodarki leśnej

Przedmiot:

Wykonanie usługi z zakresu gospodarki leśnej

Data zamieszczenia: 2022-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sanok
ul. Kościuszki 23
38-500 Sanok
powiat: sanocki
tel. 13 46 56 552, tel. 13 46 56 586
Województwo: podkarpackie
Miasto: Sanok
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 13 46 56 552, t
Termin składania ofert: 2022-09-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie usługi z zakresu gospodarki leśnej w Gminie Sanok - pozyskanie i zrywka drewna tartacznego gat. sosna na działce leśnej nr 423/1; oddz. 30c, 30d, oraz pozyskanie i zrywka drewna opałowego na działce leśnej nr 424; oddz. 30a, 30b, stanowiące własność Gminy Sanok, położone w miejscowości Dębna - mienie wsi Dębna.
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

pozyskanie, zrywkę (do 1,00 km) drewna tartacznego (gat. sosna) - dz. nr 423/1

pozyskanie, zrywkę (do 1,50 km) drewna opałowego (gat. buk, grab) - dz. nr 424

uprzątnięcie miejsca pozyskania drewna,

na działkach leśnych, stanowiących własność Gminy Sanok :

DĘBNA nr działki:

424; oddz. 30a (100 mp masa do pozyskania); 30b (110 mp masa do pozyskania)
423/1; oddz. 30c (60 m3 masa do pozyskania); 30d (60m3 masa do pozyskania)

Podane ilości drewna do pozyskania i zrywki przewidziane do realizacji w okresie obowiązywania umowy są szacunkowe i mogą ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu do 25 % co nie stanowi zmiany umowy.
ZASADY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Realizacja zamówienia będzie się odbywała w obszarach wskazanych przez Zleceniodawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji prac w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadnionych potrzebą gospodarczą.
Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie umowy podpisanej ze Zleceniodawcą - wzór załącznik nr 2.
Prace muszą być wykonywane zgodnie ze sztuką w sposób minimalizujący zniszczenia drzewostanu, podszytu, a także dróg leśnych oraz szlaków zrywkowych i dróg prowadzących do lasów.
Zadanie nie może być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia w zadaniu zostaną odrzucone.
Sposób rozmieszczenia drewna na składach określa Zleceniodawca.
Wykonawca obowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia dokonać oznakowania powierzchni na której będą one wykonywane zakazem wstępu - zgodnie z obowiązującymi normami.
Przed przystąpieniem do manipulacji i przerzynki drewna Zamawiający podaje jakie sortymenty i jakie wymiary winno mieć wyrabiane drewno.
Drewno przygotowane do wywozu musi być zerwane do dróg dostępnych dla pojazdów wywozowych, z odziomkami w kierunku wywozu drewna z wyrównaniem czół.
Na wykonawcy spoczywa obowiązek dbania o należyte utrzymanie szlaku zrywkowego oraz dróg dojazdowych do miejsca pozyskania i zrywki. Po zakończeniu prac zrywkowych na danej powierzchni Wykonawca zobowiązany jest naprawić uszkodzenia na użytkowanych przez siebie szlakach zrywkowych i składach drewna, po zakończeniu prac przywracając je do stanu nie gorszego niż stan zastany przed rozpoczęciem prac. Przez cały okres prowadzenia prac Wykonawca ma obowiązek dbać o szlaki zrywkowe, drogi dojazdowe i składy drewna, utrzymywać ich przejezdność, funkcjonalność oraz na bieżąco pilnować odprowadzenia wody.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

Pozyskanie drewna - opis wykonania czynności:

przygotowanie stanowiska, ścinka, obalanie, okrzesywanie drzew wskazanych (oznakowanych) przez zleceniodawcę,

manipulację drewna opałowego wg wskazań Zamawiającego, łupanie i składanie drewna w stosy:
drewno opałowe powinno zostać wyrobione w wałkach bądź szczapach, których minimalna górna średnica winna wynosić od 5 cm, a dolna max. średnica do 25 cm (5cm do 25 cm - liczone bez kory).

wyżynka dłużyc, kłód - optymalna manipulacja drewna tartacznego celem otrzymania możliwie najlepszych jakościowo sortymentów,

zakończenie prac ścinkowych i uporządkowanie powierzchni manipulacyjnej - szczególnie poskładanie okrzesanych gałęzi po ścince drzew w miejscach gdzie nie ma odnowień naturalnych i sztucznych (bezwzględnie w drzewostanach rębnych) , uprzątniecie śmieci, itp.

