Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
964z dziś
5582z ostatnich 7 dni
20844z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Prowadzenie nadzoru przyrodniczego nad wykonaniem zadań z zakresu ochrony czynnej...

Przedmiot:

Prowadzenie nadzoru przyrodniczego nad wykonaniem zadań z zakresu ochrony czynnej Prowadzenie nadzoru przyrodniczego

Data zamieszczenia: 2022-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
ul. Chmielna 54/57
80-748 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel. 58 6836844, tel. 58 683 68 35, tel.: 58 68-36-800 fax: 58 68-36-803
zapytynia.ofertowe@gdansk.rdos.gov.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 58 6836844, tel
Termin składania ofert: 2022-09-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Prowadzenie nadzoru przyrodniczego nad wykonaniem zadań z zakresu ochrony czynnej w rezerwacie przyrody ,,Bielawa" o powierzchni 194,7 ha
Prowadzenie nadzoru przyrodniczego nad wykonaniem zadań z zakresu ochrony czynnej w rezerwacie przyrody ,,Bielawa" o powierzchni 194,7 ha".
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

CPV: 79715000-9

Dokument nr: Ol. 1.261.2.44.2022.LM

Składanie ofert:
1. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 21.09.2022r.
2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zapytynia.ofertowe@gdansk.rdos.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia:
Od dnia 01.10.2022 r. do dnia 30.11.2022r.

Wymagania:
IV.Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
o złożą ważną ofertę w terminie wyznaczonym do składania ofert - załącznik nr 2;
o Zamawiający wymaga od Wykonawcy udokumentowania wiedzy potrzebnej do realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący wiedzy, jeśli Wykonawca udokumentuje, że do wykonania zamówienia będzie dysponował osobą z wykształceniem wyższym w dyscyplinach: nauk leśnych lub nauk biologicznych lub nauk o Ziemi i środowisku (Załącznik nr 7).
o Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym (Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy samochodu ani innych środków transportu, środków łączności, ani urządzenia GPS) oraz musi być w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację niniejszego zamówienia. Spełnienie warunku oferent potwierdzi oświadczeniem zawartym w formularzu ofertowym. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia".
V. Opis kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty. KRYTERIUM - ,,cena" (C) - waga 60% (1% - 1 pkt)
W przypadku kryterium ,,cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
C= Cmin/ Ci x100
gdzie:
C - ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium ,,Cena",
Cmin - najniższa cena całkowita wśród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,
Cj - cena całkowita oferty badanej, tj. cena oferty z (podatkiem VAT) za realizację przedmiotu
zamówienia, na którą powinny się składać wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę.
- KRYTERIUM DN ,,doświadczenie w nadzorowaniu ochrony czynnej" - 40% (1% - 1 pkt)
a) osoba skierowana do nadzoru przyrodniczego, która w ciągu ostatnich 3 lat przez okres przynajmniej 6 miesięcy brała udział w nadzorze nad wykonywaniem zabiegów z zakresu ochrony czynnej w obrębie siedlisk torfowiskowych, wilgotnych wrzosowisk lub borów i lasów bagiennych (jeden lub więcej typów siedlisk przyrodniczych spośród: 4010, 7110,
7120, 7140, 7150, 7210, 7230, 91 DO) na obszarach objętych ochroną prawną (park narodowy, park krajobrazowy, rezerwat przyrody, obszar Natura 2000) w ramach: stosunku pracy lub umów o wolontariat (trwających łącznie co najmniej 1 rok) lub umów cywilnoprawnych (przynajmniej jedna usługa wykonana bez wad) - 40 pkt,
b) w skład zespołu wchodzi osoba skierowana do nadzoru przyrodniczego, która w ciągu ostatnich 3 lat przez okres przynajmniej 3 miesiące brała udział w nadzorze nad wykonywaniem zabiegów z zakresu ochrony czynnej w obrębie siedlisk torfowiskowych, wilgotnych wrzosowisk lub borów i lasów bagiennych (jeden lub więcej typów siedlisk przyrodniczych spośród: 4010, 7110, 7120, 7140, 7150, 7210, 7230, 91D0) na obszarach objętych ochroną prawną (park narodowy, park krajobrazowy, rezerwat przyrody, obszar Natura 2000) w ramach: stosunku pracy lub umów o wolontariat (trwających łącznie co najmniej 1 rok) lub umów cywilnoprawnych (przynajmniej jedna usługa wykonana bez wad) - 20 pkt,
c) osoba skierowana do nadzoru przyrodniczego, która w ciągu ostatnich 3 lat przez okres przynajmniej 1 miesiąc brała udział w nadzorze nad wykonywaniem zabiegów z zakresu ochrony czynnej w obrębie siedlisk torfowiskowych, wilgotnych wrzosowisk lub borów i lasów bagiennych (jeden lub więcej typów siedlisk przyrodniczych spośród: 4010, 7110, 7120, 7140, 7150, 7210, 7230, 91D0) na obszarach objętych ochroną prawną (park narodowy, park krajobrazowy, rezerwat przyrody, obszar Natura 2000) w ramach: stosunku pracy lub umów o wolontariat (trwających łącznie co najmniej 1 rok) lub umów cywilnoprawnych (przynajmniej jedna usługa wykonana bez wad) - 0 pkt,
Wybór oferty najkorzystniejszej
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o podane wyżej kryteria. Łączna punktacja będzie wyliczona wg wzoru:
P = C + DN
gdzie: C - cena
DN - doświadczenie w nadzorowaniu ochrony czynnej P - ilość punktów razem (suma) Maksymalna liczba punktów wynosi 100. Przeliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba (suma) punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
VI.Opis sposobu przygotowania i składania oferty:
1. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Do oferty należy dołączyć Załączniki nr 6 i 7.
3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto całości zakresu objętego zamówieniem.
3. Oferty przesłane lub doręczone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jego wysłania.
VIII.Zamawiający informuje, że:
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.
3. O wyborze wykonawca zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie
IX. Warunki płatności:
Przelew w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku po zrealizowaniu zamówienia. Faktura wystawiona zostanie po podpisaniu protokołu potwierdzającego bezusterkowe wykonanie zamówienia.

Kontakt:
4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: sprawy merytoryczne:
Agata Ptasznik tel. 58 6836844 e-mail: agata.ptasznik@gdansk.rdos.gov.pl
sprawy proceduralne:
Krystyna Molenda, tel. 58 683 68 35

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.