Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
964z dziś
5582z ostatnich 7 dni
20844z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa materiałów elektrycznych

Przedmiot:

Dostawa materiałów elektrycznych

Data zamieszczenia: 2022-09-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Towarowa 9
22-100 Chełm
powiat: Chełm
tel. (82) 565-34-51- 53, faks (82) 565-31-30
przetargi@mpec.chelm.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Chełm
Wadium: nie wymaga
Nr telefonu: tel. (82) 565-34-51-
Termin składania ofert: 2022-09-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA materiałów elektrycznych
1.3 Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów elektrycznych
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr1 - Formularzu cenowym.

Dokument nr: NZ/50S/2022

Specyfikacja:
IV.3 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1 Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja warunków zamówienia: www.mpec.chelm.pl

Składanie ofert:
IV.3.2 TERMIN SKŁADANIA ofert: 21.09.2022r. do godz. 11:00:
miejsce: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ul. Towarowa 9, 22-100 Chełm (sekretariat) lub za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@mpec.chelm.pl

Miejsce i termin realizacji:
1.7 Termin i sposób wykonania zamówienia:
1.7.1. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy.
1.7.2. Wykonawca dostarczy zamówione materiały elektryczne w ramach ceny określonej w ofercie na adres Zamawiającego do strefy zamkniętej Spółki tj. do magazynu.

Wymagania:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. podstawa prawna: art. 364 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.)
1.2 Rodzaj zamówienia: dostawy.
1.4 Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
1.5 Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
1.6 Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
1.7.3 Cena, którą Wykonawca zaoferuje w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu.
1.7.4. Zamawiający dokona odbioru dostarczonych wodomierzy (na podstawie dowodu Wz lub faktury), w dniu dostawy przedmiotu zamówienia do strefy zamkniętej zakładu Zamawiającego.
1.7.5. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze przedmiotowych materiałów elektrycznych:
a) niezgodności dostawy z niniejszą umową pod względem ilości,
b) niezgodności dostawy z umową pod względem wymaganych parametrów,
c) widocznych wad,
Wykonawca zobowiązany jest do wymiany dostarczonych materiałów elektrycznych na zgodne z umową lub wymiany dostarczonych materiałów elektrycznych na wolne od wad, nie później niż w ciągu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy drogą elektroniczną lub pocztą.
1.7.6. Termin płatności faktury ustala się na 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury (tj. od daty jej wpływu na dziennik podawczy Zamawiającego), pod warunkiem dostarczenia materiałów elektrycznych zgodnych z umową.
1.7.9. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz przepisów przeciwpożarowych - zgodnie z obowiązującą u Zamawiającego ..Instrukcją bezpieczeństwa i higieny pracy dla wykonawców, dostawców i odbiorców usług i materiałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Chełmie".
III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM
1. WADIUM
Informacja na temat wadium: nie wymagane.
2. WARUNKI UDZIAŁU:
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków
prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji składa wraz z oferta zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:
a) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
b) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie zostali zaproszeni do negocjacji lub złożenia ofert, albo nie wykazali braku podstaw wykluczenia;
c) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, jeżeli zamawiający żądał od wykonawców wniesienia wadium lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
d) nie wykonali zamówienia lub wykonali je nienależycie, jeżeli w okresie trzech lat przed terminem wszczęcia postępowania wykonywali dostawy, świadczyli usługi lub wykonywali roboty budowlane na rzecz Zamawiającego;
oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835 z dnia 2022.04.15), to jest następujących osób i podmiotów:
e) wykonawców wymienionych w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanych na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
f) wykonawców, których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. póz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisaną na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
g) wykonawców, których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. póz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
5. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie.
6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Umocowanie do czynności prawnych opisanych powyżej musi wprost wynikać z pełnomocnictwa złożonego wraz z ofertą wspólną.
7.1. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia każdy z nich oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania oraz musi spełniać warunki udziału, o których mowa w pkt 1 w rozdziale V specyfikacji, a także muszą spełniać łącznie te warunki.
7.2. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
7.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
8. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego przeprowadzona zostanie na podstawie oświadczeń oraz dokumentów złożonych przez Wykonawcę.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, których sposób oceny został określony w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji warunków zamówienia, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę następującego oświadczenia:
1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 w rozdziale V specyfikacji, z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę następujących oświadczeń i dokumentów:
2.1. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania, na podstawie warunków
o których mowa w pkt 4 w rozdziale V SWZ, z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ,
2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o pkt 4 w rozdziale V SWZ, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2.2. powyżej składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
3.1. Dokument, o którym mowa w punkcie 3 lit. a) i b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.2. Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 3, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis punktu 3.1. stosuje się odpowiednio.
3.3. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, każdy z tych Wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty wymienione powyżej w ppkt 2.1 i 2.2. Oświadczenie, o którym mowa w ppkt 1.1 oraz formularz oferty i formularz cenowy uczestnicy oferty wspólnej składają wspólnie. Przepisy punktów 3 - 3.2. stosuje się odpowiednio.
5. Formularze i oświadczenia sporządzone na podstawie wzorów dołączonych do specyfikacji winny być złożone w formie oryginałów. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii opisanych ,,za zgodność z oryginałem" oraz opatrzonych własnoręcznym czytelnym podpisem lub pieczątka imienną z podpisem nieczytelnym osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, a w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez ustanowionego pełnomocnika. Poświadczenie za zgodność z oryginałem musi bvć opatrzone podpisem osoby upoważnionej oraz napisem / pieczęcią .za zgodność z oryginałem".
5.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika.
5.2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości, co do jej prawdziwości.
5.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV. PROCEDURA
IV.1 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony.
IV.2 KRYTERIA OCENY OFERT: cena 100 %
IV.2.1 Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3.3 Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.