Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
964z dziś
5582z ostatnich 7 dni
20844z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa surowców

Przedmiot:

Dostawa surowców

Data zamieszczenia: 2022-09-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków
powiat: Kraków
tel: 12 683 79 11
info.krakow@icimb.tukasiewicz.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: 12 683 79 11
Termin składania ofert: 2022-09-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA surowców dla Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Glina palona o zawartości AI203 min. 43% w ilości do 44 ton
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Glina palona o zawartości Al203 min. 43% w ilości do 44 ton
Warunki techniczne odbioru Metoda badań Opakowanie
skład chemiczny: AI2O3 min. 43% Fe203 max 1,3% PN-EN ISO 12677:2011 1 tonowe big-bagi
uziarnienie: nadziarno: max 10% podziarno: max 20% PN-EN 933-1:2012
Wilgotność: max 1% PN-EN 1097-5:2008
uziarnienie [mm] ilość [T]
0-1 44

CPV: 14200000-3

Dokument nr: FL.272.6.2022

Składanie ofert:
1, Każdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
3. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
4. Do oferty należy dołączyć właściwe umocowanie prawne (pełnomocnictwo).
5. Oferta powinna zawierać;
a) Formularz ofertowy - Załącznik nr 1
6. Oferty, przygotowane zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 1, należy złożyć w formie zeskanowanego dokumentu podpisanego przez uprawnioną osobę na platformie przetargowej Zamawiającego:
7. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://icimb.bip-e.pl/icm/2amowienia-publiczne/instrukcje-dla-wykonawc/13950 Jnstrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-2akupQwM..htmi
8. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
9. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
10. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą), Wykonawca korzysta
z zakładki ,,Zapytaj". Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
11. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
12. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc, .docx, .rtf, .pdf, .xls.
13. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
14. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy jako załączniki.
15. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa 21.09.2022 r. o godz. 12.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
16. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na platformie przetargowej Zamawiającego: https://icimb.bip-e.pl/icm/zamowienia-publiczne/aktualne-postępowania/9. Zapytania-ofertowe.html
17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin wykonania całości zamówienia - dostawa 44T; do 80 dni od daty otrzymania zamówienia w formie pisemnej.
Termin wykonania zamówienia: do 31.12.2022 r. od daty podpisania umowy.

Wymagania:
Postępowanie nie podlega Ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000 PLN
2. Warunki realizacji zamówienia:
a) podstawa realizacji zamówienia: dostawa w ilości 44T wymagana przez Zamawiającego, po uprzednim zgłoszeniu pisemnym. Wymagane dostarczenie do dostawy atestu lub świadectwa jakości;
b) warunki dostawy: DAP Medyka /INCOTERMS 2020/. Dostawa surowca wagonem kolejowym.
c) opakowanie: 1 tonowe big bagi.
3. Wymagane warunki płatności: przelew 30 dni od daty wystawienia faktury.
Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia
4. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy zostały opisane we Wzorze umowy, stanowiącym Załączniku nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
5. Przesłana oferta nie stanowi gwarancji zawarcia umowy,
6. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki:
a) pisarskie
b) rachunkowe
c) inne nie powodujące istotnej zmiany treści oferty.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z zaproszonymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w ramach niniejszego postępowania. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji, Zamawiający może przeprowadzić je z wszystkimi lub wybranymi Wykonawcami. Do negocjacji zaprasza się Wykonawców, których oferty spełniają wymagania wynikające z Zaproszenia oraz nie podlegają odrzuceniu.
IV. WYNAGRODZENIE
1. Cena brutto wskazana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie wymogi, o których mowa w zapytaniu ofertowym, w tym zawierać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
2. W ofercie należy podać kwotę wynagrodzenia w rozbiciu na cenę netto i obowiązujący podatek VAT, obejmującej wykonanie wszelkich czynności niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
VI. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Kryterium Cena ,,C" = 100 % rozpatrywane będzie na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie wartości brutto.
2. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do Wykonawcy stosownie do obowiązujących na dzień otwarcia ofert przepisów o podatku od towarów i usług.
3. Przy podaniu i wyliczeniu ceny, Wykonawca zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
VIII. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ -Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Postępu 9 (dalej: ICiMB);
b) Inspektorem Ochrony Danych w ICiMB jest Pan Bartosz Chłopek, adres email: iod@icimb.pl, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych, ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym na obsługę rachunków bankowych Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
b) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych
c) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
d) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
e) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
f) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
g) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Kontakt:
Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
- w zakresie merytorycznym: Tamara Pochwała tamara.pochwala@icimb.lukasiewicz.gov.pl
- w zakresie formalnym: Joanna Malewska joanna.malewska@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.