Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
935z dziś
5749z ostatnich 7 dni
21765z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Aktualizacja na podstawie operatów technicznych przyjętych do zasobu geodezyjnego i...

Przedmiot:

Aktualizacja na podstawie operatów technicznych przyjętych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego baz danych

Data zamieszczenia: 2022-09-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starosta Kielecki
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce
powiat: Kielce
tel. 41 200-14-01, tel. 41 200-13-22
zamowienia@powiat.kielce.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 41 200-14-01, t
Termin składania ofert: 2022-09-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie usługi polegającej na aktualizacji na podstawie operatów technicznych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego baz danych EGiB, BDOT500 oraz GESUT prowadzonych dla obszaru powiatu kieleckiego.
Szczegółowy opis i zakres prac został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany według wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych i technicznych:
- Ustawie z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1990 z późn. zm.),
- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 1390 z późn. zm.),
- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1670),
- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. poz. 1385),
- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. poz. 1374),
- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 820),
- Ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1781),
- Instrukcji obsługi programu EWMAPA i EWOPIS.

Dokument nr: SR-II.272.2.385.2022

Składanie ofert:
Oferty należy przesłać do dnia 22.09.2022r. drogą mailową na adres: zamowienia@powiat.kielce.pl jako skan podpisanych dokumentów.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 75 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
Procedura prowadzona bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Kielcach.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
1. Posiada wiedzę i doświadczenie, tj. jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, co najmniej dwie usługi o wartości powyżej 30.000 zł brutto każda z nich, które Wykonawca wykonał na zamówienie organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, polegające na:
- aktualizacji baz danych EGiB, BDOT500 lub GESUT na podstawie operatów technicznych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
lub
- aktualizacji bazy danych EGiB w części opisowej na podstawie dowodów zmian
udostępnionych przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków. Aby niniejszy warunek został uznany za spełniony, Wykonawca winien dołączyć do oferty Wykaz usług, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz potwierdzenie należytego wykonania ww. usług w postaci referencji lub innych dowodów, że usługi zostały wykonane należycie (wydanych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). 2. Nie podlega wykluczeniu w sytuacjach wykazanych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, a także art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Na wykazanie braku podstaw wykluczenia Wykonawca złoży wraz o ofertą Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub informację z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Oferta winna zostać złożona na Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
Kryterium przyjętym przez Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena -100%.
Zamawiający na podstawie § 10 ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Kielcach, w związku z art. 274 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert.
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie podpisana umowa zgodnie ze wzorem Umowy, będącym Załącznikiem nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Oferty złożone po powyższym terminie nie będą rozpatrywane. Wraz z ofertą Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe, tj.:
1. Wykaz usług - Załącznik nr 3,
2. Referencje,
3. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 4,
4. KRS/CEDiG,
5. Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawcę reprezentuje osoba, która nie jest upoważniona w KRS/CEDiG.
Wykonawca pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 21.10.2022r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewyłonienia Wykonawcy po przeprowadzeniu niniejszego zapytania ofertowego.
Klauzule informacyjne o ochronie danych osobowych:
W związku z faktem, że realizacja przedmiotu zamówienia związana jest z dostępem do danych osobowych na podstawie oraz w związku z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia, w celu wywiązania się z obowiązku udzjelenia informacji o przetwarzaniu danych osobowych wynikającego z realizacji wymogów art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ,,RODO"), Administrator informuje:
a) Administratorem danych osobowych jest Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25 - 211 Kielce, reprezentowane przez Starostę Kieleckiego;
b) W przypadku pytań o swoje dane osobowe, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD), do którego kontakt znajduje się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach;
c) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora do celów realizacji zadań związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia jest Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny;
d) Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z ww. podstawy prawnej jest niezbędne, aby Podmiot przetwarzający mógł uczestniczyć w realizacji zadań związanych z zawarciem i zrealizowaniem przedmiotowego zamówienia;
e) Dane osobowe będą przetwarzane w celu właściwej realizacji zadań związanych z zawarciem i zrealizowaniem przedmiotowego zamówienia;
f) Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kopii danych oraz ich usunięcia po okresie nie krótszym niż przewidują przepisy prawa;
g) Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca zakończenia realizacji zadań związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, z zastrzeżeniem iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa;
h) Dane osobowe zgromadzone w celu realizacji zadań związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa wynikającymi z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt;
i) W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora przysługuje osobom, których dane dotyczą, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do Administratora;
j) Odbiorcami danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie wyrażonej przez osoby, których dane dotyczą zgody. Dane osoby, której dotyczą, będą publikowane na stronie BIP Zamawiającego zgodnie z przepisami prawa.
W związku z powyższym, Wykonawca w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2
do dokumentacji Zapytania, składa stosowne oświadczenie.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- w sprawie przedmiotu zamówienia oraz wszelkich uzgodnień - Paweł Kowalczyk: tel. 41 200-14-01, e-mail: kowalczyk.p@powiat.kielce.pl,
- w sprawie procedury rozeznania rynku - Katarzyna Skuza, tel. 41 200-13-22, e-mail: zamowienia@powiat.kielce.pl
w godz. 07:15 -15:15 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.