Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
946z dziś
5613z ostatnich 7 dni
21784z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie prac obejmujących dostawę oraz montaż certyfikowanych krat okiennych...

Przedmiot:

Wykonanie prac obejmujących dostawę oraz montaż certyfikowanych krat okiennych otwieranych, drzwi antywłamaniowych

Data zamieszczenia: 2022-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ministerstwo Finansów
Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
powiat: Warszawa
tel.: +48 22 111 11 11
zbigniew.turlo@mf.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: +48 22 111 11
Termin składania ofert: 2022-09-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Ministerstwo Finansów zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac obejmujących dostawę oraz
montaż certyfikowanych krat okiennych otwieranych, drzwi antywłamaniowych, systemu SKD i
SSWiN w pomieszczeniach 1170 i 1168/1168A w Ministerstwie Finansów
I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Zamówienie obejmuje:
1) Etap I: sporządzenie dokumentacji projektowej, na podstawie przeprowadzonej
inwentaryzacji oraz wymagań i informacji zawartych w Programie funkcjonalnoużytkowym
(PFU) stanowiącym Załącznik nr 1 do wzoru umowy
2) Etap II:
a) wykonanie wszystkich niezbędnych prac na podstawie sporządzonej
dokumentacji,
b) sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
2. Szczegółowy zakres robót, wymagania oraz sposób wykonania prac, o których mowa
w ust. 1, określają:
1) Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do Zaproszenia;
2) Program funkcjonalno-użytkowy (PFU). Informacja o terenie wykonywania
przedmiotu umowy, organizacji robót budowlanych, ochronie środowiska
i zapleczu zapewnionym dla potrzeb wykonawcy, stanowiący Załącznik nr 1
do umowy.
3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w dwóch etapach:
1) Etap I - w terminie zgodnie ze złożoną ofertą;
2) Etap II - w terminie zgodnie ze złożoną ofertą.

Dokument nr: BAD7.210.3.2022

Składanie ofert:
VII. Data i miejsce składania ofert
1. Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 22 września 2022 r.
2. Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej na adres email: zbigniew.turlo@mf.gov.pl oraz do
wiadomości na adres email: krzysztof.dudzinski6@mf.gov.pl w terminie wskazanym powyżej.

Wymagania:
II. Warunki finansowe / płatności
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia złożonego z Etapu I i Etapu II Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty i obciążenia, jakie powstaną
w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, konieczne na podstawie obowiązujących
przepisów prawa i aktualnej wiedzy technicznej oraz niezbędne
do całkowitej realizacji przedmiotu umowy zawartej z Zamawiającym.
3. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania odrębnie zwrotu innych poniesionych
wydatków lub podwyższenia wynagrodzenia.
4. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie
z warunkami wypłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy zawartymi we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
III. Istotne postanowienia umowy
Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia, wszelkie postanowienia dotyczące jego
wykonania, w tym uprawnienia i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy, a także zasady rozliczeń
zawiera załączony wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
IV. Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1. wykażą, że dysponują osobami, które wezmą udział w realizacji zamówienia, posiadającymi
wymagane przepisami prawa uprawniania budowlane:
1) do projektowania bez ograniczeń, pozwalające pełnić samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie;
2) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, pozwalające pełnić
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
Osoby te muszą należeć do właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego i wykazać się aktualnym
zaświadczeniem wydanym przez izbę stwierdzającym tę przynależność. Zamawiający dopuszcza, aby
jedna, ta sama osoba, dysponowała uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń i
kierowania robotami bez ograniczeń oraz zgodnie z zapisami umowy pełniła funkcje projektanta i
kierownika robót.
2. wykażą się realizacją, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, co najmniej jednej realizacji o wartości robót co najmniej 150.000,00 zł brutto,
wykonanej prawidłowo i zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
VI. Sposób przygotowania oferty
Oferta musi zawierać:
1) pełną nazwę Wykonawcy;
2) adres siedziby Wykonawcy;
3) cenę oferty zawierającą wszelkie koszty;
4) wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do Zaproszenia wraz
z kopiami dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w rozdziale IV;
5) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru;
6) podpisane Oświadczenie o nie zachodzeniu przesłanek wykluczenia stanowiące Załącznik nr
4 do Zaproszenia.
4. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
IX. Wybór najkorzystniejszej oferty
1. Niniejsze Zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do
dokonania zakupu.
2. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnienia treści
złożonych ofert. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne
omyłki, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty- niezwłocznie zawiadamiając o tym
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w
Zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zakupu.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od
podpisania umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę, spośród ofert złożonych w
postępowaniu i spełniających wymagania Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na
każdym etapie prowadzenia procedury zakupu. Oferentom nie przysługuje z tego tytułu
roszczenie o zwrot poniesionych kosztów, w szczególności związanych z przygotowaniem
oferty.
Z postępowania zostanie wykluczony wykonawca, wobec którego zachodzą przesłanki określone w art.
7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Uwagi:
V. Kryteria oceny ofert
1. O wyborze oferty decydować będą kryteria najniższej ceny i najkrótszego czasu (przy
spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w zapytaniu), według poniższych
kryteriów:
Lp. Kryterium Waga
1. Cena 80 %
2. Czas 20 %
2. Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonany na podstawie uzyskanej oceny w oparciu o
kryteria: cena oferty i termin, na podstawie punktów wyliczonych wg poniższego wzoru:
3.
Cena min Czas min
Ocena ofert = waga ceny* --------------- [ pkt] + waga czasu * ------------- [ pkt]
Cena Czas
Ocena oferty=waga ceny*ocena ceny + waga terminu*ocena czasu
gdzie:
waga ceny - waga kryterium ceny,
waga czasu - waga kryterium czasu realizacji,
Cena - cena badanej oferty,
Cena min - najniższa zaoferowana cena spośród ofert podlegających ocenie.
Czas - czas realizacji badanej oferty,
Czas min - najkrótszy zaoferowany czas realizacji spośród ofert
podlegających ocenie.
4. Formularz ofertowy do wypełnienia przez Wykonawcę stanowi Załącznik nr 1 do
niniejszego zaproszenia do składania ofert.
5. Zamawiający zastrzega, że będzie sprawdzał oferty pod względem ,,rażąco niskiej ceny", tj. gdy
cena całkowita oferty złożonej w terminie będzie niższa o co najmniej 30% od średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający zażąda
od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich
istotnych części składowych.
6. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
Wykonawcy.
7. W przypadku braku udzielenia wyjaśnień lub udzielenia ich po wyznaczonym terminie
lub złożenia wyjaśnień, które wraz z dowodami nie będą uzasadniały podanej w ofercie
ceny lub kosztu, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną.

Kontakt:
3. W sprawie dodatkowych informacji i wyjaśnień należy kontaktować się za pomocą poczty
elektronicznej na adres e-mail zbigniew.turlo@mf.gov.pl lub telefonicznie na nr 532-742-047.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.