Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
935z dziś
5749z ostatnich 7 dni
21765z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa placu zabaw

Przedmiot:

Budowa placu zabaw

Data zamieszczenia: 2022-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA PUŁAWY
ul. Dęblińska 4
24-100 Puławy
powiat: puławski
tel. 81 887 41 21, fax 81 887 41 22
anna.zarychta@pulawy.gmina.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Puławy
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 81 887 41 21, f
Termin składania ofert: 2022-09-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do
złożenia oferty na: ,,Budowę placu zabaw na działce 521/1 przy Szkole
Podstawowej w Bronowicach" w ramach środków Funduszu Sołeckiego
Sołectwa Bronowice na 2022 rok.
2. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:
1) Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej
w miejscowości Bronowice, na działce nr ewid. 521/1, polegająca na dostawie
i montażu fabrycznie nowych, nie używanych urządzeń zabawowych oraz elementu
wyposażenia placu zabaw:
? huśtawka podwójna z bocianim gniazdem - 1 kpl.;
? zestaw zręcznościowy - sześciokąt wielofunkcyjny - 1 kpl.;
? tablica informacyjna z regulaminem - 1 szt.;
Urządzenia - elementy nośne wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie
i malowane proszkowo. Mocowania - ze stali węglowej konstrukcyjnej, malowanej
proszkowo. Połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych,
końce zabezpieczone plastikowymi kapslami. W przypadku części drewnianych nie
dopuszcza się rozwiązań z bezpośrednim montażem w gruncie a jedynie poprzez
nierdzewne łączniki z metalu na betonowych fundamentach. Preferowane jest
zastosowanie prefabrykowanych elementów betonowych jako fundamenty, do których
kotwiona jest konstrukcja urządzeń. Wszystkie śruby zabezpieczone nakrętkami
kołpakowymi lub nakładkami z tworzywa. Zamawiający dopuszcza wykonanie z metalu
1elementów urządzeń, które w dokumentacji projektowej zostały przewidziane jako
elementy drewniane.
Urządzenia należy zamontować na istniejącej nawierzchni trawiastej z wyłączeniem
zestawu zręcznościowego - sześciokąta wielofunkcyjnego (urządzenie nr 4), pod
którym należy wykonać nawierzchnię piaskową.
2) Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresach objętych
proponowaną ceną ofertową obejmuje także:
a) organizację i zagospodarowanie terenu robót,
b) oznakowanie
i
zabezpieczenie
wykonywanych
robót
oraz
zapewnienie
bezpieczeństwa na terenie robót,
c) zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej
wytyczenie w terenie oraz inwentaryzację powykonawczą,
d) ewentualne inne nie wymienione prace, konieczne do wykonania ze względu na
sztukę budowlaną,
e) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa
stanowiąca załącznik do niniejszego Zaproszenia. Zamawiający wymaga, aby
podczas
wykonywania
robót
budowlanych
uwzględnić
wymagania
osób
niepełnosprawnych i dostępność dla nich elementów wykonanej infrastruktury
sportowo - rekreacyjnej (w szczególności dla osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich).
Zamawiający w ramach niniejszego postepowania przestrzega zasady uczciwej
konkurencji i równego traktowania Wykonawców - w związku z powyższym, jeżeli
w jakimkolwiek miejscu dokumentacji zostały wskazane nazwy, znaki towarowe,
producenci bądź dostawcy materiałów, Zamawiający dopuszcza stosowanie
materiałów równoważnych pod warunkiem, że gwarantują one realizację robót
w zgodzie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną oraz zapewnia
uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w tych dokumentach.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości udowodnienie ,,równoważności" spoczywa na
Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza rozbieżność wymiarów urządzeń w tolerancji +/-
15%, a ich strefy bezpieczeństwa nie powinny zachodzić na siebie.
2Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty, użyte
materiały i zamontowane urządzenia na okres 36 miesięcy, liczonych od daty odbioru
końcowego robót.

Dokument nr: IF.271.N.90.2022

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert jest jawne
i odbędzie się w dniu 21 września 2022 r. o godz. 11 00 , w siedzibie Urzędu Gminy
Puławy, pok. nr 202.

Składanie ofert:
Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Puławy (pok. nr 205), w terminie
do dnia 21 września 2022 r. (środa), do godz. 11 00 .

