Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
935z dziś
5749z ostatnich 7 dni
21765z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru

Data zamieszczenia: 2022-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Klimat-Energia-Gospodarka Wodna
os. Szkolne 27
31-977 Kraków
powiat: Kraków
tel. +48 12 323 30 01, tel. 782-960-083, 12 323-30-63
sekretariat@kegw.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 12 323 30 0
Termin składania ofert: 2022-09-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania ,,Wykonanie instalacji fotowoltaicznej (mikroinstalacji) na budynku użyteczności publicznej".
Przedmiot umowy obejmuje:
WYMAGANIA W ZAKRESIE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWARTO W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BĘDĄCEGO ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ W PROJEKTOWANYCH POSTANOWIENIACH UMOWY BĘDĄCYCH ZAŁĄCZNIKIEM NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Składanie ofert:
g. Ofertę na Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego należy złożyć w terminie do dnia 21 września 2022, w formie elektronicznej na adres: sekretariat@kegw.krakow.pl

Miejsce i termin realizacji:
Zamówienie realizowane będzie na budynku Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, Ul. Łanowa 41B, 30-725 Kraków - moc instalacji do 25 kW.
3. Informacja Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji usługi - od momentu podpisania umowy w sprawie pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz złożenia oświadczenia o podjęciu funkcji Inspektora Nadzoru do zakończenia realizacji robót przez wykonawcę instalacji fotowoltaicznej, przez które rozumie się dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego robót wykonania instalacji PV.

Wymagania:
dotyczące zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm. dalej ,,ustawa pzp") zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy pzp. Postępowanie prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w jednostce budżetowej ,,Klimat-Energia-Gospodarka Wodna".
4. Warunki płatności: Płatność w terminie do 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej i kompletnej faktury VAT/rachunku, na podstawie umowy.
5. Informacje o procedurze zapytania ofertowego:
a. Wykonawca może złożyć ofertę wyłącznie na cały zakres przedmiotu zamówienia.
b. Ofertę należy sporządzić zgodnie z Formularzem Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
c. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
d. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
e. Kryterium oceny ofert będzie najniższa cena ofertowa.
f. Okres związania ofertą przez Wykonawcę wynosi 60 dni.
h. Oferta złożona lub przesłana po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywana.
i. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania umowy zgodnie z Projektowanymi Postanowieniami Umowy.
j. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
k. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.
l. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
m. W przypadku wyboru oferty, Wykonawca jest zobowiązany przed zawarciem umowy z Zamawiającym do przedłożenia Zamawiającemu - oświadczenia o niepodleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
6. Opis warunków udziału:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobą (lub osobami):
o posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - uprawniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Osoby te winny być wpisane na listę członków samorządu zawodowego,
o posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - uprawniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Osoby te winny być wpisane na listę członków samorządu zawodowego,
o posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji co najmniej 2 inwestycji fotowoltaicznych o mocy co najmniej 25 kW
Przez jedną inwestycję fotowoltaiczną rozumie się jedną umowę/ zlecenie/ zamówienie.
Wraz z ofertą wykonawca składa wykaz usług oraz wykaz osób wraz z kserokopią uprawnień.
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym czasie, aktualnych na dzień złożenia oferty dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunku udziału oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania.
Zamawiający zastrzega możliwość wezwania do złożenia wyjaśnień co do treści zawartych w wykazie usług i osób.

Uwagi:
o Informacje na temat ochrony danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klimat-Energia-Gospodarka Wodna z siedzibą w Krakowie, przy os. Szkolne 27, 31-977 Kraków,
? kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Klimat-Energia-Gospodarka Wodna jest możliwy za pomocą maila: iod@kegw.krakow.pl.
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem i rozstrzygnięciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 - 3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z obowiązującymi przepisami oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Ponadto, wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Kontakt:
n. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą oraz wszelkich wyjaśnień udziela w zakresie przedmiotu zamówienia: Władysław Sowula, wsowula@kegw.krakow.pl tel. 782-960-083, 12 323-30-63.

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.