Zrywka drewna - opis wykonania czynności:

załadunek, transport szlakami zrywkowymi, sprzętem mechanicznym lub konnym drewna z miejsca ścinki na wskazany skład, wyładunek drewna na składzie,
ułożenie drewna wielkowymiarowego (tartacznego) na składzie w mygły i takie wyrównanie czół i odziomków tak, aby widoczne były oba czoła każdej sztuki,

ułożenie drewna opałowego w stosy regularne o wysokości 1.05 m , o długości nie mniejszej niż 1 mb, na legarach z tego samego sortymentu. Końce stosów mają być równe, zakończone stosem krzyżowym lub stabilizowane jarzmami,

nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o stojące drzewa.

po wykonanej zrywce - poprawa szlaku zrywkowego i dróg

uprzątnięcie miejsca pozyskania i wyrobu drewna:

Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia wszelkich pozostałości pozrębowych i nieczystości z powierzchni, na której były wykonywane prace oraz pozostałych powierzchni w najbliższym otoczeniu, w tym szczególnie z przyległych dróg, rowów i cieków wodnych. Gałęzie należy składać w rzędach/stosach, których szerokość nie może przekraczać trzech metrów.
OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Do obowiązków Wykonawcy należy:

wykonanie prac będących przedmiotem umowy zgodnie z technologią dla prac leśnych, z należytą starannością;

wykonywanie prac urządzeniami zapewniającymi prawidłowe i zgodne z wymogami BHP wykonanie przedmiotu umowy;

wykonywanie prac przy pomocy wykwalifikowanej kadry posiadającej niezbędną wiedzę, umiejętności i doświadczenie, a także stosowne uprawnienia do wykonywania poszczególnych usług będących przedmiotem umowy.

przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych, a w szczególności:

ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - w szczególności Dział X Bezpieczeństwo i Higiena Pracy;

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.08.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1141 z późn. zm.),

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22.03.2006 r. w sprawie szczegółowych zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006 r. Nr 58, poz. 405 z późn. zm., sprostowane Dz. U.2006, Nr 82, poz. 573)

ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż. jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie mienia Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi pracami;
terminowego wykonania przedmiotu umowy;

ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie prac i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi pracami, w tym także ruchem pojazdów;

dbanie o porządek na terenie wykonywania prac;
uporządkowanie terenu prac z wszelkich odpadów, np. opakowań po olejach, smarach i innych środkach chemicznych, butelek szklanych, puszek, etc.;

ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

zapewnienie, by na powierzchniach roboczych, na których prowadzi się ścinkę, obalanie i wyróbkę drewna pilarką, przebywało co najmniej dwóch pracowników, mających możliwość kontaktowania się;

zabezpieczenie by na miejscu wykonywania prac nie zostały dopuszczone do przebywania osoby trzecie, ani nieposiadające wymaganych uprawnień;

takie zabezpieczenie terenu wykonywanych prac, by nie dopuścić do uszkodzeń drzew stojących powyżej 10% ilości drzew na powierzchni objętej usługą, a w przypadku przekroczenia tej ilości Zamawiający może naliczyć karę umowną;

zapewnienie pracownikom wykonującym pracę kasków ochronnych oraz kamizelek odblaskowych albo ubrań ze wstawkami w kolorze pomarańczowym lub innym jaskrawym kolorze.

Koszty ubezpieczenia terenu wykonywanych usług i ubezpieczenia usług z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie obowiązywania umowy, ubezpieczenia mienia związanego z realizacją przedmiotu umowy w celu zapewnienia odszkodowania odpowiadającego szkodzie wyrządzonej w ubezpieczonych przedmiotach oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Ewentualna naprawa szlaków zrywkowych oraz dróg dojazdowych do miejsca pozyskania i zrywki, jeżeli okaże się że zniszczenia zostały dokonane przez Wykonawcę.

Dokument nr: RGN.6872.31.14.2022

Otwarcie ofert: OTWARCIE OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.09.2022 r. o godz. 10:00 w urzędzie Gminy Sanok - pokój nr 510.
Otwarcie ofert jest jawne.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 22.09.2022 roku do godzinny 9:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Sanoku; Ul. Kościuszki 23 lub pocztą.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do dnia 30 listopad 2022 r.

