Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
935z dziś
5749z ostatnich 7 dni
21765z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

MODERNIZACJA I ADAPTACJA BUDYNKÓW - DOKUMENTACJA PRZEDPROJEKTOWA

Przedmiot:

MODERNIZACJA I ADAPTACJA BUDYNKÓW - DOKUMENTACJA PRZEDPROJEKTOWA

Data zamieszczenia: 2022-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia
ul. Partyzantów 2/4
05-802 Pruszków
powiat: pruszkowski
22 739 14 00, tel. 22/ 739 14 30
zp@mscz.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Pruszków
Wadium: ---
Nr telefonu: 22 739 14 00, tel. 2
Termin składania ofert: 2022-09-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
w ramach zakupu dostaw, usług lub robót budowlanych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł
2. Przedmiot zamówienia: MODERNIZACJA I ADAPTACJA BUDYNKÓW MSCZ - DOKUMENTACJA PRZEDPROJEKTOWA. Wykonanie ekspertyzy w zakresie analizy efektywności aktualnego wykorzystania budynku na potrzeby udzielania świadczeń medycznych oraz koncepcji optymalizacji takiego wykorzystania (w tym możliwość realizacji nowych obiektów) na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
3. Krótki opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie usługi polegającej na wykonaniu analizy efektywności aktualnego wykorzystania budynków na potrzeby udzielania świadczeń medycznych oraz koncepcji optymalizacji takiego wykorzystania (w tym możliwość realizacji nowych obiektów) na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza (dalej: MSCZ) będącego częścią historycznego zespołu dawnego Szpitala Tworkowskiego i wpisanego do Rejestru Zabytków pod numerem A - 1281 decyzją z dnia 02.01.1987 roku.

Dokument nr: ZO/DB/3 7/2022

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 22.09.2022 r. do godz. 10:00:
- pisemnie na adres: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza, 05-802 Pruszków, Ul. Partyzantów 2/4, Kancelaria (budynek Dyrekcji, hol główny, parter);
- drogą elektroniczną na adres e-mail: zp@mscz.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2022r. od dnia podpisania umowy

Wymagania:
5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia: W niniejszym postępowaniu
0 udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczna. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: zp@mscz.pl
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wraz z załącznikami. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął po terminie składania wniosku albo dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie.
Postępowanie prowadzone w trybie publicznego ogłoszenia poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego, w którym udział może wziąć każdy spełniający warunki określone we wniosku, tj.: w postępowaniu udział mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1) Złożą w terminie ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w Zapytaniu Ofertowym;
2) Wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat wykonali usługę analizy efektywności wykorzystania obiektu szpitalnego (ki. 1264 PKOB) o powierzchni użytkowej co najmniej 2000 m2, wpisanego do rejestru lub ewidencji zabytków lub znajdującego się na obszarze objętym ochroną konserwatorska zabytków.
Kryteria oceny ofert: Cena /koszt/ - 80%, Skrócenie terminu realizacji - 20%
1) w przypadku oferowania terminu usługi do dnia 30.11.2022 r. - wykonawca otrzyma 0 pkt,
2) w przypadku zadeklarowania skrócenia terminu dostawy o 7 dni - wykonawca otrzyma 10 pkt,
3) w przypadku zadeklarowania skrócenia terminu dostawy o 14 dni - wykonawca otrzyma 20 pkt,
T - Wartość punktowa w kryterium ,,skrócenie terminu" (0-10-20 pkt.)
7. Oferta powinna zawierać:
a) wypełniony Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego;
b) zaakceptowany oraz parafowany OPZ - Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego;
c) zaakceptowany oraz parafowany Projekt umowy - Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego;
d) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
8. W załączeniu: Formularz oferty, Kryterium oceny ofert, OPZ, projekt umowy, protokół odbioru końcowego.
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę z podaniem ceny w PLN (z VAT) należy sporządzić w języku polskim, w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją ,,Zapytanie Ofertowe - nr postępowania ZO/DB/37/2022".

Kontakt:
Osoba odpowiedzialna za kwestie merytoryczne: Dariusz Błażejewski - Kierownik Działu Inwestycji
1 Remontów e-mail: dariusz.blazejewski@mscz.pl, tel. 22/ 739 14 30

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.