Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
946z dziś
5613z ostatnich 7 dni
21784z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2022-09-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Krasnystaw
Plac 3 Maja 29
22-300 Krasnystaw
powiat: krasnostawski
Telefon 82 576 21 57 FAX 82 576 23 77
organizacyjny@krasnystaw.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Krasnystaw
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon 82 576 21 57
Termin składania ofert: 2022-09-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej nr 109782L ulicy
Kickiego w Krasnymstawie (odcinek od Ul. Witosa)"
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury
określone ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwana dalej ustawą ,,Pzp". Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 Pzp
zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania przepisów ustawy.
Postępowanie prowadzone w oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień
publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 zł.
I.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi gminnej nr 109782L ulicy
Kickiego, na odcinkach o łącznej długości ok. 395,0 m (0,395km) oznaczonych literami A - B i C
- D wskazanych na mapie poglądowej stanowiącej załącznik do zapytania, na terenie działek
ozn. Nr ewid. 338/1 oraz 346/1, obręb ewidencyjny 0003 Góry Przedmieście, jednostka
ewidencyjna 060601_1 Krasnystaw w zakresie m.in.:
a) budowy drogi o parametrach drogi klasy dojazdowej;
b) urządzenia poboczy;
c) likwidacja kolizji z istniejącą infrastrukturą;
d) rozwiązania odwodnienia drogi i włączenia do kanalizacji deszczowej w drodze
powiatowej - Ul. Witosa;
e) budowy zjazdów do działek przyległych;
f) rozważenie, na etapie opracowania koncepcji, możliwości zaprojektowania
jednostronnego chodnika i ewentualne umieszczenie go w dokumentacji projektowej;
g) wykonania oznakowania pionowego i poziomego,
h) budowy
oświetlenia
ulicznego
wyposażonego
w
oprawy
typu
LED.
(Oświetlenie uliczne należy doposażyć w układ redukcji mocy zdalnie sterowany na bazie
reduktora, współpracującego ze sterownikami i istniejącym systemem starowania
oświetleniem OWLET NIGTSHIFT działającym na terenie miasta).
2.
Dokumentacja projektowa winna być opracowana w zakresie niezbędnym do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowę/decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
3.
Uzyskanie na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę/decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).4.
Sprawowanie nadzoru autorskiego w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.)
5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załączony projekt umowy.
6. Załącznik do Zapytania ofertowego (zawierający mapę poglądową- załącznik nr 5),
stanowi materiał informacyjny oraz pomocniczy. Wykonawca w żaden sposób nie
może się na nie powoływać w kwestii kalkulacji przyjętego wynagrodzenia bądź
zakresu przedmiotu umowy oraz używać ich jako podstawę do sporów
z Zamawiającym.

CPV: 71320000 - 7

Dokument nr: WO.271.3.9.3.2022

Składanie ofert:
1. Oferty w formie pisemnej - należy składać w siedzibie Zamawiającego, parter sala I - Biuro
Obsługi Mieszkańców lub przesłać na adres e-mail organizacyjny@krasnystaw.pl (skan
oferty w formie pisemnej lub postać elektroniczna opatrzona podpisem kwalifikowanym,
osobistym lub zaufanym) w terminie do dnia 21.09.2022 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin wykonania zamówienia:
254 dni od dnia podpisania umowy

Wymagania:
IV.
Informacja o dokumentach lub oświadczeniach jakie ma dostarczyć Wykonawca
wraz z ofertą :
1. Wypełniony Formularz ofertowy ( załącznik nr 1);
2. Wykaz osób potwierdzający dysponowaniem min. 1 osobą która będzie
wykonywała dokumentację projektową (w ramach funkcji głównego projektanta)
będącą przedmiotem zamówienia - posiadającym uprawnienia budowlane w
specjalności inżynieryjnej drogowej, których zakres uprawnia do projektowania robót
objętych przedmiotem zamówienia.
3. Kserokopię dokumentu potwierdzającego uprawienia do projektowania dla
głównego projektanta,
4.
Oferta musi zawierać wypełniony wzór Oświadczenie nr 4.
V. Załącznik do Zapytania ofertowego (zawierający Mapę poglądową), stanowi
materiał informacyjny oraz pomocniczy. Wykonawca w żaden sposób nie może się
na nie powoływać w kwestii kalkulacji przyjętego wynagrodzenia bądź zakresu
przedmiotu umowy oraz używać ich jako podstawę do sporów z Zamawiającym.
VI. Kryterium oceny ofert: jedynym kryterium jest cena
oferta o najniższej cenie (brutto)
ilość punktów (max 100 pkt) - ---- ------------- --------------------- --
cena oferty badanej (brutto)
VII.
x 100%
Forma złożenia oferty:
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia wnioski, zawiadomienia oraz informacje
(zwane dalej ,,korespondencją") Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub
drogą elektroniczną.
3. Korespondencję należy kierować na adres: Miasto Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, 22-300
Krasnystaw lub e-mail organizacyjny@krasnystaw.pl.
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje korespondencję drogą elektroniczną,
każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdzają fakt jej otrzymania. W przypadku
braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający5.
6.
7.
8.
9.
VIII.
domniema, że korespondencja wysłana prze Zamawiającego na e-mail podany przez
Wykonawcę została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
W toku badania ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
Cena oferty będzie uwzględniać wszystkie obciążenia publiczno-prawne
w tym należne części składek na ubezpieczenia społeczne opłacane przez Zamawiającego.
Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania oferty.
Oferty niekompletne lub złożone po wymaganym terminie nie będą brane pod uwagę.
Informacja o wkluczeniach
1. Wykonawca podlega wykluczeniu także w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane art.
7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego.
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia Oświadczenia nr 4 wraz
z ofertą.
IX.
Wybór najkorzystniejszej oferty:
1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego
rozpatrywania, jeżeli oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym
w niniejszym zapytaniu ofertowym i została złożona w określonym przez Zamawiającego
terminie.
2. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu
kryterium najniżej ceny.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia wszystkich
Wykonawców, którzy złożyli oferty o wynikach postępowania.

Kontakt:
Osobą upoważnioną do udzielania informacji w zakresie przedmiotu zamówienia jest
Pani Weronika Duńko - tel. 82 576 21 57 wew. 114, w zakresie procedury: Pani Dorota
Miś - tel. 82 576 21 57 wew. 161.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.