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: jeden miesiąc od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
4. Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tych warunków:
Zamawiający jako warunek niezbędny udziału w postępowaniu wyznacza:
? dysponowanie niezbędnymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
kierownikiem budowy posiadającym wymagane odrębnymi przepisami
uprawnienia do kierowania budową (robotami budowlanymi) w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na
podstawie żądanych przez Zamawiającego i przedłożonych przez Wykonawcę
oświadczeń i dokumentów, metodą warunku granicznego spełnia / nie spełnia.
6. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)
z postępowania wyklucza się:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego
2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
3(Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na
listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został
wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Wykonawca dołącza do oferty odpowiednie oświadczenie o braku ww. podstaw do
wykluczenia - Załącznik nr 5 do Zaproszenia.
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą złożyć wraz z ofertą Wykonawcy
w postępowaniu pod rygorem odrzucenia oferty:
? wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy formularz ofertowy (wg. załączonego wzoru),
? kosztorys ofertowy;
? wykaz osób wraz z oświadczeniem - dotyczy wskazania kierownika budowy,
? aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo z Centralnej Ewidencji
i Informacji o działalności Gospodarczej RP dotyczący Wykonawcy - jeżeli
dotyczy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę),
? podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg. załączonego
wzoru),
? podpisany wzór umowy (4 strony),
? pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeśli dotyczy (oryginał lub
kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
9. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
10. Opis sposobu przygotowania ofert:
4Oferty (wraz z wymaganymi załącznikami, wskazanymi w niniejszym Zaproszeniu do
złożenia oferty) należy składać w zapieczętowanej kopercie opisanej w następujący
sposób:
Urząd Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy
OFERTA NA:
,,BUDOWA PLACU ZABAW NA DZIAŁCE NR 521/1 PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W BRONOWICACH" W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU
SOŁECKIEGO SOŁECTWA BRONOWICE NA 2022 ROK
,,NIE OTWIERAĆ PRZED 21.09.2022 r., GODZ. 11 00 "
12. Opis sposobu obliczania ceny ofertowej (pod rygorem odrzucenia oferty):
Wykonawca zobowiązany jest do podania wynagrodzenia kosztorysowego (cena
obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) w złotych polskich za całe
zamówienie oferowane przez niego do realizacji. Oferowana cena powinna
uwzględniać wskaźniki inflacji oraz wszystkie roboty niezbędne do należytego,
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i załączoną dokumentacją, zrealizowania
zadania.
Cena ofertowa musi uwzględniać doliczony należny podatek VAT, kwotę netto
oraz kwotę podatku VAT należy również wskazać w formularzu oferty.
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu ofertowego (załącznika do
oferty) - na podstawie załączonego przedmiaru robót, określającego cenę na
wszystkie elementy zamówienia podane w przedmiarze, według następujących zasad:
a) wszystkie pozycje muszą zawierać cenę jednostkową,
b) cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysu ofertowego jest ceną netto,
c) wszystkie wartości pieniężne określone w kosztorysie ofertowym powinny być
liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
d) Wykonawca powinien sporządzić kosztorys ofertowy wg kolejności pozycji
załączonego przedmiaru robót i określić wartości na wszystkie pozycje występujące
w przedmiarze,
5e) KOSZTORYS OFERTOWY, POD RYGOREM ODRZUCENIA OFERTY, NALEŻY
SPORZĄDZIĆ WYŁĄCZNIE METODĄ KALKULACJI UPROSZCZONEJ (tj. ilość
x cena jednostkowa = wartość),
f) Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy w taki sposób, że dla każdej pozycji
przedmiaru określi cenę jednostkową i wyliczy wartość pozycji wymnażając cenę
jednostkową przez ilość jednostek przedmiarowych.
- Cena ofertowa obliczona w ww. sposób powinna zawierać w sobie wszystkie
koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia, nie należy podawać
żadnych innych (dodatkowych) pozycji kosztorysowych niż te określone
w przedmiarze robót.
Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający
żąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny
lub jej istotnych części składowych.
13. Opis sposobu poprawiania omyłek w ofertach:
Zamawiający poprawi w tekście oferty:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentacją zamówienia
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając
o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów:
Kryterium ofert: Najniższa cena
15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy:
Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia
umowy.
16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli
Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia:
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia.
617. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od
Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich
warunkach:
Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego Zaproszenia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z wewnętrznym
regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000
złotych, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kontakt:
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami,
a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: pisemnie lub w formie
elektronicznej. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Anna Zarychta - bezpośrednio w Urzędzie Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4, pok. 202,
telefonicznie: (081) 889 - 05 - 22, w godz. 7:00 - 15:00 (pn. - pt.); adres e-mail:
anna.zarychta@pulawy.gmina.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.