Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
935z dziś
5749z ostatnich 7 dni
21765z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego

Przedmiot:

Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego

Data zamieszczenia: 2022-09-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Mogilany
Rynek 2
32-031 Mogilany
powiat: krakowski
tel.: 12 270 10 13 wew.201, 12 270 12 45 fax: 12 270 16 77
zp@mogilany.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Mogilany
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 12 270 10 13 w
Termin składania ofert: 2022-09-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego

Wójt Gminy Mogilany, działając zgodnie z Zarządzeniem Nr 229/2020 Wójta Gminy Mogilany z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych netto zaprasza do złożenia oferty na wyżej wymienione zadanie zgodnie z załączonym Formularzem cenowym.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego fabrycznie nowego urządzenia komputerowego:
1. Komputer Dell Vostro 3910 MT [N7519VDT3910EMEA01] - 9 sztuk
2. Komputer Dell Precision 3660 i7-12700/16GB/512/Win11P T1000 - 4 sztuki
3. Monitor Samsung LF24T450FZUXEN - 2 sztuki
4. Drukarka HP LaserJet Pro M501dn (J8H61A) - 1 sztuka
5. UPS APC Back-UPS ES (500VA/300W, 4xIEC, RJ-45, USB) - 4 sztuki
6. Microsoft Office Home & Business 2021 - 12 sztuk

Dokument nr: ZP.271.2.60.2022

Otwarcie ofert: Odczytanie ofert nastąpi w dniu 21.09.2022r. o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy Mogilany, Rynek 2 w pok. 3B (parter).

Składanie ofert:
12. Ofertę wraz z formularzem cenowym i załącznikiem/załącznikami (wg załączonych wzorów) należy złożyć do dnia 21.09.2022r. do godz. 10:00.
Ofertę można złożyć:
elektronicznie na adres: zp@mogilany.pl
osobiście w Urzędzie Gminy Mogilany, Rynek 2, 32-031 Mogilany - Dziennik Podawczy
w godz.ch pracy Urzędu, t j.: poniedziałek od 8:00 do 16:00; wtorek-piątek od 7:00 do 15:00
pocztą, w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego z dopiskiem: Oferta na Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego

Wymagania:
1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy w terminie do 30 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego-Mogilany, ul. Rynek 2. Przedmiot umowy winien być dostarczony w opakowaniu fabrycznym zabezpieczonym przed uszkodzeniem w trakcie transportu.
3. Ryzyko utraty i uszkodzenia sprzętu do momentu odbioru w siedzibie Zamawiającego ponosi Sprzedawca .
4. Przedmiot zamówienia powinien być objęty minimum 24 miesięczną gwarancją producenta, której bieg rozpoczyna się z dniem wystawienia faktury.
5. Dostarczony sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nie posiadać wad fabrycznych
6. Ofertę na wyżej wymienione zadanie prosimy złożyć zgodnie z załączonym Formularzem cenowym.
7. Podstawą do wyboru najkorzystniejszej oferty będzie najniższa wartość brutto zaoferowana przez Sprzedawcę
8. Kryterium oceny ofert - cena 100%
Podstawą do wyboru najkorzystniejszej oferty będzie najniższa wartość brutto zaoferowana przez
Wykonawcę w Formularzu cenowym.
10. Wynagrodzenie za przedmiot umowy Zamawiający dokona przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Gminy
11. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Faktury należy wystawić na:
Nabywca:
GMINA MOGILANY 32-031 Mogilany, Rynek 2 NIP 9442246027
Odbiorca:
URZĄD GMINY MOGILANY, 32-031 Mogilany, Rynek 2

Uwagi:
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Gmina Mogilany, reprezentowana przez Wójta Gminy Mogilany, adres: Rynek 2, 32-031 Mogilany, tel. 12 2701013, email: gmina@mogilany.pl;
2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Dorota Marek, za pośrednictwem adresu e-mail: odo.dmarek@admarek.pl;
3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, tj. w celu związanym z realizacją niniejszej Umowy oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa;
5) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Fakt niepodania w/w danych może skutkować brakiem możliwości nawiązania współpracy;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jego danych osobowych,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
8) Wykonawcy nie przysługuje :
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
9. Osoba do kontaktu: Michał Gil tel. /12/ 270-10-13 wew. 201

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.