Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
946z dziś
5613z ostatnich 7 dni
21784z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie zabezpieczenia dachu budynku mieszkalnego

Przedmiot:

Wykonanie zabezpieczenia dachu budynku mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2022-09-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gdańskie Nieruchomości
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel. 58 524 10 17 tel. 58 524 10 60, tel.: 58 320 02 20
nz@nieruchomoscigda.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 58 524 10 17 te
Termin składania ofert: 2022-09-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie zabezpieczenia dachu budynku mieszkalnego przy Ul. Trakt św. Wojciecha 317 w Gdańsku
2022-09-20
ZAPYTANIE OFERTOWE
Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy Ul. Partyzantów 74, ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia poniżej 130 000,00 zł na wykonanie zabezpieczenia dachu budynku mieszkalnego przy Ul. Trakt św. Wojciecha 317 w Gdańsku.
1. Szczegółowy opis przedmiotu postępowania stanowi:
1) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i obioru robót - wykonywanie pokryć dachowych papą - zał. nr 1
2) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i obioru robót - wykonywanie pokryć dachowych dachówką- zał. nr 2
3) Formularz cenowy - zał. nr 3.

Dokument nr: TZ.2510.148.2022.AW

Składanie ofert:
4. TERMIN SKŁADANIA oferty:
Do dnia 22.09.2022 r. do godz. 10:00.
5. Miejsce i sposób składania ofert:
Ofertę, wraz z formularzem cenowym, należy przesłać drogą elektroniczną na adres: nz@nieruchomoscigda.pl -w temacie wiadomości należy wpisać: TZ.2510.148.2022.AW

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania zamówienia:
Maksymalnie 30 dni

Wymagania:
3. Termin i forma płatności:
Przelew 30 dni od daty wpływu faktury do kancelarii Gdańskich Nieruchomości.
6. Kryteria oceny ofert:
1) Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i ich wagami:
a) Cena - waga 80% (0,80)- odpowiada maksymalnej wartości 80 pkt
b) termin realizacji- waga 20% (0,20) - odpowiada maksymalnej wartości 20 pkt.
Punkty będą przyznawane według następujących zasad:
1. KRYTERIUM - cena
Cena oferowana minimalna brutto
Cena = ------------------------------------------x100 pkt. x 80% (0,80) - odpowiada maksymalnej wartości 80 pkt.
Cena badanej oferty brutto
2. KRYTERIUM - termin wykonania zamówienia
Tof
T = --------------- x 100 pkt x 20% (0,20)- odpowiada maksymalnej wartości 20 pkt
Tmax
gdzie:
T - ilość punktów w kryterium,
Tmax - maksymalny termin wykonania robót określony przez Zamawiającego, tj. 30 dni
Tof - termin wykonania robót badanej oferty
Jeżeli wykonawca określi termin wykonania robót powyżej 30 dni od dnia podpisania umowy, jego oferta zostanie odrzucona.
W przypadku określenia wartości w niepełnych dniach Zamawiający zaokrągli wartość do pełnego dnia zgodnie z zasadami matematycznymi i punktacja zostanie przyznana zgodnie z zaokrąglonym terminem wykonania robót. Tak określony termin zostanie wpisany do umowy, jako termin wykonania robót.
Jeżeli Wykonawca nie wskaże w treści oferty terminu wykonania robót, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny termin wykonania robót tj. 30 dni.
Punkty z ww. kryteriów zostaną zsumowane.
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów po zsumowaniu wszystkich składowych- maksymalnie 100 pkt.
7. Pozostałe warunki:
1) Przy sprawdzaniu ofert zostanie zastosowany art. 223 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)
2) Zamawiający wykluczy na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835):
a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
3) Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w ciągu 3 dni od przekazania informacji przez Zamawiającego o wyborze najkorzystniejszej oferty. Po upływie wskazanego terminu
Zamawiający ma prawo do wybrania oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, stanowiące załącznik do zapytania należy podpisać i dołączyć do pozostałych dokumentów postępowania.

Kontakt:
Kontakt:
- Pomoc administracyjna - Anna Wasilewska
e-mail: nz@nieruchomoscigda.pl
tel.: 58 320 02 20

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.