Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
935z dziś
5749z ostatnich 7 dni
21765z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Modernizacja, dostawa i montaż skanerów RTG

Przedmiot:

Modernizacja, dostawa i montaż skanerów RTG

Data zamieszczenia: 2022-09-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów
powiat: Rzeszów
fax.: 17 852 11 30
przetargi.ias.400000@mf.gov.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: fax.: 17 852 11 30
Termin składania ofert: 2022-09-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wstępne konsultacje rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na
modernizację, dostawę i montaż skanerów RTG dla Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH
,,Wstępne konsultacje rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego na modernizację, dostawę i montaż skanerów RTG
dla Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie"
IV. Przedmiot zamówienia oraz cel prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych
1. Zamawiający ogłasza wstępne konsultacje rynkowe związane z planowanym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie modernizacja, dostawa
i montaż skanerów RTG dla Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.
Postępowanie nr 1801-ILZ.260.63.2022
Wstępne konsultacje rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na
modernizację, dostawę i montaż skanerów RTG dla Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Strona 3 z 5
Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych
2. Celem wstępnych konsultacji rynkowych jest doradztwo i pozyskanie informacji w zakresie
zagadnień technicznych, technologicznych, organizacyjnych związanych z realizacją
zamówienia, oszacowanie wartości zamówienia oraz zebranie informacji służących do
opracowania dokumentacji zamówienia.
3. Na podstawie danych pozyskanych w wyniku wstępnych konsultacji rynkowych opracowany
zostanie opis przedmiotu zamówienia, z jednoczesnym zachowaniem zasad uczciwej
konkurencji. Doprecyzowanie przedmiotu zamówienia na etapie przygotowania
postępowania przyczyni się do usprawnienia procesu jego udzielenia (zminimalizowania
zapytań i wniosków dotyczących opisu przedmiotu zamówienia). Ponadto informacje
uzyskane od uczestników wstępnych konsultacji rynkowych przyczynią się do opracowania
optymalnego opisu kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
w przyszłym postępowaniu przetargowym, a także znaczenia tych kryteriów i sposobu ich
oceny, z uwzględnieniem aspektów funkcjonalnych i jakościowych.
4. Zamawiający zamierza dzięki przedmiotowym wstępnym konsultacjom rynkowym uzyskać
informacje dotyczące w szczególności:
1) najlepszych, najnowocześniejszych i najkorzystniejszych rozwiązań technicznych,
technologicznych w zakresie przedmiotu zamówienia;
2) weryfikacji czy ustalenia oraz wstępne założenia, które Zamawiający przyjął są możliwe
do realizacji;
3) określenia wszystkich czynników mających wpływ na koszt realizacji przedmiotu
zamówienia;
4) doświadczeń uczestników wstępnych konsultacji rynkowych przy realizacji podobnych
zamówień.
5. Zamawiający, celem zobrazowania wielkości przyszłego zamówienia wskazuje, że
zamówienie obejmuje:
1) modernizację, dostawę, montaż nowego urządzenia RTG do prześwietlania pojazdów
i kontenerów na terenie drogowego przejścia granicznego w Medyce;
2) modernizację, dostawę, montaż nowego urządzenia RTG do prześwietlania wagonów
kolejowych i kontenerów na terenie kolejowego przejścia granicznego w Medyce.

Dokument nr: 1801-ILZ.260.63.2022

Otwarcie ofert: Termin zakończenia wstępnych konsultacji rynkowych przewidziany jest na 22 września
2022r.

Składanie ofert:
2. Zgłoszenia można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email:
przetargi.ias.400000@mf.gov.pl
3. TERMIN SKŁADANIA zgłoszeń: 21 września 2022 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do
Zamawiającego.

