Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4672z ostatnich 7 dni
20844z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wsparcie montażowe w pracach elektroinstalacyjnych

Przedmiot:

Wsparcie montażowe w pracach elektroinstalacyjnych

Data zamieszczenia: 2022-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o
ul. Instalacyjna 2
97-427 Rogowiec
powiat: bełchatowski
Tel. 44 735 40 34
joanna.marciniak@es-k.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Rogowiec
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 44 735 40 34
Termin składania ofert: 2022-09-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Wsparcie montażowe w pracach elektroinstalacyjnych na potrzeby realizacji zadań inwestycyjnych Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o."
4. Opis przedmiotu Zamówienia:
4.1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem personelu Wykonawcy na zasadach opisanych
w Załączniku nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia, w celu wsparcia montażowego w pracach
elektroinstalacyjnych przy realizacji zadań inwestycyjnych pozyskanych przez Energoserwis
Kleszczów Sp. z o.o.,
4.2. Przewidywana do wykonania liczba roboczogodzin - 5 000.
4.3. W przypadku braku wolnych mocy przerobowych Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie
prawo do skorzystania z zasobów kadrowych innego Wykonawcy.
4.4. Korzystanie z zasobów innego Wykonawcy nie może powodować powstania po stronie
Wykonawcy roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za niezrealizowany zakres przedmiotu
Zamówienia i nie rodzi po stronie Zamawiającego zobowiązania do udzielenia zamówień na
kwotę stanowiącą równowartość niezrealizowanego zakresu przedmiotu Zamówienia.

Składanie ofert:
13. Miejsce oraz termin składania ofert:
13.1. Ofertę należy dostarczyć w jednej z wybranych form :
? drogą elektroniczną na adres: joanna.marciniak@es-k.pl;
? drogą elektroniczną na adres: joanna.marciniak@es-k.pl w postaci zaszyfrowanego
i spakowanego pliku za pomocą programu 7-Zip wykorzystując jedno z rozszerzeń: *.7z,
*.zip, przy czym hasło należy przekazać odrębną wiadomością e-mail
+/- 10 minut względem terminu składania ofert;
? złożyć w sekretariacie siedziby Spółki na adres Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o., 97-
427 Rogowiec, Ul. Instalacyjna 2, w terminie do dnia 22.09.2022r. do godz. 10:00
w szczelnie zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Wsparcie montażowe w pracach
elektroinstalacyjnych na potrzeby realizacji zadań inwestycyjnych Energoserwis
Kleszczów Sp. z o.o."- nie otwierać do dnia 22.09.2022r. do godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
7. Terminy realizacji, płatności:
7.1. Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: począwszy od 23.09.2022r do 30.12.2022r., na
wezwanie Zamawiającego, według potrzeb związanych z realizacją kontraktów
Zamawiającego.
7.2. Miejsce realizacji : wg wskazań Zamawiającego.

