Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
946z dziś
5613z ostatnich 7 dni
21784z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługa telefonii komórkowej, wraz z dostawą telefonów komórkowych z kartami SIM oraz...

Przedmiot:

Usługa telefonii komórkowej, wraz z dostawą telefonów komórkowych z kartami SIM oraz routerów mobilnego internetu z kartami SIM

Data zamieszczenia: 2022-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: ,,Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o
ul. Słowackiego 2
62-300 Września
powiat: wrzesiński
530 075 475, tel 508 019 665
kjedraszak@szpitalwrzesnia.home.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Września
Wadium: ---
Nr telefonu: 530 075 475, tel 508
Termin składania ofert: 2022-09-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Tytuł zamówienia: usług telefonii komórkowej, wraz z dostawą telefonów komórkowych z kartami SIM oraz routerów mobilnego internetu z kartami SIM.
1. Rodzaj zamówienia: usługa
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług telefonii komórkowej w okresie 24 miesięcy, wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Zamawiającego w ilości 27 sztuk z kartami SIM oraz routerów mobilnego internetu w ilości 6 sztuk z kartami SIM.
Świadczenie usługi oraz dostawa telefonów, kart SIM i routerów nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, zapewniającym ciągłość świadczenia usług telekomunikacyjnych.
1. W ramach wymienionych abonamentów Wykonawca zapewni:
1) nielimitowane, bezpłatne połączenia do wszystkich sieci telefonii komórkowej i stacjonarnej,
2) nielimitowane, bezpłatne korzystanie i odsłuchiwanie ,,poczty głosowej",
3) identyfikację telefonu rozmówcy,
4) na numerach oznaczonych w załączniku nr 1 rejestrację rozmów wraz z ich archiwizacją min. 30 dni i możliwością odsłuchania zarejestrowanych rozmów z poziomu przeglądarki internetowej (obecnie usługa jest realizowana za pomocą wirtualnej centralki korzystającej z osobnego numeru telefonicznego),
5) nielimitowane, bezpłatne wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS i MMS,
6) bezpłatne powiadomienie o próbie połączenia (SMS),
7) usługi roamingowe i międzynarodowe aktywowane po uprzednim zamówieniu dla użytkownika przez Zamawiającego, po kosztach zgodnych z cennikiem Wykonawcy,
8) bezpłatne konta administratora dostępne z poziomu przeglądarki internetowej, przypisane do numerów: 508 019 665, 508 019 668 i 508 019 669 oraz nowego numeru z pozycji 23, umożliwiające dostęp do bezpłatnych bilingów w formie elektronicznej oraz zarządzania usługami,
9) bezpłatną usługę transmisji danych - dostęp do Internetu min. LTE (dla telefonów - 27 sztuk w ilości po min. 20 GB, dla routerów - 6 sztuk w ilości po min. 80 GB). Po przekroczeniu wyżej wskazanych limitów danych Wykonawca nie będzie naliczał dodatkowych opłat za transmisję danych a jedynie zmniejszy transfer przesyłania danych.
10) blokadę przychodzących SMS'ów reklamowych,
2. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) wypowiedzenia w imieniu Zamawiającego obowiązujących umów w trybie w nich określonym. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przerwy w dostawie usług telekomunikacyjnych oraz fakturowania przez Wykonawcę i obecnego operatora usług za ten sam okres.
2) przeniesienia wszystkich numerów abonenckich wymienionych w załączniku nr 1 do sieci Wykonawcy.
3) w przypadku przeniesienia, do zabezpieczenia dotychczas zgromadzonych danych dla numerów wymagających nagrywania rozmów (załącznik nr 1 - poz. 11 i 12), tak aby Zamawiający miał do nich nieprzerwany dostęp przez okres co najmniej 30 dni wstecz.
4) zmiany nr telefonu na inny dla pozycji 23 (530 075 475)
5) usługi dla wszystkich numerów powinny rozpoczynać się z dniem końca bieżącej umowy tj. 13.11.2022r. oraz kończyć się w jednakowym czasie,
6) wyznaczenia osoby ,,opiekuna" do kontaktów z Zamawiającym przez czas trwania umowy,
7) dostarczenia fabrycznie nowych telefonów oraz routerów z dwuletnią gwarancją producenta, której bieg rozpocznie się z dniem ich przekazania zamawiającemu, urządzenia nie mogą nieć wprowadzonej blokady SIMLOCK.
8) wystawienia faktur VAT z 60 dniowym terminem płatności liczonym od dnia dostarczenia faktury,
9) dostarczenia następujących urządzeń w cenie 1 zł netto za sztukę:
- telefon Samsung Galaxy A53 5G DualSim 6/128GB czarny - 10 sztuk
- telefon Hammer Energy 2 Eco - 7 sztuk
- telefon Xiaomi Redmi 9A - 10 sztuk
- router mobilny kat.7 Alcatel LINK ZONE (MW70) - 6 sztuk

