Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4696z ostatnich 7 dni
20872z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Okresowa konserwacji, sprawdzenia ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych oraz...

Przedmiot:

Okresowa konserwacji, sprawdzenia ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych oraz legalizacji i remontu urządzeń gaśniczych

Data zamieszczenia: 2022-09-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Oddział Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
ul. Szubińskiej 2
85-915 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
tel.: 261-419-943
https://portal.smartpzp.pl/ozjftc/public/postepowanie?postepowanie=33880070
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 261-419-943
Termin składania ofert: 2022-09-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do złożenia oferty na:
1. Przedmiot zamówienia: okresowej konserwacji, sprawdzenia ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych oraz legalizacji i remontu urządzeń gaśniczych w budynkach znajdujących się na terenie kompleksów przy ulicy Szubińskiej 2 i Potockiego 14 w Bydgoszczy, w zakresie i na zasadach szczegółowo określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do Rozeznania cenowego.

Dokument nr: 21/INFR/RC/2022

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/ozjftc/public/postepowanie?postepowanie=33880070
6. Termin złożenia oferty (wraz z wypełnionymi załącznikami/dokumentami):

do 22.09.2022r. do godz. 13:00,

drogą elektroniczną poprzez portal internetowy
SMART PZP www: https://portal.smartpzp.pl/ozjftc.

1) Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenia zamówienia.
2) Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.
3) Zamawiający wymaga złożenia oferty za pomocą załącznika, stanowiącego formularz oferty (ZAŁACZNIK NR 2 do Rozeznania cenowego).

Wymagania:
3. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia - wypełniony i podpisany formularz oferty - ZAŁĄCZNIK NR 2.
4. Rozliczenie za wykonanie usługi nastąpi po wykonaniu zadania i sporządzeniu protokołu odbioru usług bez zastrzeżeń.

5. Termin płatności do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury dostarczonej
do siedziby Zamawiającego.
4) Wykonawca podaje cenę oferty brutto za wykonanie zamówienia oraz dołącza zestawienie cenowe (ZAŁĄCZNIK NR 3 do Rozeznania cenowego).
7. Wybór najkorzystniejszej oferty:

Kryteria i zasady oceny ofert:
o Cena 100%

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
i uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert.
4) Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
a) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
b) Wykonawca nie złożył wyjaśnień lub nie uzupełnił dokumentów
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
c) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz, 835).
5) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, w wymienionych poniżej przypadkach:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu złożonej przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu;
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania
o zamówienie publiczne w każdym czasie jego trwania.
7) Zmawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w formie korespondencji mailowej.

Kontakt:
8. Osoba do kontaktu: Dawid Salewski tel.: 261-419-943.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.