Wymagania:
1. Informacje ogólne:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, które nie podlega Ustawie
z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2022r.1079), w oparciu o
przepisy ustawy Kodeksu cywilnego oraz przepisy wewnętrzne Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o.
Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia przeznaczone
są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w
inny sposób.
3. Informacje wstępne:
3.1. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
3.1.1.,,Postępowanie" postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie
niniejszej Specyfikacji.
3.1.2.,,Specyfikacja" niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia.
3.1.3. ,,Wykonawca" podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na
wykonanie Zamówienia oraz zawrze z Zamawiającym Umowę w sprawie wykonania
Zamówienia.
3.1.4.,,Zamawiający" Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o., ul. Instalacyjna 2, 97-427 Rogowiec
3.1.5.,,Zamówienie'' należy przez to rozumieć zamówienie niepubliczne, którego przedmiot
został w sposób szczegółowy opisany w specyfikacji SWZ.
5. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:
5.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium
z uwzględnieniem znaczenia procentowego j.n..:
Waga kryterium - 100% cena.
6. Gwarancja: na wykonane usługi Wykonawca udzieli 24- miesięcznej gwarancji począwszy od
daty odbioru usługi przez Zamawiającego.
7.3. Warunki płatności: zgodnie z OWZ Zamawiającego.
7.4. Odbiór prawidłowo zrealizowanych usług zostanie poświadczony podpisaniem wystawionego
na koniec każdego miesiąca Protokołu wykonania usług, stwierdzającego ilość
przepracowanych na rzecz Zamawiającego godzin. Protokół wykonania usług, będzie
wystawiony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach (jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden
egzemplarz dla Zamawiającego).
8. Opis warunków udziału w Postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tych warunków:
8.1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
8.1.1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
8.1.2.Posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponują
osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.
8.1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
Zamówienia.
8.1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia.
8.1.5. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) oraz z art. 5 k
rozporządzenia (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporządzenia
(UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji
destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022).
9. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę jeżeli:
9.1. Wykonawca nie spełnia lub nie wykazał spełnienia warunków udziału w Postępowaniu
zakupowym.
9.2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną a w przypadku pozostałych Wykonawców -
urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowoakcyjnej
lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art.
299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub
mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) pracy małoletnich cudzoziemców, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca
2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego,
lub przestępstwo skarbowe,
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego.
9.2.1.Wobec Wykonawcy orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.
9.2.2.Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca
zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w
szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne Oferty
wstępne/Oferty, chyba że wykażą, że przygotowali Oferty wstępne/Oferty niezależnie
od siebie.
9.2.3.Wykonawca bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności Zamawiającego
lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
Postępowaniu zakupowym.
9.2.4.Wykonawca nie daje rękojmi należytego wykonania Zakupu z uwagi na prowadzone
przeciwko niemu lub członkom organów spółki Wykonawcy postępowanie o popełnienie
przestępstwa w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
9.2.5.w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury.
9.2.6.Wykonawca został umieszczony na Liście Wykonawców z którymi współpraca ze
Spółkami GK PGE została czasowo zawieszona w PGE.
9.2.7.W związku z ogłoszonymi sankcjami o charakterze gospodarczym i finansowanym
skierowanymi przez UE, OFAC i UK przeciwko organom, instytucjom oraz podmiotom
mającym siedzibę na terytorium Rosji lub okupowanych terytoriach Ukrainy w związku
z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, Zamawiający może zdecydować o
wykluczeniu z Postępowania zakupowego Wykonawcę, który bezwzględnie nie
przestrzega (zgodnie z wymogami prawa lub dobrowolnie) sankcji nałożonych przez
OFAC, UE,UK lub inne podmioty oraz kraj jego rejestracji jako kontrahenta, jego
struktura własności oraz jako beneficjent rzeczywisty znajduje się na listach
sankcyjnych Unii Europejskiej.
9.3. Zamawiający może zdecydować o wykluczeniu z Postępowania zakupowego Wykonawcy,
który:
9.3.1.doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie Postępowania
