Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4254z ostatnich 7 dni
18741z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2022/2023

Przedmiot:

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2022/2023

Data zamieszczenia: 2022-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zalewo
ul. Częstochowska 8
14-230 Zalewo
powiat: iławski
tel. ( 089 ) 758 83 77 w.25
urzad@zalewo.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Zalewo
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. ( 089 ) 758 83
Termin składania ofert: 2022-11-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zadania pn. ,,Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2022/2023"
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2022/2023
ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zadania pn.
,,Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2022/2023"
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie
zimowym 2022 - 2023, dla 4 rejonów obszarowych gminy Zalewo.
Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Zalewo (mająca
na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami
atmosferycznymi takimi jak: intensywne opady śniegu, zawieje i zamiecie śnieżne, błoto pośniegowe
z topniejącego śniegu czy gołoledź), polegająca na odśnieżaniu dróg, ulic, pętli autobusowych, w tym
usuwanie śniegu, błota pośniegowego oraz usuwanie śliskości zimowej poprzez posypywanie
piaskiem - dotyczy wskazanych przez Zamawiającego: pętli autobusowych, przejść dla pieszych,
skrzyżowań ulic, wzniesień oraz odcinków dróg według potrzeb. Zamówienie obejmuje 4 rejony
obszarowe.
a) Wykaz dróg w poszczególnych rejonach określony został w załączniku nr 1 stanowiącym
integralną część zapytania ofertowego.
b) Szerokość odśnieżania musi zapewnić możliwość mijanki pojazdów.
c) W trakcie realizacji zamówienia, koniecznym jest zapewnienie odśnieżania zatok, przystanków
autobusowych, parkingów i placów gminnych przyległych do obiektów o charakterze publicznym.
d) Częstotliwość wykonywania usługi uzależniona będzie od panujących warunków
atmosferycznych. W przypadku braku opadów śniegu i gołoledzi, akcji zimowego utrzymania nie
prowadzi się, a wykonane wówczas czynności nie podlegają wynagrodzeniu.
e) Rozliczenie za wykonane czynności odbywać się będzie na podstawie podanych w ofercie cen
jednostkowych za 1 roboczo-godzinę rzeczywistego czasu pracy sprzętu przy odśnieżaniu oraz
posypywaniu (przy uwzględnieniu wykorzystanej ilość ton mieszanki - zużytej w trakcie realizacji
zamówienia, zimowego utrzymania dróg), potwierdzonych przez Sołtysa Sołectwa na którego
terenie wykonywana była usługa. W przypadku rejonu I, potwierdzenia dokonuje Koordynator
zimowego utrzymania dróg.
f) Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania pracy sprzętu, wykorzystywanego w trakcie
realizacji zamówienia w postaci raportu pracy sprzętu zawierającego zakres i jakość wykonanej
usługi (potwierdzonej zgodnie z pkt. e) oraz informowania Koordynatora o rozpoczęciu i
zakończeniu prac.
g) Rozpoczęcie prac następuje z chwilą stwierdzenia takiej konieczności przez Zlecającego
i otrzymania polecenia ,,wyjazdu" od:
- Koordynatora zimowego utrzymania dróg - Pana Rafała Konicz
- Z-cy Koordynatora zimowego utrzymania dróg - Pana Tomasza Bobkowskiego

