Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
964z dziś
5582z ostatnich 7 dni
20844z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2022-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zbąszyń
ul. Por. Żwirki 1
64-360 Zbąszyń
powiat: nowotomyski
tel. 0 68 3866 009 wew. 326
urzad@zbaszyn.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Zbąszyń
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 0 68 3866 009 w
Termin składania ofert: 2022-09-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pn. "Rozbudowa szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu przy szkole w Przyprostyni".
1. Opis Przedmiotu zamówienia:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pn. ,, Rozbudowa szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu przy szkole w Przyprostyni" przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności:
a) konstrukcyjno-budowlanej,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
d) instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń.
1.2. Jako Koordynator Inspektorów nadzoru wskazany będzie się Inspektor Nadzoru budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
1.3. Zakres robót został opisany w ogłoszeniu o zamówieniu na Roboty budowlane: Rozbudowa szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu przy szkole w Przyprostyni NR PPRUI.271.23.2022.
1.4.Szczegółowo obowiązki konieczne do wykonania w ramach usługi nadzoru inwestorskiego Inspektora Nadzoru opisano w załączonym projekcie umowy.

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
a) ofertę cenową należy złożyć w terminie do 21.09.2022 r. na piśmie w siedzibie
Zamawiającego: Ul. Porucznika Żwirki 1
64-360 Zbąszyń na adres mailowy
urzad@zbaszyn.pl
b) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:
9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:
- Cena: waga kryterium 100 %
4. Sposób wynagrodzenia za zrealizowanie zadania:
4.1. Zadanie rozliczane będzie ryczałtowo.
4.2. Wynagrodzenia będzie płatne po zakończeniu robót.
4.3. Zamawiający dokona płatności za wykonaną usługę, na rachunek bankowy zgłoszony na tzw. Białej Liście Podatników VAT lub na jakikolwiek inny rachunek bankowy wskazany na Białej Liście Podatników VAT pod rygorem odmowy płatności
5. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
5.1 .Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania.
5.2.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
5.3.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) pełnił funkcję inspektora nadzoru w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert nad min. dwiema robotami budowlanymi o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN brutto, polegającymi na budowie, przebudowie i rozbudowie budynków;
b) dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji:
- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych" bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń.
6. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
6.1. Cena wskazana przez w ofercie musi:
a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeśli występuje;
b) uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
6.2. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
Warunki udziału w postępowaniu:
- złożenie oferty w wyznaczonym terminie,
- posiadanie wymaganych uprawnień - na etapie złożenia oferty należy oświadczyć czy wykonawca posiada wymagane uprawnienia lub dysponuje osobami posiadającymi wymagane uprawnienia. Na etapie popisania umowy należy przedłożyć dokumenty.
- posiadanie wymaganego doświadczenia - na etapie złożenia oferty należy oświadczyć czy wykonawca posiada doświadczenie. Na etapie podpisania umowy należy przedłożyć poświadczenie celem weryfikacji.
9. Termin związania ofertą 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
10. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej jednostki.
11. Podpisanie zamówienia/umowy
Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci realizację przedmiotu umowy.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Monika Tobola tel. 0 68 3866 009 wew. 326

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.