Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4696z ostatnich 7 dni
20872z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego...

Przedmiot:

Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa budowlanego uzgodnień, opinii i decyzji dla zadania pn. Oświetlenie

Data zamieszczenia: 2022-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk
powiat: Gdańsk
drmg@gdansk.gda.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-09-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa budowlanego
uzgodnień, opinii i decyzji dla zadania pn. Oświetlenie w Gdańsku w ramach zadań z Budżetu
Obywatelskiego 2022:
Zadanie nr 1: ,,Świetliki opływu Motławy-instalacja latarni",
Zadanie nr 2: ,,Oświetlenie parku na Biskupiej Górce".
Opis rzedmiotu
Zamówienia (wraz z załącznikami) stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego pisma oraz poniższe wytyczne
dotyczące realizacji:

Dokument nr: 237/BZP-PU.511.221.2022/AF, BZP-PU/229/2022

Składanie ofert:
Oferty sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego pisma, należy składać
na adres e-mail: drmg@gdansk.gda.pl w terminie do dnia 21.09.2022 r.

Miejsce i termin realizacji:
TERMINY REALIZACJI:
Lp. Przedmiot zamówienia Terminy
Zadanie nr 1: ,,Świetliki opływu Motławy- instalacja latarni"
1. 1
I Przedmiot odbioru:
Projekt budowlany
(projekt zagospodarowania działki lub terenu,
projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny)
Projekt wykonawczy w układzie branżowym, Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót, operat
dendrologiczny,
Przedmiary robót w układzie branżowym, kosztorys
inwestorski, zbiorcze zestawienie kosztów
decyzja administracyjna tj. pozwolenie na budowę lub
zgłoszenie pozwalające na prowadzenie robót budowlanych
28 kwiecień 2023 r.
2. 2
.
Zadanie nr 2: ,, Oświetlenie parku na Biskupiej Górce"
II Przedmiot odbioru:
Projekt budowlany
(projekt zagospodarowania działki lub terenu,
projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny)
Projekt wykonawczy w układzie branżowym, Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót, operat
dendrologiczny.
Przedmiary robót w układzie branżowym, kosztorys
inwestorski, zbiorcze zestawienie kosztów
decyzja administracyjna tj. pozwolenie na budowę lub
zgłoszenie pozwalające na prowadzenie robót budowlanych.
28 kwiecień 2023 r.

Wymagania:
Przy sporządzaniu Oferty należy uwzględnić cały zakres zamówienia, określony w Opisie Przedmiotu
Zamówienia (wraz z załącznikami)
II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonał należycie, co najmniej dwa zamówienia obejmujące swoim zakresem opracowanie
projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie budowy lub przebudowy oświetlenia (np.
ulicznego/parkowego/ ciągu pieszego) z zastosowaniem technologii LED, o wartości każdej z prac
projektowych równej lub wyższej niż 15 000 zł brutto.
2. Dysponowanie osobą zdolną do wykonania zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponowali
w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji osobę posiadającą uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalności:
a) Projektant w specjalności elektrycznej, posiadający:
? uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
III. RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI:
1. W wynagrodzeniu ryczałtowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca
zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z obowiązkami Wykonawcy w okresie rękojmi
i gwarancji.
2. Rękojmia i gwarancja dla dokumentacji projektowej liczona jest od dnia odbioru dokumentacji
w ramach danego przedmiotu odbioru do ostatniego dnia rękojmi na roboty budowlane, przy czym
nie dłużej niż do upływu 60 miesięcy od dnia dokonania ostatniego przedmiotu odbioru.
Zamawiający informuje, że wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza cenowo, złożona przez
Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie II Zaproszenia
do złożenia oferty.
Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza,
do zawarcia umowy w siedzibie DRMG. W przypadku niestawienia się Wykonawcy w wyznaczonym
przez Zamawiającego terminie i miejscu, Zamawiający uzna, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy
i będzie miał prawo wyboru oferty kolejnej pod względem kryterium oceny ofert. Jednocześnie Zamawiający
zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Dodatkowo Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia
potwierdzającego brak okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ww. ustawy.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta jest w załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia.

Kontakt:
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Mariusz Żukowski, Pion Projektów Budżetu Obywatelskiego i Rad Dzielnic, adres e-mail: mariusz.zukowski@gdansk.gda.pl; Aleksandra Falk, Biuro Zamówień Publicznych, adres e-mail: aleksandra.falk@gdansk.gda.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.