Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4672z ostatnich 7 dni
20844z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie usługi naprawy studni głębinowych

Przedmiot:

Wykonanie usługi naprawy studni głębinowych

Data zamieszczenia: 2022-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Gdańska 147
85-915 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
tel. 261411300
11wog.stun@ron.mil.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 261411300
Termin składania ofert: 2022-09-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie usługi naprawy studni głębinowych w ujęciach wody nr 1 i 2 na terenie kompleksu wojskowego w Maksymilianowie

Dokument nr: 37/ZO/STUN/2022

Składanie ofert:
Oferty wraz z załącznikami należy opisać:
Wykonanie usługi naprawy studni głębinowych w ujęciach wody nr 1 i 2 na terenie kompleksu wojskowego w Maksymilianowie."
i należy przesłać na adres poczty elektronicznej: 11wog.stun@ron.mil.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 21.09.2022 r. o godz. 12;00

Miejsce i termin realizacji:
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji: do 3 tygodni od podpisania zamówienia.

Wymagania:
3. TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie uproszczonego rozeznania rynku zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w 11. Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Bydgoszczy ( Rozdział 10 : § 3 ).
5. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA
-Usługa realizowana będzie zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, zasadami profesjonalizmu zawodowego oraz wytycznymi zawartymi w instrukcjach producentów pod nadzorem uprawnionego personelu.
-Realizacja prac po udzieleniu zlecenia w oparciu o zakres zadania przedstawiony w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
-Wynagrodzenie Wykonawcy winno zawierać łączny koszt wykonania usługi objęte przedmiotem zamówienia.
6. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Ochrona Informacji Niejawnych:
1) Wykonawca, który będzie realizował, przedmiot zamówienia, a do tego zadania będzie korzystał z pracowników nie będącymi obywatelami narodowości polskiej (cudzoziemców), jest zobowiązany spełniać wymagania zawarte w:
a. ustawie o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 35);
b. ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2020 póz. 1409);
c. ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (tj. Dz. U z 2019 poz. 293);
d. rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpis oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczenia (Dz.U. z 2019 póz. 2345);
e. rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz.U. z 2019 poz.154 );
f. rozporządzeniu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2018r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Prace i Polityki Społecznej w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. (Dz.U. z 2018 póz. 2273 );
g. decyzji Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz.U. MON z 2017 poz. 18) (Rozdział 6. Wstęp cudzoziemców na obszar chronionego obiektu wojskowego).
2) Wykonawca musi uwzględniać:
a) minimum 7 dniowy termin informowania zamawiającego przy planowaniu realizacji przez cudzoziemców czynności na terenie jednostki wojskowej, podając ich dane personalne: imię i nazwisko, datę urodzenia, nazwę jednostki organizacyjnej i numer paszportu - dotyczy cudzoziemców z państw członkowskich NATO i UE;
b) minimum 10 dniowy termin informowania zamawiającego przy planowaniu realizacji przez cudzoziemców czynności na terenie jednostki wojskowej, podając ich dane personalne: imię i nazwisko, datę urodzenia, nazwę jednostki organizacyjnej, numer paszportu dotyczy cudzoziemców spoza państw członkowskich NATO i UE.
W wyniku odmowy wstępu cudzoziemców Wykonawca dokona niezwłocznie zmiany składu personelu planowanego do właściwej realizacji umowy.
3) W przypadku niespełnienia warunków zawartych w powyższych dokumentach,
wykonanie zadania przez Wykonawcę będzie możliwe wyłącznie przez pracowników posiadających obywatelstwo polskie.
4) Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia składa stosowne oświadczenie o spełnieniu warunków dopuszczających realizację przedsięwzięcia przez zatrudnionych u siebie cudzoziemców, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zamówienia.
5) Wykonawca, który do wykonania zadania będzie zatrudniał u siebie
cudzoziemców jest zobowiązany do:
