Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
935z dziś
5749z ostatnich 7 dni
21765z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla...

Przedmiot:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: ,,Odbudowa historycznego pomostu

Data zamieszczenia: 2022-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel. (58) 320-51-00
drmg@gdansk.gda.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (58) 320-51-00
Termin składania ofert: 2022-09-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: ,,Odbudowa historycznego pomostu nad
Stawem Łabędzim w Parku Oliwskim" realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022.
Opis Przedmiotu Zamówienia (wraz z załącznikami) stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego pisma oraz poniższe wytyczne
dotyczące realizacji:

Dokument nr: 242/BZP-PU.511.227.2022/AF, BZP-PU/235/2022

Składanie ofert:
Oferty sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego pisma, należy składać
na adres e-mail: drmg@gdansk.gda.pl w terminie do dnia 22.09.2022 r.

Miejsce i termin realizacji:
I. TERMINY REALIZACJI:
l.p. Przedmiot zamówienia Terminy
1.
I przedmiot odbioru:
Projekt budowlany, w tym:
? projekt zagospodarowania działki lub terenu,
? projekt architektoniczno-budowlany,
? projekt techniczny.
7 miesięcy od dnia
zawarcia umowy
2.
II przedmiot odbioru:
Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, kosztorysy
inwestorskie, zbiorcze zestawienie kosztów, inwentaryzacja
zieleni, projekt gospodarki drzewostanem, dokumentacja
geotechniczna,
7 miesięcy od dnia
zawarcia umowy
3.
III przedmiot odbioru:
Pozyskanie decyzji PWKZ w sprawie wyrażenia zgody
na prowadzenie robót budowlanych na terenie będącym
pod ochroną konserwatorką oraz uzgodnienie prac
archeologicznych.
Uzyskanie pozwolenia na budowę/ zgłoszenia robót
budowlanych
8 miesięcy od dnia
zawarcia umowy
4. Nadzór autorski
W okresie realizacji
zadania na roboty
budowlane oraz
rękojmi
i gwarancji jakości
na roboty budowlane,
jednak nie dłużej niż
do upływu 60
miesięcy od dnia
dokonania ostatniego
przedmiotu odbioru.

Wymagania:
Przy sporządzaniu Oferty należy uwzględnić cały zakres zamówienia, określony w Opisie Przedmiotu
Zamówienia (wraz z załącznikami)
II. FORMA WYNAGRODZENIA:
1. W ofercie stanowiącej załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty (dalej: Oferta) należy wskazać
łączną wartość brutto za całość wykonania przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem,
że wynagrodzenie za III Przedmiot odbioru określony w lp. 1 Zaproszenia do złożenia oferty, nie może
przekroczyć 10% łącznej wartości brutto za całość wykonania przedmiotu zamówienia,
2. Zamawiający zastrzega, że poprawi ewentualną omyłkę w ofercie Wykonawcy, w ten sposób,
że łączna wartość brutto za całość przedmiotu zamówienia pozostanie niezmieniona, natomiast
wynagrodzenie za III Przedmiot odbioru zostanie poprawione na kwotę odpowiadającą 10% łącznej
wartości brutto - w przypadku gdy kwota w ofercie za wykonanie III Przedmiotu odbioru nie będzie
odpowiadać proporcjom określonym w formularzu ofertowym,
3. Wykonawca może w terminie trzech dni sprzeciwić się dokonanym poprawkom. Wówczas jego oferta
będzie podlegała odrzuceniu, a Zamawiający uprawniony będzie do wybrania oferty
najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.
III. RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI:
1. W wynagrodzeniu ryczałtowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca
zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z obowiązkami Wykonawcy w okresie rękojmi
i gwarancji.
2. Rękojmia i gwarancja dla dokumentacji projektowej liczona jest od dnia odbioru dokumentacji
w ramach danego przedmiotu odbioru do ostatniego dnia rękojmi na roboty budowlane, przy czym
nie dłużej niż do upływu 60 miesięcy od dnia dokonania ostatniego przedmiotu odbioru.
Zamawiający informuje, że jedynym kryterium wyboru oferty jest cena; oznacza to, że zostanie
wybrana oferta z najniższą ceną.
Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza,
do zawarcia umowy w siedzibie DRMG. W przypadku niestawienia się Wykonawcy w wyznaczonym
przez Zamawiającego terminie i miejscu, Zamawiający uzna, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy
i będzie miał prawo wyboru oferty kolejnej pod względem kryterium oceny ofert. Jednocześnie Zamawiający
zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Dodatkowo Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia
potwierdzającego brak okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ww. ustawy.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta jest w załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia.

Kontakt:
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Sabina Szostek, Pion Projektów Budżetu Obywatelskiego i Rad Dzielnic, adres e-mail: sabina.szostek@gdansk.gda.pl; Aleksandra Falk, Biuro Zamówień Publicznych, adres e-mail: aleksandra.falk@gdansk.gda.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.