Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
935z dziś
5749z ostatnich 7 dni
21765z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przebudowa drogi gminnej

Przedmiot:

Przebudowa drogi gminnej

Data zamieszczenia: 2022-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
22-170 Rejowiec Fabryczny
powiat: chełmski
tel. 82 5664 121
przetargi@ug.rejowiec.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Rejowiec Fabryczny
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 82 5664 121
Termin składania ofert: 2022-09-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Postępowanie prowadzone w oparciu o wewnętrzną procedurę zamawiającego o wartości nieprzekraczającej 130 000.00 zł
Zaprasza do złożenia ofert cenowych dla zamówienia pn.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do realizacji inwestycji pn ..Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzywowola"

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Specyfika głównych wymagań
1) Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do realizacji w/w inwestycji wraz z obliczeniem planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych inwestycji.
Nr drogi: 115751L. Działki nr 64. 21. 165 - obręb Krzywowola.
Długość odcinka drogi objętej dokumentacją: 1,6 km: szerokość działki: 6 m.
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionej dokumentacji:
karty informacyjne przedsięwzięcia do wydania decyzji środowiskowej wraz z mapami z zaznaczonym obszarem oddziaływania na środowisko w wersji papierowej i elektronicznej na płytach CD - 4 egz. projekt architektoniczno-budowlany - 4 egz.
szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 1 egz. kosztorys inwestorski - 1 egz. przedmiar robót -1 egz.
komplet dokumentów wymienionych w pkt 1-4 w postaci zapisu na płycie CD - 1 egz.
mapa do celów projektowych lub mapa ewidencyjna W ramach zamówienia należy:
przeprowadzić wizję lokalną w terenie
uzyskać w imieniu Zamawiającego wszelkie wymagane uzgodnienia i opinie Do obowiązków Wykonawcy w ramach przedmiotowego zadania należy również:
przedstawienie i uzgodnienie z Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych
przyjęcie rozwiązań technicznych dających optymalne warunki realizacji inwestycji
nieodpłatna współpraca z Zamawiającym i przyszłym Wykonawcą przebudowy drogi (wsparcie techniczne Zamawiającego) na etapie realizacji inwestycji

Dokument nr: Rpi.271.10.2022

Składanie ofert:
VI. Miejsce składania ofert
Ofertę cenową należy:
1. złożyć w siedzibie Zamawiającego : Urząd Gminy w Rejowcu Fabrycznym, Ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny w zamkniętej kopercie z dopiskiem ..Oferta na projekt drogowy"
2. przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@ug.rejowiec.pl w terminie do dnia 22.09.2022 r.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania pełnej dokumentacji: 30.12.2022 r.

Wymagania:
2) Wymagane warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy - wg. załączonego wzoru formularza ofertowego.
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie i/lub drogą elektroniczną.

VII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym. należy przedstawić cenę ofertową netto, VAT i brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
VIII. Informacje o formalnościach
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy. Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uwagi:
IX. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.206.119.1) zwanej przepisami RODO. informuję, iż:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rejowiec Fabryczny mająca siedzibę przy ul. Lubelskiej 16 w Rejowcu Fabrycznym reprezentowana przez Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny.
b) Z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych poprzez e-mail: IODO@zeto.lublin.pl
c) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
d) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja przez Gminę obowiązków dotyczących Ustawy Prawo zamówień publicznych.
e) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa: obsługa prawna;
inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Rejowiec Fabryczny przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Rejowiec Fabryczny;
f) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
prawo do żądania usunięcia/ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
g) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminie
Rejowiec Fabryczny Pani/ Pana danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
h) Podanie przez Pani/Pana danych osobowych Gminie Rejowiec Fabryczny ma charakter dobrowolny, jednak ich podanie jest niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania.
i) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia postępowania administracyjnego, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wewnętrznych przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów.
j) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
k) Szczegółowe informacje w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdują się na stronie internetowej www.ugrejowiecfabryczny.bip.lubelskie.pl w zakładce Klauzula informacyjna ogólna nt. przetwarzania danych.

Kontakt:
V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest p. Wincenty Koper. tel. 82 5664 121.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzjelenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: 7:30 - 15:30.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.