Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
964z dziś
5582z ostatnich 7 dni
20844z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa ławki solarnej

Przedmiot:

Dostawa ławki solarnej

Data zamieszczenia: 2022-09-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Białym Borze
ul. Słupska 10
78-425 Biały Bór
powiat: szczecinecki
Tel : +48 94 37 39 002 +48 94 37 39 029 Fax : +48 94 37 39 745
gmina@bialybor.com.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Biały Bór
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel : +48 94 37 39 0
Termin składania ofert: 2022-09-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:
,,WzMOCnij swój telefon na plaży"
1. Określenie przedmiotu zamówienia (określenie wielkości lub zakresu zamówienia):
Przedmiotem zamówienia jest:
DOSTAWA ławki solarnej o następujących (minimalnych) parametrach:
o Wymiary siedziska: 0,5 x 2,0 m,
o Konstrukcja: stalowa,
o Panel solarny: monokrystaliczny 17.5V/50W/2,86A zamontowany na wysięgniku,
o Akumulator: 12V 60AH,
o Oświetlenie: LED zamontowane na wysięgniku,
o Ładowarki: 2 x USB, 2 x indukcja,
o Miejsce na gablotę reklamową,
o Przystosowana do montażu routera WIFI.
Loco: m. Biały Bór 78-425

Dokument nr: RIZP.271.38.2022.DO

Otwarcie ofert: Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23.09.2022 r. w siedzibie zamawiającego.

Specyfikacja:
Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego - Gmina Biały Bór, Ul. Słupska 10, 78-425 Biały Bór

Składanie ofert:
Forma, miejsce i termin złożenia oferty:
- ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) na załączonym druku -,,Formularz ofertowy",
- ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 22.09.2022 r., do godz. 15:00 w siedzibie zamawiającego Gmina Biały Bór, Ul. Słupska 10, 78-425 Biały Bór w sekretariacie osobiście lub pocztą na adres zamawiającego lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: gmina@bialybor.com.pl,
- oferta otrzymana przez zamawiającego po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania,
- wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu do jej składania.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia - do 28 listopada 2022 r.

Wymagania:
Opis wymagań stawianych wykonawcy:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Zawartość oferty.
Oferta wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:
- Ofertę sporządzoną wg załączonego wzoru lub zawierającą min informacje jak w załączonym wzorze (Załącznik nr 1)
- Świadectwo dopuszczenia materiału do obrotu handlowego/karta katalogowa.
Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.
Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:
- cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, podatek VAT, brutto,
- cena ofertowa podana przez wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji.
. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
- Najniższej ceny - Cena -100%
- Inne kryteria oceny ofert: ND
10. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania.
Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach:
1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 4;
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przekazana oferentom najpóźniej w terminie 7 dni od dnia składania ofert.

Kontakt:
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
- Dawid Olejnik, tel. 943739002 wew. 514, fax. 943739745, e-mail: zamowienia@bialybor.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.