zakupowego i doszło w związku z tym do zakłócenia konkurencji wynikającego z
wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z
Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy
z udziału w Postępowaniu zakupowym,
9.3.2.nie wykonał Umowy zawartej przez Zamawiającego lub inne Spółki GK PGE lub wykonał
ją nienależycie, albo odmówił zawarcia Umowy po przeprowadzonym Postępowaniu
zakupowym
9.3.3.w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd,
co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w
Postępowaniu zakupowym,
9.3.4.w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki
udziału w Postępowaniu zakupowym lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na
decyzje podejmowane przez Zamawiającego w Postępowaniu zakupowym, lub który
zataił te informacje
9.3.5.zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, chyba że wykonawca przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postepowaniu lub Ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub
składek co będzie w stanie wykazać Zamawiającemu
9.4. Wykonawcę niezaproszonego do kolejnego etapu Postępowania zakupowego traktuje się jak
wykluczonego.
9.5. Zamawiający odrzuca Ofertę Wykonawcy, jeżeli:
a) Oferta nie odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w dokumentach
wytworzonych w Postępowaniu.
b) Oferta Wykonawcy zawiera rażąco niską cenę wykonania Przedmiotu Zakupu.
c) Oferta Wykonawcy jest nieważna na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
d) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie poprawił omyłek w Ofercie.
e) Wykonawca nie uzupełnił lub nie złożył wyjaśnień dotyczących jego Oferty na wezwanie
Zamawiającego.
f) Złożenie Oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.
g) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania Ofertą.
h) Wykonawca nie wniósł wadium lub nie przedłużył okresu ważności wadium, lub wniósł
wadium w sposób nieprawidłowy ( jeżeli wadium jest wymagane)
i) Oferta została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów
niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego, w
przypadku gdy Zamawiający tego wymagał w dokumentach postępowania.
9.6. Wykluczenie Wykonawcy następuje w przypadkach, o których mowa:
a) w pkt. 9.2. ppkt. ,,od a do g" przez okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został
określony inny okres wykluczenia,
b) w pkt. 9.2.1., na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne,
c) w pkt. 9.2.2, 9.2.3, 9.2.5, 9.3.2. przez okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego
podstawą wykluczenia,
d) w pkt. 9.3.3. przez okres 2 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia,
e) w pkt. 9.3.4. przez okres 2 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia,
f) w pkt. 9.2.7 - do odwołania.
10. Wymagane dokumenty, jakie muszą być dostarczone w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu:
10.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 4 do SWZ.
10.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
10.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 10.2. składa dokument lub
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
10.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w Postępowaniu
zakupowym składa oświadczenie, że:
a) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości, ani nie wszczęto postępowania naprawczego,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o udzielenie Zakupu,
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu.
11. Termin związania z ofertą:
11.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni.
12. Opis sposobu przygotowania ofert i forma oferty:
12.1. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ i odnosić się do wszystkich aspektów dotyczących
Przedmiotu Zamówienia.
12.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na piśmie, pismem czytelnym przy
wykorzystaniu Druku Oferta - Załącznik nr 2 do niniejszego SWZ.
12.3. Oferta musi być przygotowana w jednym egzemplarzu.
12.4. Oferta wraz z załącznikami sporządzona przez Wykonawcę musi być podpisana przez
osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z zasadą reprezentacji
danego Wykonawcy wynikającą z dokumentu wydanego przez właściwy organ rejestrowy
bądź przez stosownie umocowanych pełnomocników, dla których należy załączyć
pełnomocnictwo. Dokument ustanowienia pełnomocnictwa winien być dołączony do oferty.
12.5. Wszystkie dokumenty załączone do oferty winne być dołączone w oryginale lub kopiach
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji lub
posiadające stosowne pełnomocnictwo.
12.6. Podmioty wspólnie składające ofertę potwierdzają swoje własne dokumenty wg tej samej zasady albo
załączają stosowne upoważnienie dla pełnomocnika do potwierdzania dokumentów.
12.7. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
12.8. Oferta Wykonawcy, który nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie przez
Zamawiającego odrzucona.
12.9. Wartość oferty musi być podana cyfrowo i słownie w PLN.
12.10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
12.11. Zamawiający udzieli odpowiedzi na zapytania Oferenta złożone nie później niż do godz. 9.00
dnia poprzedzającego termin złożenia oferty.