Wymagania:
TRYB UDZELENIA ZAMÓWIENIA:

Na podstawie art. 11 ust 5 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r poz. 1710 z późn. zm.), niniejsze postępowanie nie podlegające ustawie Prawo Zamówień Publicznych i jest prowadzona na podstawie Zarządzenia nr 269/2017 Wójta Gminy Sanok z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu dotyczącego ustalenia zasad udzielania zamówień publicznych, dla których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, których przedmiotem są usługi z zakresu leśnictwa.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.
Bez zgody Zamawiającej Wykonawca nie może powierzyć realizacji całości ani części przedmiotu zamówienia podwykonawcom.
Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obszaru z którego będzie prowadzone pozyskanie drewna
W przypadku nie stosowania się do powyższych zaleceń wyrobione drewno nie zostanie odebrane i zostaną naliczone kary umowne.
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postepowaniu dotyczące:

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakłaniają obowiązek ich posiadania oraz dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Warunek ten, będzie uważany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

co najmniej 1 osobą, która ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.)

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie i dostarczy Zleceniodawcy wraz z ofertą kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień.

posiadania wiedzy i doświadczenia.

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w formie oświadczenia, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), realizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części umowy) co najmniej jedną usługę lub więcej usług leśnych polegającą na wykonaniu prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna.

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:

Warunek w zakresie dysponowania potencjałem technicznym zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca w formie oświadczenia wykaże, że dysponuje odpowiednim sprzętem.

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia.

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta musi być złożona w formie pisemnej (pod rygorem nieważności), sporządzona czytelnie w języku polskim na załączonym formularzu oraz przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy.
W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty musza być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisująca ofertę.
Ofertę można złożyć w kopercie. Koperta ma być opisana:

Adres Zleceniodawcy

Adres Wykonawcy

Oferta na: Wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz opałowego 22.09.2022 - DĘBNA - nie otwierać".

Koperta zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem.
W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, Zleceniodawca nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przeterminowanie otwarcie. Oferta taka nie bieżę udziału w postepowaniu.
Każda strona kopii dokumentów w ofercie, wymaganych przez Zleceniodawcę na być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez jedną z osób upoważnionych do podpisywania oferty lub przez osobę posiadającą umocowanie prawne czego dowód winien znaleźć się w ofercie. W sytuacji braku potwierdzenia zgodności z oryginałem Zleceniodawca wezwie do uzupełnienia tego braku.
Zleceniodawca może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zleceniobiorca nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
Wykonawca składając ofertę na formularzu którego wzór stanowi załącznik nr 1, jest zobowiązany dołączyć:

Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 3.

wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usługi w celu wykonania zamówienia, - zgodnie z załącznikiem nr 4.

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych - kserokopia uprawnień. - zgodnie z załącznikiem nr 5.

wykaz usług z zakresu pozyskania i zrywki drewna wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert jako samodzielny podmiot gospodarczy lub podwykonawca, zamówienia o podobnym charakterze lub zakresie, jakie obejmuje to zamówienie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - zgodnie z załącznikiem nr 6.

Klauzula informacyjna + RODO - załącznik nr 7.

Oświadczenie (split payment) - podzielona płatność - załącznik nr 8.
PODSTAWA WYBORU OFERTY:

Podstawą wyboru oferty jest najniższa cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia po analizie Zamawiającej.
Podczas otwierania ofert Zleceniodawca poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia.
Ofertę wniesioną po terminie zwraca się po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.
Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu Zleceniodawca prześle mu informację na jego pisemny wniosek.
Udzielenie zamówienia możliwe jest w przypadku otrzymania co najmniej jednej ważnej oferty, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu. Wartość oferty będzie liczona jako suma wartości poszczególnych pozycji cen jednostkowych pomnożonych przez ilość jednostek miary, powiększona o podatek VAT. Ceny określone w ofercie pozostają niezmiennie przez okres obowiązywania umowy.
Umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania, w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta w ciągu 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o przyjęciu oferty z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego postępowania oraz danych zawartych w ofercie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi po odbiorze w ciągu 30 dni od dnia przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Anna Kruczkiewicz tel. 13 46 56 552, Rafał Sąsiadek tel. 13 46 56 586.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.