a. poinformowania Zamawiającego o zatrudnieniu przez siebie cudzoziemców, podając ich dane personalne (imię i nazwisko, datę urodzenia, nazwę jednostki organizacyjnej, numer paszportu), nie później jednak jak w dniu złożenia oferty, a także ewentualnego potwierdzenia posiadania przez tych pracowników dokumentów potwierdzających ich uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych (tylko gdy takie uprawnienia będą wymagane),
b. złożenia oświadczenia za zatrudnionych pracowników o przestrzeganiu przez nich wewnętrznych przepisów obowiązujących w obiektach i na terenach Zamawiającego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do zamówienia .
6) Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z wewnętrznymi przepisami
dotyczącymi zasad przebywania na terenie Zamawiającego oraz bezwzględnie
ich przestrzegać.
7) Złożenie oświadczeń niezgodnych ze stanem faktycznym będzie traktowane jako nieprzestrzeganie niniejszych zasad. Warunkiem dopuszczenia do pracy cudzoziemców jest otrzymanie Jednorazowego Pozwolenia (z imiennym wykazem osób), do wstępu na teren użytkowany przez 11 WOG lub jednostki organizacyjne będące na jego zaopatrzeniu, wydanego przez właściwego dowódcę.
8) Przez pracowników w rozumieniu niniejszych zasad rozumie się także osoby nie będące pracownikami, przy pomocy których Wykonawca, wykonuje zamówienie. Natomiast przez zatrudnienie rozumie się także wykonywanie czynności na podstawie stosunku prawnego wynikającego z prawa cywilnego.
2. prace stanowiące przedmiot zamówienia realizowane będą na terenie zewnętrznym Składu Maksymilianowo - nie wymagają od pracowników wykonujących czynności naprawczych, dokumentów w zakresie ochrony informacji niejawnych.
3. Formularz oferty (załącznik nr 2) zgodnie z zakresem na podstawie załącznika nr 1 dołączonego do zapytania ofertowego .
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dokument winien być złożony w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność przez Wykonawcę), dołączyć do oferty,
7. GWARANCJA: 24 miesięcy na wykonaną usługę i części zamontowane w studniach głębinowych nr 1 przy budynku nr 3 i nr 2 przy budynku nr 13. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania przez strony odpowiedniego protokołu odbioru naprawy.
8. DODATKOWE WYMAGANIA:
Wykonawca wykona usługę zgodnie z dokumentami technicznymi urządzenia z należytą starannością, wiedzą i wykwalifikowanym personelem.
9. WARUNKI REALIZACJI USŁUGI:
Naprawy w studni głębinowej należy dokonywać zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia i zapisami w instrukcji eksploatacji. W przypadku braku stosownych informacji od producenta, pomocne mogą być, np.: normy przedmiotowe, specyfikacje techniczne.
11. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA:
1. Do 6 dni roboczych od momentu otrzymania zamówienia Wykonujący usługę dostarczy do Zamawiającego informację z podaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia prac, przedmiot i numer zamówienia, wykaz osób planowanych do realizacji zadania na terenie kompleksu wojskowego w Maksymilianowie, zgodnie z zawartym przedmiotem zamówienia z podaniem: imion, nazwisk, serii i nr dowodów osobistych lub paszportów, markę i nr rejestracyjny pojazdów ze wskazaniem kierowcy dla danego pojazdu.
2. Zakaz używania przez pracowników wyłonionego Wykonawcy, aparatów latających oraz urządzeń służących do przetwarzania obrazu i dźwięku nad ww. terenem wojskowym.
3. Wykonawca odpowiada za ochronę środowiska na terenie wykonywania usługi i w ich otoczeniu zgodnie z zamówieniem i zapisami Prawa Ochrony Środowiska (Dz. U. 2020.1291 z póżn. zm.).
4. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w wyniku świadczenia usług objętych zamówieniem zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 Ustawy o odpadach (Dz. U. 2020r. póz. 797 z póżn. zm.).
5. Wykonawca jest zobowiązany postępować na własny koszt z odpadami powstałymi w czasie świadczenia usługi objętych przedmiotem zamówienia w sposób zgodny z zapisami Ustawy o odpadach (dz. U. 2020 póz. 797 z póżn. zm.).
12. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:
1. Cena stanowi 100% kryterium wyboru oferty.
Opis:
C- Kryterium ceny oferty Cena najtańszej oferty
C= ---------------------------x 100 pkt
Cena oferty badanej
13. TERMIN PŁATNOŚCI:
Przelew do 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wypełnionej faktury oraz potwierdzonego protokołu odbioru naprawy na podstawie formularza zamówienia załącznik nr 3
14. SPOSÓB POWIADOMIENIA WYKONAWCY O WYBORZE OFERTY:
Pisemnie - drogą elektroniczną.

Kontakt:
Informacji udziela: Karolina MACIEJKO tel. 261 414 721 od poniedziałku do piątku w godzinach 8;00 do 13;00
, Email: 11wog.stun@ron.mil.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.