Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
935z dziś
5749z ostatnich 7 dni
21765z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych

Przedmiot:

Modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych

Data zamieszczenia: 2022-09-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Polanka Wielka
ul. Długa 61
32-607 Polanka Wielka
powiat: oświęcimski
tel. +48 33 848 80 08
przetargi@polanka-wielka.pl
www.polanka-wielka.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Polanka Wielka
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 33 848 80 0
Termin składania ofert: 2022-09-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych w Polance Wielkiej w celu podniesienia ich
standardu ."
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Miejsce zadania: Obiekt przy parkingu gminnym w sąsiedztwie Urzędu Gminy Polanka
Wielka (ul. Długa 61):
? ręczne rozebranie nawierzchni z płyt SBR wraz z kosztem wywozu i utylizacji -
około 175m2
? uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego - około 175m2
? wykonanie nawierzchni bezpiecznej wylewanej - około 175m2
Miejsce zadania: obiekt sportowo - rekreacyjny w Polance Wielkiej przy Ul. Sportowej
(w sąsiedztwie boiska LKS-u).
? ręczne korytowanie w gruncie kat. I-II głębokości 30 cm - około 210m2
? wykonanie warstwy wzmacniającej grunt geowłókniną - około 210m2
? wykonanie nawierzchni ze żwiru płukanego o okrągłych ziarnach frakcja 4/8 mm
grubość po zagęszczeniu 30 cm - około 210m2
? wykopanie rowu dla drenażu oraz wypełnienie żwirem 8/16 mm - około 10m3
? ułożenie rury drenarskiej - około 50m
? wywóz gruntu z wykopów - około 73m3
? montaż urządzenia typu street workout - 1szt
- zgodnie z załączonym, przedmiarem robót: ofertę należy wycenić w oparciu o załączony
przedmiar robót - załącznik nr 3 i 4 do niniejszego zaproszenia

Składanie ofert:
Ofertę (uzupełnioną wg załączonego wzoru) należy złożyć:
? w Urzędzie Gminy w Polance Wielkiej w zamkniętej kopercie z podaniem znaku
sprawy
lub
? mailem na adres: przetargi@polanka-wielka.pl
w terminie do dnia 20.09.2022r. godz. 10:30 (liczy się data wpływu do Zamawiającego).

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
do 31.12.2022

Wymagania:
Warunki wymagane od Wykonawców:
- gwarancja - 60 miesięcy (np. w zakresie gwarancji, rękojmi, bazy sprzętowej itp)
Urząd Gminy Polanka Wielka ul. Długa 61, 32-607 Polanka Wielka - www.polanka-wielka.pl
tel. +48 33 848 80 08, e-mail: gmina@polanka-wielka.pl, ePUAP /gmina/skrytka
GMINA POLANKA WIELKA
powiat oświęcimski
województwo małopolskie
VI. Kryteria oceny ofert wraz z wagą:
- cena - 100%
Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji w ramach kryteriów oceny ofert.
Szczegółowe zasady dotyczące składania ofert:
1. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
2. Istotne postanowienia umowy / proponowany wzór umowy stanową załącznik nr 2 do
niniejszego zaproszenia.
3. Wykonawca związany jest ofertą 14 dni.
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.
5. W ofercie należy przedstawić cenę ofertową za wykonanie / udzielenie przedmiotu
zamówienia w rozbiciu: cena netto, podatek VAT, cena brutto.
6. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku oraz słownie.
7. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
8. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych
polskich.
9. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny
unieważnienia zarówno przed, jak i po otwarciu ofert.
10. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym
wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną
Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowania i które Zamawiający pośrednio
pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co
najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
11. Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach
określonych w proponowanym wzorze umowy określonym w załączniku nr 2 do zapytania
ofertowego, niezwłocznie po ogłoszeniu rozstrzygnięcia postępowania.
Urząd Gminy Polanka Wielka ul. Długa 61, 32-607 Polanka Wielka - www.polanka-wielka.pl
tel. +48 33 848 80 08, e-mail: gmina@polanka-wielka.pl, ePUAP /gmina/skrytka
GMINA POLANKA WIELKA
powiat oświęcimski
województwo małopolskie
VIII. Klauzula informacyjna RODO:
Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119, s.1 - dalej RODO) informuję, że:
1) Jeżeli jest Pani/Pan osobą fizyczną ubiegającą się o udział w zamówieniu publicznym
pn. ,,Modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych w Polance Wielkiej w celu
podniesienia ich standardu ."/nazwa z pkt I/, z wyłączeniem stosowania przepisów
ustawy Pzp, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia
postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie art.6 ust.1
lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie strony, której dane
dotyczą przed zawarciem umowy oraz na podstawie art.6 ust.1 lit c) RODO -
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na
Zamawiającym w związku z art.44 ust.4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz.U. 2019r.,poz. 869 t.j.) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 164).
2) Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach postępowania
o udzielenie zamówienia jest Urząd Gminy w Polance Wielkiej reprezentowany przez
Wójta Gminy Polanka Wielka, ul. Długa 61, 32-607 Polanka Wielka, tel. +48 33 84
88 008, adres e-mail: gmina@polanka-wieka.pl
3) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować
się
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez pocztę elektroniczną:
iod@polanka-wielka.pl lub pisząc na adres naszego Urzędu wskazany powyżej z
dopiskiem ,,Inspektor Ochrony Danych Osobowych".
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą instytucje upoważnione na mocy
przepisów prawa, w tym podmioty realizujące badania ewaluacyjne, kontrole i audyty
a także osoby lub podmioty, którym w wyniku wypełnienia obowiązków prawnych
administratora udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w związku z
zasadą jawności udzielania zamówień.
5) Dane osobowe z postępowania będą przechowywane zgodnie z § 8 ust. 11
Regulaminu przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas
trwania umowy będzie przekraczał 4 lata przez cały czas trwania umowy. Dane
osobowe pozyskane w ramach realizacji umowy będą przechowywane przez okres,
w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową.
6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne
do wzięcia udziału w postępowaniu i zawarcia umowy. Konsekwencją nie podania
wymaganych danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu, a co
za tym idzie zawarcia umowy o realizację zamówienia.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących i sporządzania z nich kopii.
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana
danych osobowych, jednakże skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na
podstawie art.18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.
2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
Urząd Gminy Polanka Wielka ul. Długa 61, 32-607 Polanka Wielka - www.polanka-wielka.pl
tel. +48 33 848 80 08, e-mail: gmina@polanka-wielka.pl, ePUAP /gmina/skrytka
GMINA POLANKA WIELKA
powiat oświęcimski
województwo małopolskie
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania.
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na
adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b),d),e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
IX.. Załączniki:
1. Wzór oferty Wykonawcy
2. Istotne postanowienia umowy
3. Przedmiar robót nr 1
4. Przedmiar robót nr 2
ZATWIERDZIŁ:
Grzegorz Gałgan
Wójt Gminy Polanka Wielka

Kontakt:
Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących
postępowania jest: pracownik Urzędu Gminy Polanka Wielka inspektor Jolanta Koza tel.
33/848-80-08 wewn. 38

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.