Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
964z dziś
5582z ostatnich 7 dni
20844z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Montaż układu klimatyzacji typu split

Przedmiot:

Montaż układu klimatyzacji typu split

Data zamieszczenia: 2022-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
powiat: Toruń
tel. +48 663-169-381
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 663-169-381
Termin składania ofert: 2022-09-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roboty budowlane polegające na montażu układu klimatyzacji typu split w pomieszczeniu B120 w budynku Wydziału Chemii UMK ul Gagarina 7, 87-100 Toruń
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
,,Roboty budowlane polegające na montażu układu klimatyzacji typu split w pomieszczeniu B120 w budynku Wydziału Chemii UMK ul Gagarina 7, 87-100 Toruń"
Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załącznikach: nr 2 ,,Przedmiar robót" i nr 3 STWiOR do niniejszego zapytania ofertowego.

Dokument nr: 90-DIN.079.68.2022

Otwarcie ofert: otwarcie ofert godz. 11:30

Składanie ofert:
1. Termin złożenia ofert: do dnia 22.09.2022 r., do godz. 11:00
Ofertę należy złożyć w jednej z dwóch form, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
1) korespondencyjnie na adres: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dział Inwestycyjny, Ul. Gagarina 39, 87-100 Toruń, pok. 06;
2) osobiście w siedzibie Działu Inwestycyjnego (adres jw.);
przekazane w zamkniętej, opisanej kopercie - z tytułem postępowania i pieczęcią firmy.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji: 30 dni od dnia podpisania umowy

Wymagania:
3. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury; jedna faktura za całość robót.
IV. KRYTERIUM OCENY OFERT
1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i wagą: cena ofertowa brutto - waga 100 %
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca przedłoży potwierdzenie realizacji 1 roboty polegającej na montażu układów klimatyzacji, za minimum 5 000,0 zł brutto (referencje).
2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)."
VI. DOKUMENTY
1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
3. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Kserokopia oryginału pełnomocnictwa lub jego kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem, musi zostać dołączona do oferty.
4. Oferta musi się składać z:
1) formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z referencjami.
2) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu, właściwego dla danej formy prawnej wykonawcy.
3) pełnomocnictwa do składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu Wykonawcy - jeżeli oferta została podpisana przez pełnomocnika.
4) potwierdzenie realizacji 1 roboty budowlanej o podobnym charakterze za minimum 5 000,0 zł brutto (referencje/ protokół).
VII. ODRZUCENIE OFERTY /WYKLUCZENIE WYKONAWCY
1. Zamawiający odrzuci ofertę:
1) której treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
2) której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
3) która została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
2. Zamawiający wykluczy wykonawcę:
1) który nie uzupełnił wymaganych dokumentów lub nie złożył wyjaśnień w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego,
2) który nie potwierdził spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. V niniejszego zapytania.
VIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
1) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, chyba że może zwiększyć tę kwotę do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty,
2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,
3) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
X. INFORMACJA
1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza na podstawie podanych kryteriów wyboru.
2) Zamawiający nie zezwala na składanie częściowych ofert.
3) Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem: www .umk .pl/zamowienia/przetargi.
4) Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego
oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.

Kontakt:
Osoby do kontaktu: Łukasz Raniszewski - w godz. 9 00- 15 00 tel. +48 663-169-381

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.