Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
935z dziś
5749z ostatnich 7 dni
21765z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego Bastionu wraz z programem prac konserwatorskich

Przedmiot:

Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego Bastionu wraz z programem prac konserwatorskich

Data zamieszczenia: 2022-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel. (58) 320-51-00
drmg@gdansk.gda.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (58) 320-51-00
Termin składania ofert: 2022-09-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego w celu ustalenia przyczyn
pękania oraz procesu degradacji Bastionu Wiebego wraz z programem prac konserwatorskich.

Opis PrzedmiotuZamówienia (wraz z załącznikami) stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego pisma oraz poniższe wytyczne
dotyczące realizacji:

Dokument nr: 236/BZP-PU.511. 2022/AF

Składanie ofert:
Oferty sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego pisma, należy składać
na adres e-mail: drmg@gdansk.gda.pl w terminie do dnia 21.09.2022 r.

Miejsce i termin realizacji:
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 6 tygodni od daty zawarcia
umowy.

Wymagania:
Przy sporządzaniu Oferty należy uwzględnić cały zakres zamówienia, określony w Opisie Przedmiotu
Zamówienia (wraz z załącznikami)
II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się jednostki naukowe prowadzące działalność naukowotechniczną
oraz jednostki prowadzące działalność techniczną w zakresie budownictwa, które wykażą,
że w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonały należycie co najmniej jedno
zamówienie obejmujące swoim zakresem opracowanie ekspertyzy technicznej konstrukcji budowli
o wartości zadania równej lub wyższej niż 30 000,00 zł brutto.
2. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się jednostki naukowe prowadzące działalność naukowotechniczną
oraz jednostki prowadzące techniczną w zakresie budownictwa, którzy dysponują lub
będą dysponowali w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji osobę posiadającą
stopień naukowy co najmniej dr hab. inżynier oraz uprawnienie budowlane do projektowania
w następującej specjalności:
a) Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowalnej, posiadający:
? uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej specjalności
konstrukcyjno-budowlanej.
III. RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI:
1. W wynagrodzeniu ryczałtowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca
zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z obowiązkami Wykonawcy w okresie rękojmi
i gwarancji.
2. Rękojmia i gwarancja dla sporządzonej ekspertyzy
technicznej liczona jest od dnia odbioru
do ostatniego dnia rękojmi na dokumentację projektową, przy czym nie dłużej niż do upływu
60 miesięcy od dnia dokonania odbioru dokumentacji.
Zamawiający informuje, że wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza cenowo, złożona przez
Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie II Zaproszenia
do złożenia oferty.
Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza,
do zawarcia umowy w siedzibie DRMG. W przypadku niestawienia się Wykonawcy w wyznaczonym
przez Zamawiającego terminie i miejscu, Zamawiający uzna, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy
i będzie miał prawo wyboru oferty kolejnej pod względem kryterium oceny ofert. Jednocześnie Zamawiający
zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Dodatkowo Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia
potwierdzającego brak okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ww. ustawy.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta jest w załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia.

Kontakt:
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Rafał Wiśniewski, Pion Projektów Liniowych, adres e-mail: rafal.wisniewski@gdansk.gda.pl ; Aleksandra Falk, Biuro Zamówień Publicznych, adres e-mail: aleksandra.falk@gdansk.gda.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.