Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4672z ostatnich 7 dni
20844z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont obiektu sportowego-boiska z nawierzchnią trawiastą

Przedmiot:

Remont obiektu sportowego-boiska z nawierzchnią trawiastą

Data zamieszczenia: 2022-09-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Koszyce
Ul. Elżbiety Łokietkówny 14
32-130 Koszyce
powiat: proszowicki
Tel.: 413354048
ug@koszyce.gmina.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Koszyce
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: 413354048
Termin składania ofert: 2022-09-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty określonej w art.2 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129) zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie następującej usługi:
,,Remont obiektu sportowego-boiska z nawierzchnią trawiastą; wymiana nawierzchni; remont piłkochwytów - bramek".
Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego w projekcie "Małopolska Infrastruktura rekreacyjno - sportowa - MIRS" w 2022r.
II.Określenie przedmiotu zamównia:
1. Przedmiotem zamówienia jest remont obiektu sportowego - boiska z nawierzchnią trawiastą.
2. Zakres zadania obejmuje:
Wymianę nawierzchni boiska
Zastosowanie geosiatki przeciw kretom
Remont bramek
Zakup piłkochwytów
Remont ogrodzenia boiska - (wysokość murku ok. 1m.)

Dokument nr: KSP.424.1.2022

Składanie ofert:
VIII.Miejsce składania ofert:
1.Ofertę cenową należy złożyć do 22 września 2022r. do godz. 10:00.
1. Papierowo w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Koszyce Ul. Elżbiety Łokietkówny 14, 32-130 Koszyce. Koperta powinna być zamknięta i opisana nazwą zadania ,,Remont obiektu sportowego - boiska z nawierzchnią trawiastą; wymiana i odwodnienie nawierzchni; remont piłkochwytów - bramek"
2. W formie elektronicznej, opatrzone podpisem kwalifikowanym pliki przesłać na adres ug@koszyce.gmina.pl. Wiadomość powinna zawierać nazwę zadania: ,,Remont obiektu sportowego - boiska z nawierzchnią trawiastą; wymiana i odwodnienie nawierzchni, remont piłkochwytów-bramek".

Miejsce i termin realizacji:
III.Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 15.11.2022r.

Wymagania:
IV.Warunki płatności:
Płatność nastąpi przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

VI.Dokumenty jakie Wykonawca powinien dostarczyć do oferty:
a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego,
b) Oświadczenie o treści: (zawarte w formularzu ofertowym)
Oświadczam (my), iż spełniamy warunki dotyczące:
- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
- Posiadania wiedzy i doświadczenia
- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
- Sytuacji ekonomicznej i finansowej
VII.Sposób przygotowania oferty:
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
2. Oferta powinna być w języku polskim, podpisana czytelnie
3. Wszystkie strony umowy powinny być ponumerowane i zaparafowane przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy
2.O wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców telefonicznie lub e-mailem.
3.Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili podstawowe warunki , ich oferty nie podlegają odrzuceniu, a Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie kryterium-najniższa cena brutto za wykonanie usługi.
IX.Dodatkowe informacje:
1. Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie podana na stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/ugkoszyce,m,402011,2022.html niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Jeśli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą wśród złożonych ofert, bez przeprowadzania ponownej oceny.
3. Do przeprowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcy środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kontakt:
VI.Osoby po stronie Zamawiającego do kontaktu:
1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pani Klaudia Chlebica.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia pisemnie lub elektronicznie na adres promocja@koszyce.gmina.pl

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.