Dokument nr: 0011Z/2022

Otwarcie ofert: 2) Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.09.2022r. o godz. 12:10

Składanie ofert:
7. Termin i sposób składania oferty:
1) Ofertę (podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub jako skany
podpisanych tradycyjnie załączników) należy przesłać drogą mailową na adres: kjedraszak@szpitalwrzesnia.home.pl 22.09.2022 r. do godz. 12:00 , wpisując w tytule ,,usług telefonii komórkowej, wraz z dostawą telefonów komórkowych z kartami SIM oraz routerów mobilnego internetu z kartami SIM"

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
Zamówienie dotyczy realizacji zadania o wartości poniżej 130 000 zł. i jest udzielane zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i zasadą przejrzystości.
Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) z uwagi na fakt, iż jego wartość jest mniejsza od kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt. 1.
4. Opis sposobu obliczania ceny:
1) Cena oferty (wartość brutto) uwzględnia wszystkie zobowiązania Wykonawcy, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
2) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
3) Cena może być tylko jedna.
5. Kryterium wyboru oferty:
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium i jego znaczenie:
cena 100%.
Cena ofertowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Znaczenie kryterium (waga) - 100%
Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych uwzględniająca podatek VAT oraz podatek akcyzowy jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym.
Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt., inne proporcjonalnie mniej według wzoru:
najniższa cena brutto
Ocena punktowa (C) = ------------------------------------------- x 100 pkt. x 100 %
cena brutto badanej oferty
6. Sposób przygotowania oferty:
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
3) Ofertę należy sporządzić w postaci pisemnej lub elektronicznej zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy, zgodnie z wpisem w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym. Dokumenty składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej ( tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
4) W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć ORYGINAŁ lub kopię poświadczoną notarialnie pełnomocnictwa udzielonego osobie podpisującej ofertę przez osobę prawnie upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
5) Oferta musi być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej, podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opatrzone pieczęciami imiennymi.
6) Integralną część oferty stanowią Załączniki do Zapytania Ofertowego
8. Warunek udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej tj. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, o którym mowa w art. 10 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1648 ze zm.)

9. Oświadczenia i dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w przypadku:

a) podmiotów posiadających osobowość prawną jak i spółek prawa handlowego nieposiadających osobowości prawnej - wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego
b) osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),
c) działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej - umowa spółki cywilnej oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników.
d) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) aktualny na dzień składania ofert dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
3) Formularz ofertowy - Załącznik nr 1.
4) Pełnomocnictwo do podpisania ofert (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
11. Zapytanie ofertowe nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych i możliwa jest zmiana lub odwołanie zapytania bez podania przyczyny.
12. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji warunków świadczenia usług po otwarciu ofert oraz wyboru oferty o cenie wyższej, przy czym w takim wypadku uzasadni dokonanie wyboru.

Uwagi:
10. Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ,,RODO", poniżej przedstawiam informacje i zasady przetwarzania danych osobowych przez ,,Szpital Powiatowy" we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji:
1) Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji - reprezentowany przez Prezesa Zarządu z siedzibą przy ul. Słowackiego 2, 62-300 Września, tel.: 61 43 70 590.
2) Inspektor Ochrony Danych
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Szpital można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych - Panią Izabelą Dropek na adres email: idropek@szpitalwrzesnia.home.pl lub pod numerem telefonu: 531-949-132.
3) Cel przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Szpital w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) Przechowywanie danych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 i 79 ustawy Pzp, oraz zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w ,,Szpitalu Powiatowym we Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji.
5) Informacja o obowiązku podania danych:
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
6) Realizacja praw:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych?,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.. 18 ust. 2 RODO??,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8) Odbiorcy danych:
a) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).
a) W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w tym decyzji będących wynikiem profilowania???.
? skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
?? prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
??? profilowanie, oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Kontakt:
14. W sprawach Zamówienia należy kontaktować się z przedstawicielami Zamawiającego w godzinach 8:00 - 14:30:
1). Stefania Przybylska - telefon 530 075 475, sprzybylska@ szpitalwrzesnia.home.pl
2). Marian Janiak - tel 508 019 665, mjaniak@szpitalwrzesnia.home.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.