Wymagania:
Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: ,,Wstępne
konsultacje rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na
modernizację, dostawę i montaż skanerów RTG dla Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie".
III. Podstawa prawna
Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone są na podstawie:
1) art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz.
1710 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp,
2) Regulaminu przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych opublikowanego na
stronie internetowej Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego
Ogłoszenia.
Zasady prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych
1. Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone będą zgodnie z przepisami ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz postanowieniami Regulaminu przeprowadzania Wstępnych
Konsultacji Rynkowych opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Warunkiem udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych jest złożenie zgłoszenia,
stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia, przez osobę umocowaną do
reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu.
3. Wykonawca winien wykazać, że dysponuje zezwoleniem Prezesa Państwowej Agencji
Atomistyki (Departament Ochrony Radiologicznej, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa,
Postępowanie nr 1801-ILZ.260.63.2022
Wstępne konsultacje rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na
modernizację, dostawę i montaż skanerów RTG dla Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Strona 4 z 5
Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych
Polska) na uruchamianie urządzenia objętego nin. konsultacjami, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt
10 ustawy z dn. 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1941 ze zm.).
4. Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone będą w języku polskim i mają charakter jawny,
z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 Regulaminu przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych.
5. Do dokumentów sporządzanych w innych językach niż polski powinny być dołączone
tłumaczenia na język polski.
6. Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone będą w formie spotkania z Uczestnikami oraz
ewentualnie późniejszej wymiany korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej.
6. Niniejsze ogłoszenie w sprawie wstępnych konsultacji rynkowych nie stanowi zaproszenia do
złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem
o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zgłoszenie do udziału we wstępnych konsultacji rynkowych
1. Podmioty zainteresowane udziałem we wstępnych konsultacji rynkowych, spełniające
wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu oraz w Regulaminie przeprowadzenia
wstępnych konsultacji rynkowych składają prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenia
do udziału we wstępnych konsultacji rynkowych (załącznik nr 2).
4. Zamawiający może nie dopuścić do wstępnych konsultacji rynkowych podmioty, które złożą
zgłoszenie do udziału we wstępnych konsultacji rynkowych po wyznaczonym terminie.

Uwagi:
Klauzula informacyjna
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej:
RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu
przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych
osobowych przez Izbę Administracji Skarbowej w Rzeszowie (dalej: IAS w Rzeszowie).
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Geodetów 1, 35-959 Rzeszów (nr tel. +48 17 850 36
39, adres e-mail: ias.rzeszow@mf.gov.pl).
2. Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister właściwy do spraw
finansów publicznych z siedzibą przy ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa (nr tel. +48 22
694 55 55, adres e-mail: kancelaria@mf.gov.pl).
Postępowanie nr 1801-ILZ.260.63.2022
Wstępne konsultacje rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na
modernizację, dostawę i montaż skanerów RTG dla Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Strona 5 z 5
Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych
3. W Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych,
z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail:
iod.rzeszow@mf.gov.pl.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w
następujących celach:
? wstępnych konsultacji rynkowych nr: 1801-ILZ.260.63.2022
? realizacji zamówienia przez Wykonawcę.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 4, Pani/Pana dane osobowe
mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do
odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na
podstawie odpowiednich przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres
niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4, lecz nie krócej niż okres
wskazany w przepisach o archiwizacji.
7. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji zamówienia,
w której Pani/Pan będzie brał/a udział.
8. W związku z przetwarzaniem przez IAS w Rzeszowie, Pani/Pana danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo do:
? dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że
udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani
naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany
jest Dyrektor IAS w Rzeszowie;
? sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
? ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez IAS w Rzeszowie Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, o którym mowa w art. 51 RODO.
10. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.

Kontakt:
2. Osoby wyznaczone do kontaktu:
1) Ewa Potocka, e-mail ewa.potocka2@mf.gov.pl, 17 861 45 44,
2) Marek Rejman, e-mail marek.rejman2@mf.gov.pl, tel. 17 850 36 86
3) Katarzyna Południak, e-mail katarzyna.poludniak@mf.gov.pl,
4) Witold Tymczyszyn, e-mail witold.tymczyszyn@mf.gov.pl,
5) Jerzy Kalamarz, e-mail jerzy.kalamarz@mf.gov.pl
6) Marek Cieciak, e-mail marek.cieciak@mf.gov.pl
7) Małgorzata Rusinek, e-mail malgorzata.rusinek@mf.gov.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.