Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
964z dziś
5582z ostatnich 7 dni
20844z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sprzedaż energii elektrycznej

Przedmiot:

Sprzedaż energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2022-09-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Barlinecki Ośrodek Kultury
ul. Podwale 9
74-320 Barlinek
powiat: myśliborski
Fax: (95)7462-135, Telefon: (95) 7462-135
bok@barlinek.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Barlinek
Wadium: ---
Nr telefonu: Fax: (95)7462-135, T
Termin składania ofert: 2022-09-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Opis przedmiotu zamówienia :
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.), zwanej dalej sprzedażą energii elektrycznej dla niżej wymienionych punktów poboru :
Roczne zużycie energii
OBIEKT POBORY ENERGII MIESIĘCZNE WSZYSTKICH OBIEKTÓW-BOK | kWhl
MIESIĄC I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Pobór/rok | kWhl
BARLINECKI OSRO. KULTURY PODWALE 9 (Administracja C22a) szczyt 3069 2863 2139 1710 1180 1179 1042 1231 1709 1842 2661 2890 23 515
pozaszczyt 5371 4685 5360 6202 5530 5473 5929 5331 5967 4675 4657 4660 63 840
BARLINECKI OSRO. KULTURY PODWALE 9 (Scena-C12a) szczyt 80 86 48 14 33 90 351
pozaszczyt 29 43 235 89 55 50 501
BARLINECKI OSRO. KULTURY PADEREWSKIEGO 7 (CIT - C12a) s/.c/yt 110 141 72 67 74 110 574
pozaszczyt 208 276 170 170 196 220 1240
BARLINECKI OSRO. KULTURY PODWALE 9 ( Sala i scena Cli) cała doba 1640 1540 2469 1149 1586 1889 10 273
BARLINECKI OSRO. KULTURY NIEPODLEGŁOŚCI 17 ( Muzeum Cli) cala doba 453 500 521 615 307 433 2 829
BARLINECKI OŚRO. KULTURY LEŚNA 1 ( ECS-Cli) cala doba 2306 2839 1339 2291 1500 2037 12 312
TARYFA C22A SZCZYT 23 515
TARYFA C22A POZASZCZYT 63 840
TARYFA C12A SZCZYT 925
TARYFA Cl2A POZASZCZYT 1 741
TARYFA C11 CAŁODOBOWO 25 414
ŁĄCZNE ZUŻYCIE 115 435
Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 130.000 zł
Ogłoszenie dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000 zł, o której mowa w art. 2 ust.l pkt.l ustawy prawo zamówień publicznych z dn. 11 września 2019 r.
2 Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami do tej ustawy i Polskimi Normami.

Dokument nr: 327/09/2022

Otwarcie ofert: IX. Termin otwarcia ofert: ważność oferty do dnia 23.09.2022. do godz. 15.00

Składanie ofert:
VIII. Miejsce i termin złożenia oferty :
Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 20.09.2022r. do godz. 12.00. Dopuszcza się złożenie oferty:
-w formie pisemnej na adres : Barlinecki Ośrodek Kultury, Ul. Podwale 9, 74-320 Barlinek

-za pośrednictwem faksu 95/74-62-135 lub

- za pośrednictwem poczty elektronicznej bok@barlinek.pl wraz z załącznikami.
W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie podpisania umowy - preferowany termin wrześniowy.
Oprócz ceny proszę również o podanie:
- warunków płatności,
- warunków współpracy,

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia : umowa sprzedaży energii elektrycznej zostanie zawarta na okres 12 miesięcy - termin realizacji 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

Wymagania:
3 Zamawiający posiada umowy na dystrybucję energii elektrycznej z ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska
58, 60-479 Poznań.
4 Informacja czy w oferowanej cenie zawarta jest opłata za obsługę handlową, jeśli nie proszę o podanie miesięcznej kwoty w/w opłaty.

IV. Istotne warunki zamówienia :
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią
elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie wykonywania umowy,
b) posiada aktualną umowę generalną z operatorem OSD do którego przyłączony jest Zamawiający - tj. ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
c) zaakceptują załączony załącznik nr 2 projekt umowy lub przedłożą do akceptacji Zamawiającego przed terminem składania ofert własny wzór umowy i uzyskają jego akceptację.
V. Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy firm spoza pionu Energetyki)
2. Aktualna kserokopia decyzji udzielającej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dotyczy Firm spoza pionu Energetyki)
3. Zaakceptowany projekt umowy lub projekt własnej umowy po akceptacji Zamawiającego.
VI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów.
1 .Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pomiędzy Zamawiającym
oraz Wykonawcami będą przekazywane w formie skanu dokumentów za pomocą poczty elektronicznej lub faksem.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca będą przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz instrukcje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
VII. Istotne warunki zamówienia :
Cena oferty - powinna zawierać cenę jednostkową energii elektrycznej netto i brutto wyrażonej w zł/kWh, określoną z dokładnością nie większą niż cztery miejsca po przecinku oraz opłatę za usługę rozliczania odbiorców. Ewentualne rabaty, upusty oraz inne koszty muszą być wliczone w cenę brutto - wzór oferty załącznik nr 1.
X. Warunki płatności:
Płatność na podstawie faktury VAT - 14 dni od daty wystawienia faktury.

XII. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

Uwagi:
XIII. Kryterium wyboru ofert:
1. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena oferty brutto.
2. Cena jednostkowa za energię elektryczną przyjęta w ofercie będzie stała w okresie objętym umową.
3. Należności z tytułu wykonania zamówienia będą regulowane na zasadach określonych w umowie.
Załącznik nr 1 - wzór oferty Załącznik nr 2 - wzór umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania rozeznania cenowego bez podania przyczyny.

Kontakt:
XI. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Dyrektor - Andrzej Jędrzejak
Kierownik ds. administracji i obsługi - Aleksandra Robak

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.