Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
964z dziś
5582z ostatnich 7 dni
20844z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wymiana drewnianych palisad

Przedmiot:

Wymiana drewnianych palisad

Data zamieszczenia: 2022-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ul.Hoża 13A
00-528 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. +48 22 277 42 00
kontakt@zzw.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 22 277 42 0
Termin składania ofert: 2022-09-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:
Wymianę drewnianych palisad na dwóch placach zabaw w Parku
Kazimierzowskim oraz Parku Praskim.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Wymiana drewnianych palisad na dwóch placach zabaw:
1. Placu zabaw w Parku Kazimierzowskim - obrzeże,
2. Placu zabaw w Parku Praskim - piaskownica.
Prace będą polegały na:
- zabezpieczeniu terenu prac poprzez wygrodzenie,
- demontażu starych palisad,
- wywiezieniu starych palisad drewnianych,
- utylizacji odpadów,
- przygotowaniu terenu pod montaż nowych palisad,
- dostawie nowych słupków drewnianych impregnowanych ciśnieniowe
(zabezpieczonych impregnatem do drewna)
- montażu nowych słupków wykonany na podsypce cementowej, w jednym
rzędzie, naprzemiennie z matą izolacyjną,
- wyrównaniu i uporządkowaniu terenu po wykonanych pracach.
W załączeniu mapka oraz zdjęcia obecnego stanu palisady.
Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne materiały potrzebne do realizacji
zlecenia.

Dokument nr: 263/WZP/2022

Składanie ofert:
Termin i miejsce złożenia oferty:
1) Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres kontakt@zzw.waw.pl oraz DW m.pletka@zzw.waw.pl w terminie do 20 września 2022 oraz w wersji oryginalnej podpisanej przez osoby właściwe do reprezentowania w ustalonym dniu podpisania umowy.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Zgodny z ofertą wykonawcy, nie później niż do 15 października 2022r.

Wymagania:
1. Tryb udzjelenia zamówienia
1) Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., póz. 1710 ), dalej jako ,,ustawa".
2) Wykonawcom na czynności Zamawiającego podejmowane w niniejszym postępowaniu nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie.
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego do czasu upływu terminu składania ofert.
4) Zamawiający informuje, iż niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, nie jest również aukcją lub przetargiem w rozumieniu art. 70 1 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy.
5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w każdej chwili bez podania przyczyny. W związku z powyższym Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie w stosunku do Zamawiającego o zawarcie umowy. Powyższe dotyczy również sytuacji, w której cena oferty najkorzystniejszej będzie przekraczała kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie będzie mógł jej zwiększyć do kwoty oferty najkorzystniejszej.
6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, wobec

którego zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dalej jako ,,specustawa"), tj.:
a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/20061 i rozporządzeniu 269/20142 (dalej łącznie jako ,,wykazy") albo wpisanego na listę sankcyjną prowadzoną przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, o której mowa w art. 2 ust. 1 specustawy (dalej jako ,,lista");
b) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy;
c) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jest podmiot wymieniony w wykazach albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy.
8) Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zweryfikuje czy Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej oraz beneficjent rzeczywisty lub jednostka dominująca tego Wykonawcy, figuruje na liście lub w wykazach, o których mowa w pkt 7) powyżej.
9) Zamawiający odrzuci złożoną ofertę, jeżeli:
a) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b) Wykonawca nie spełnia wymagań określonych w zapytania ofertowym,
c) oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
d) oferta zawiera rażąco niską ceną w rozumieniu art. 224 ust. 1 ustawy,
e) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
f) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania.
10) Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienia treści złożonej oferty, w szczególności w zakresie podejrzenia złożenia oferty zawierającej rażąco niską cenę.
11) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie dopełnia wymaganych do zawarcia umowy formalności, w szczególności nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedkłada wymaganych dokumentów, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
3. Wymagania względem Wykonawcy:
- Utylizacja odpadów (po demontażu wykonawca staje się właścicielem odpadu),
- Udokumentowanie sposobu zagospodarowania odpadów oraz utylizacji jako warunek dokonania odbioru przedmiotu zlecenia,
- Przed złożeniem oferty wymagana wizja lokalna w terenie.
4. Zamawiający zapewnia: (skreślić jeśli nie dotyczy)
Sposób przygotowania oferty Wykonawcy:
W ofercie należy określić cenę brutto realizacji przedmiotu zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona cyfrowo i słownie. Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna obejmować kompleks czynności i kosztów z nimi związanych. Jeśli Wykonawca jest osobą fizyczną cena brutto powinna zawierać wszystkie obowiązkowe składki i potrącenia.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny. W ofercie należy określić proponowany termin wykonania wszystkich prac, będących przedmiotem zamówienia, przy czym nie może być on dłuższy niż termin określony w pkt 5 zapytania ofertowego.
Do oferty należy dołączyć:
1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
7. Kryteria oceny ofert, ich waga i sposób oceny:
1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:
a) cena (,,C") - 10O pkt,
2) Sposób dokonania oceny:
najniższa zaoferowana cena brutto
C = ................................... x 10O pkt.
cena brutto badanej oferty
3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
4) Zamawiający dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5) Dopuszcza się negocjowanie warunków ofert, w tym ceny, z Wykonawcami, którzy

złożyli oferty w terminie wyznaczonym na ich składanie.
8. Dostęp do informacji publicznej
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż treść niniejszego zamówienia, a w szczególności dane go identyfikujące (ograniczone w przypadku osoby fizycznej do imienia i nazwiska, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - do danych ujawnionych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), przedmiot zamówienia i wysokość wynagrodzenia podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. póz. 902).
2) Oferta złożona po terminie składania ofert nie podlega weryfikacji przez Zamawiającego.
10. Termin związania ofertą:
1) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Kontakt:
Osoby do kontaktu:
Osobą właściwą do kontaktu w zakresie realizacji zamówienia jest Marlena Piętka, email: m.pletka@zzw.waw.pl telefon: 501-548-437

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.