13.2. Oferty zostaną otwarte/ poddane analizie w siedzibie Zamawiającego na posiedzeniu
niejawnym.
13.3. Oferta złożona po terminie składania ofert nie podlega ocenie, a także zwrotowi.
13.4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić do złożonej oferty
zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia. Zmiany do złożonych ofert muszą zostać
złożone w opakowaniu, jak w punkcie 13.1, dodatkowo oznaczonym napisem ,,ZMIANA
OFERTY". Zmiana Oferty złożonej drogą elektroniczną powinno nastąpić na zasadzie
kontynuacji korespondencji.
13.5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną ofertę, składając
odpowiednie oświadczenie w opakowaniu, jak w punkcie 13.1, dodatkowo oznaczonym
napisem ,,WYCOFANIE". Wycofanie oferty złożonej drogą elektroniczną powinno nastąpić
na zasadzie kontynuacji korespondencji.
14. Sposób obliczania ceny:
14.1. Cena oferty musi być podana cyfrowo, w polskich złotych, do dwóch miejsc po przecinku.
14.2. Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego wskazane
w niniejszym SWZ.
15. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy:
15.1. Wykonawca zobowiązany jest do:
o akceptacji Projektu Zamówienia (Załącznik nr 3 do SWZ) w momencie złożenia oferty;
o podpisania Zamówienia nie później niż w ciągu siedmiu dni kalendarzowych, liczonych
od daty powiadomienia Wykonawcy o wyborze jego oferty do realizacji lub od daty
o otrzymania Zamówienia podpisanego jednostronnie przez Zamawiającego.
16. Informacje dodatkowe dla Wykonawcy:
16.1. Dokumenty dostarczone w ofercie nie podlegają zwrotowi. Wykonawca ponosi wszelkie
koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem ofert, niezależnie od wyniku
postępowania. Wykonawca zobowiązuje się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu
względem Zamawiającego.
16.2. Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego
w każdym czasie w części lub w całości bez podania przyczyn, a także prawo dalszych
negocjacji.
16.3. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu dalszych
negocjacji, Zamawiający zaprosi do negocjacji wszystkich Wykonawców których oferty uzna
za ważne, informując o terminie miejscu i formie prowadzonych negocjacji.
16.4. Wykonawca ma prawo nie później niż w terminie składania oferty zastrzec, że nie mogą być
ujawniane informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje takie powinny
zostać przekazane w formie umożliwiającej zachowanie poufności wraz z oświadczeniem
na piśmie, że informacje w tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być
ogólnie udostępnione.
16.5. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z zasadami określonymi w ,,Kodeksie Postępowania
dla Partnerów Biznesowych GK PGE" oraz z ,,Dobrymi Praktykami Zakupowymi",
dostępnymi na stronie: http://www.es-k.pl/compliance i jako Partner Biznesowy Spółki GK
PGE w rozumieniu tego kodeksu, w sprawach związanych z realizacją umów na rzecz
Spółek z GK PGE przestrzegać będzie określonych tam standardów prawnych, etycznych
i dołoży należytej staranności aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub
osoby przy pomocy których będzie świadczyć usługi przestrzegali tych standardów.
16.6. Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny, przestrzega
przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów dotyczących przeciwdziałania korupcji,
prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, przepisów dotyczących przestrzegania praw
pracowniczych, przepisów dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy, przepisów przeciwpożarowych, prawa ochrony konkurencji, przepisów w zakresie
ochrony mienia oraz przepisów ochrony środowiska oraz dokłada należytej staranności przy
weryfikacji swoich pracowników, współpracowników i podwykonawców lub osób przy
pomocy których będzie świadczyć usługi na rzecz Spółek GK PGE w powyższym zakresie.
16.7. W przypadku zgłoszenia przez Spółkę GK PGE jakiejkolwiek wątpliwości dotyczącej
przestrzegania przez Wykonawcę lub jego pracowników, współpracowników
i podwykonawców lub osób przy pomocy których będzie świadczyć usługi, zasad
określonych w ustępach powyżej, Wykonawca podejmie działania naprawcze mające na
celu ich usunięcie.
16.8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą informacyjną zakresie ochrony danych
osobowych umieszczoną na stronie httes://www.es-k.pl/32/Ochrona_danych_osobowych.
16.9. Wykonawca zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazania
w deklaracji VAT podatku należnego z tytułu wystawionych faktur objętych przedmiotową
Umową.
16.10. W zakresie nieuregulowanym w SWZ stosuje się postanowienia Kodeksu cywilnego.

Uwagi:
Informacje uzyskane w postępowaniu objęte są poufnością i nie mogą być ujawniane
bez pisemnej zgody Zamawiającego. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO)
informujemy, że komunikat informacyjny w sprawie ochrony danych osobowych dostępny jest na
stronie: https://www.esk.pl/32/Ochrona_danych_osobowych

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.