Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4696z ostatnich 7 dni
20872z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wycinka drzew i krzewów oraz przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych

Przedmiot:

Wycinka drzew i krzewów oraz przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych

Data zamieszczenia: 2022-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: PODHALAŃSKA PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA W NOWYM TARGU
ul. Kokoszków 71
34-400 Nowy Targ
powiat: nowotarski
zampub@ppuz.edu.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Nowy Targ
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-09-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapraszamy do złożenia oferty na:
Wycinki drzew i krzewów oraz przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów wskazanych w opinii dendrologicznej rosnących na terenie Starego Szpitala w Nowym Targu.
Zamawiający: Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ.

A) Przedmiot i opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew i krzewów oraz przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów wskazanych w opinii dendrologicznej rosnących na terenie Starego Szpitala w Nowym Targu obejmującym działki ewidencyjne o numerach: 4509/9, 4523/3, 4526/3, 4532, 4533, 4542, 4543, 4549, 4550 w Nowym Targu.

B) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Zał. 3 do zapytania ofertowego:
1. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
a) Wycinka drzew i krzewów na mocy decyzji w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z dnia 28 lipca 2022 r. znak: OŚ. 6131.24.2022 oraz decyzji zmieniającej z dnia 11 sierpnia 2022 r. znak: OŚ.6131.24.2022 wydanej dla Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu - 54 sztuk drzew o zróżnicowanym obwodzie pni i 1 krzew - zaznaczonych w tabeli drzew i krzewów kolorem żółtym;
b) Wycinka drzew i krzewów niewymagających uzyskania zezwolenia na usunięcie - 69 sztuk drzew o zróżnicowanym obwodzie i 22 sztuki krzewów - zaznaczonych w tabeli drzew i krzewów kolorem niebieskim;
c) Frezowanie pni i korzeni wycinanych drzew i krzewów do głębokości 30 cm;
d) Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych ( cięcia sanitarne, cięcia redukcyjne, instalacja wiązań, pielęgnacja kompleksowa ) 18 sztuk drzew i 4 sztuk krzewów oznaczonych w tabeli drzew i krzewów kolorem beżowym. Rodzaj zabiegów dla poszczególnych drzew i krzewów został opisany w tabeli drzew i krzewów;
e) Wywóz i utylizacja drewna z wycinki i po zabiegach pielęgnacyjnych;
f) Uporządkowanie terenu po wycince.
2. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac w taki sposób, aby nie uszkodzić budynku Starego Szpitala i infrastruktury technicznej.

3. Przed przystąpieniem do wykonania prac, Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia czy w obrębie wycinanych drzew nie znajdują się gniazda ptaków. W przypadku stwierdzenia występowania gniazd, a wycinka będzie prowadzona w okresie lęgowym ptaków, których gniazda znaleziono, Wykonawca musi zapewnić nadzór uprawnionego ornitologa, który będzie odpowiadał za niedopuszczenie do zniszczenia lęgowisk.
4. W trakcie prowadzenia inwentaryzacji drzew i krzewów oraz w trakcie wizji lokalnej, przed wydaniem decyzji zezwalającej na wycinkę drzew, nie stwierdzono występowania gatunków chronionych. Jednak w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, podczas wykonywania prac,
występowania gatunków chronionych w obrębie prowadzonych prac Wykonawca zobowiązany jest do wstrzymania prac i natychmiastowego powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego o tym fakcie.

Składanie ofert:
F) Termin i miejsce składania ofert
1. Ofertę cenową na realizację przedmiotu zamówienia w całym zakresie i zgodnie z pkt. A niniejszego zapytania ofertowego (zał. 1 do niniejszego zapytania ofertowego) należy złożyć do dnia 20.09.2022 r. do godz. 1200 w postaci elektronicznej na adres e-mail: zampub@ppuz.edu.pl.

Miejsce i termin realizacji:
B) Termin realizacji zamówienia oraz okres trwania umowy
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Od dnia zawarcia umowy na wykonanie przedmiotowej usługi do 30 listopada 2022 r.

Wymagania:
5. Drewno z wycinki i po zabiegach pielęgnacyjnych stanowi własność Wykonawcy traktowane jest jako odpad, który należy zagospodarować zgodnie z przepisami prawa. Warunkiem podpisania protokołu końcowego odbioru robót będzie dostarczenie przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami prawa.
6. Do obowiązków Wykonawcy należy bieżące usuwanie zanieczyszczeń z nawierzchni
ul. Szpitalnej powstałych podczas wywozu drewna i transportu sprzętu.
7. Prace należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP, p.poż. oraz ochrony środowiska.
8. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania przedstawiciela Zamawiającego o problemach powstałych podczas prowadzenia prac drogą mailową.
9. Zamawiający nie zapewnia punktu poboru wody i energii elektrycznej.
Załączniki do Zał. 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
3.1 Tabela drzew i krzewów;
3.2 Mapa inwentaryzacji drzew i krzewów;
3.3 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z dnia 28 lipca 2022 r. znak: OŚ. 6131.24.2022;
3.4 Decyzja zmieniająca z dnia 11 sierpnia 2022 r. znak: OŚ.6131.24.2022.
1. Termin związania ofertą: 30 dni od daty określonej w niniejszym zapytaniu ofertowym jako termin składania ofert.
3. Dokładny harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia zostanie ustalony z Zamawiającym nie później niż do 7 dni od daty podpisania umowy.
C) Warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie (stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego), w którym:
1. Zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością, oraz wymogami określonymi w powszechnie obowiązujących, w tym zakresie, przepisach prawa.
2. Oświadcza, iż posiada wszelkie niezbędne uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy i zostanie on wykonany przy użyciu sprawnych urządzeń odpowiednich dla przedmiotowych prac oraz przy użyciu materiałów własnych Wykonawcy. Jeśli do wykonania przedmiotowych prac Wykonawca skieruje swoich pracowników to oświadcza, iż pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy.
3. Oświadcza, iż w ciągu ostatnich dwóch lat, wykonał pracę, na co najmniej jedną wycinkę drzew, na kwotę min. 50 000,00 zł brutto.
PODHALAŃSKA PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA W NOWYM TARGU
ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ, NIP 735-24-32-038, REGON 492722404
3
4. Posiada opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 50 000,00 zł.
* Wykonawca zobowiązuje się przedstawić polisę Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza ze względu na zaproponowaną cenę.
E) Inne ustalenia
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postepowania bez podania przyczyny.

Uwagi:
D) Kryteria wyboru oferty - 100 % Cena

Kontakt:
2. Pytania dot. przedmiotu zamówienia, w kwestii zamówień publicznych, proszę kierować na adres e-mail: zampub@ppuz.edu.pl, natomiast pytania merytoryczne, dotyczące warunków wykonania zamówienia, proszę kierować na adres: dobrydommt@wp.pl.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.