Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
964z dziś
5582z ostatnich 7 dni
20844z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pięcioletnie badania okresowe instalacji elektrycznej w obiektach

Przedmiot:

Pięcioletnie badania okresowe instalacji elektrycznej w obiektach

Data zamieszczenia: 2022-09-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Studzieńcu
Studzieniec 20 A
96-330 Studzieniec
powiat: żyrardowski
telefon 468318191 w. 117., fax 468318170
sekretariat@studzieniec.oow.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Studzieniec
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon 468318191 w.
Termin składania ofert: 2022-09-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pięcioletnie badania okresowe instalacji elektrycznej w obiektach Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Studzieńcu w 2022 roku.
Przedmiotem zapytania ofertowego jest:
Wykonanie pięcioletnich badań okresowych instalacji elektrycznej w obiektach Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Studzieńcu w 2022 roku.
Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:
Wykonanie okresowych badań pięcioletnich w 2022 roku, instalacji elektrycznych pod kątem prawidłowości rezystancji izolacji w pomieszczeniach niżej wymienionych budynków, skuteczności ochron przeciwporażeniowej, skuteczności rezystancji uziomów, instalacji odgromowej, badanie wyłączników różnicowo - prądowych oraz przekazanie zamawiającemu protokołów z wyników tych badań, zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane w następujących obiektach zakładowych ZL III w pomieszczeniach niżej wymienionych budynków:
1. Budynek grupy internatowej I, ilość gniazd 31 szt., ilość obwodów 11, wyłącznik różnicowo-prądowy 1 szt.
2. Budynek grupy internatowej II, ilość gniazd 32 szt., ilość obwodów 16.
3. Budynek grupy internatowej III, ilość gniazd 30 szt., ilość obwodów 9.
4. Budynek grupy internatowej IV, ilość gniazd 16 szt., ilość obwodów 6.
5. Budynek grupy internatowej V, ilość gniazd 20 szt., ilość obwodów 10,
6. Budynek grupy internatowej VI, ilość gniazd 26 szt., ilość obwodów 20, wyłącznik różnicowo-prądowy 6 szt.
7. Budynek szkoły, ilość gniazd 48 szt., ilość obwodów 16, wyłącznik różnicowo-prądowy 7 szt.
8. Budynek administracyjny, ilość gniazd 90 szt., ilość obwodów 68.
9. Budynek oczyszczalni ścieków, ilość gniazd 14 szt, ilość obwodów 28, wyłącznik różnicowo-prądowy 1 szt.
10. Budynek szpitalika, ilość gniazd 36 szt., ilość obwodów 9.
11. Budynek warsztatów szkolnych - stolarni, ilość gniazd 36 szt., ilość obwodów 32.
12. Budynek warsztatów szkolnych - ślusarni, ilość gniazd 46 szt., ilość obwodów 21, wył. różn-prądowy 5 szt.
13. Budynek warsztatów szkolnych - malarsko - ogrodniczy, ilość gniazd 36 szt., ilość obwodów 21, wył. różn-prądowy 6 szt.
Oraz wykonanie badania skuteczności działania wyłączników przeciwpożarowych budynków:
1. Budynek szkoły,
2. Budynek administracyjny,
3. Budynek warsztatów szkolnych - stolarni,
4. Budynek warsztatów szkolnych - ślusarni,
5. Budynek warsztatów szkolnych - malarsko - ogrodniczy.
6. Kotłownia zakładowa.

Składanie ofert:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres sekretariat@studzieniec.oow.gov.pl lub też dostarczona osobiście na adres zamawiającego w terminie do dnia 22 września 2022 r. do godz. 12.15.

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin realizacji zamówienia: do dnia 15 października 2022 r.

Wymagania:
Opis warunków udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz przedłożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:
2. posiadają wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia, tj. przedłożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. przedłożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. przedłożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
III. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta powinna być sporządzona na załączonym do zapytania formularzu ofertowym (załącznik nr 1), w języku polskim, w sposób czytelny i powinna być podpisana przez oferenta lub upoważnionego przez oferenta przedstawiciela(li) Wykonawcy.
2. Każdy wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę do skierowanego zapytania.
3. Podana cena oferty powinna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia, tj.: koszty usługi, dojazdu/transportu itp.
IV. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1. Oferta cenowa -- formularz ofertowy (załącznik nr 1),
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2),
3. Kopię posiadanych uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia,
4. Podpisana klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych.
2. Oferty które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływam terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VI. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową.
Termin płatności: - w ciągu 21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury.
VIII. Rozstrzygnięcie postępowania:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, na adres mailowy podany w ofercie.
O zakończeniu postępowania bez wyboru oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty na adres mailowy podany w ofercie.
IX. Postanowienia końcowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty bez skutków prawnych oraz finansowych
2. Oferty przesłane po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone
3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Kontakt:
5. Osoba kontaktowa: Rafał Szulc, r.szulc@studzieniec.oow.gov.pl , telefon 46 831 81 91 w. 117.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.