h) Wykonawca zobowiązany jest do podania wykazu sprzętu, przeznaczonego do realizacji
zamówienia, oraz numerów telefonów, umożliwiających bezpośredni kontakt z operatorami
sprzętu - wykaz sprzętu stanowi załącznik nr 2 .
i) Dla Rejonów oznaczonych numerami 1 i 2 wymagane jest dysponowanie 2 (dwoma)
pługami nastawnymi wolnobieżnymi o mocy min. 100 KM plus 1 (jeden) zestaw
posypujący.
Dla rejonu 3 i 4 wymagane jest dysponowanie co najmniej 2 (dwoma) pługami nastawnymi
wolnobieżnymi o mocy min. 100 KM.
j) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować pracę tak, aby nie wywoływała ona uciążliwości
i niebezpieczeństwa dla osób trzecich, w tym innych użytkowników drogi.
k) W przypadku szkody wyrządzonej w trakcie wykonywania robót związanych z realizacją umowy
Wykonawca samodzielnie - bez wezwania - dokona likwidacji szkody i pokryje ewentualne
koszty z nią związane, informując Zamawiającego o tym fakcie.
l) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnej gotowości sprzętu do zimowego
utrzymania w czasie - do 1 godz. od uzyskania powiadomienia przez Zamawiającego.
W przypadku wystąpienia awarii Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu
zastępczego.
m) Zamawiający dopuszcza wykorzystanie jednostek wykonawcy do prac w innych rejonach,
w przypadku pojawiania się sytuacji wyjątkowych (m.in. zatorów śnieżnych) oraz zestawów
posypujących wyłonionych w postępowaniu dot. rejonu 1 i 2 w rejonach 3 i 4.
n) Powyższe zapisy odnoszą się do każdego z rejonów (określonych w załączniku nr 1) osobno.
Uwaga - W przypadku, gdy oferent składa ofertę na dwa lub więcej rejonów, musi wykazać się
posiadaniem (lub dysponowaniem) odrębnych pojazdów dla każdego z rejonów.
o) Zaleca się, aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej tych dróg, na których będzie
prowadzona usługa oraz zapoznał się z warunkami związanymi z wykonaniem usługi będące
przedmiotem zamówienia w celu zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do
prawidłowej wyceny wartości usługi.

Dokument nr: RL.271.2.14.2022.AG

Składanie ofert:
V. Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferty należy składać :
a) pisemnie, w zamkniętej kopercie w Urzędzie Miejskim w Zalewie, Ul. Częstochowska 8,
14-230 Zalewo - sekretariat, lub
b) elektronicznie na adres: urzad@zalewo.pl (dokumenty należy przesłać w formie skanów,
podpisanych wcześniej przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy ).
UWAGA.
Na kopercie lub w e-mailu należy umieścić opis: Oferta cenowa ,,Zimowe utrzymanie dróg w sezonie
zimowym 2022/2023".
5. Termin na złożenie ofert upływa dnia 22 listopada 2022 r. do godz. 10.00

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji zamówienia:
Usługa realizowana będzie w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.

Wymagania:
III. Kryteria oceny ofert:
Kryterium Cena - wg. poniższych elementów ceny dla Rejonu Nr 1 i 2
1. cena jednostkowa brutto za 1 roboczo - godzinę efektywnej pracy sprzętu przy odśnieżaniu dróg
i ulic - 65 pkt
2. cena jednostkowa brutto za 1 roboczo - godzinę efektywnej pracy sprzętu przy posypywaniu ulic
(mieszanka szorstka z dodatkiem 5% soli) - 35 pkt
Wykonawcy otrzymają odpowiednio liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:
Najniższa cena (koszt)
------------------------------ x waga = ...... pkt
Cena badanej oferty
Waga elementów ceny:
1. (odśnieżanie) - 65 pkt
2. (posypywanie) - 35 pkt
Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (suma punktów przyznanych w oparciu o ustalone powyżej
kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością
uzyskanych punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

Kryterium Cena - 100% dla Rejonu Nr 3 i 4
1) cena jednostkowa brutto za 1 roboczo - godzinę efektywnej pracy sprzętu przy odśnieżaniu dróg i ulic -
100 pkt
Wykonawcy otrzymają odpowiednio liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:
Najniższa cena (koszt)
------------------------------ x 100 pkt
Cena badanej oferty
Oferta, która przedstawi najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
2. Wykonawca może założyć ofertę na więcej niż jeden rejon. Formularz oferty stanowi Załącznik nr 3
oraz/lub Załącznik nr 3A
3. Ceną oferty jest ceną ryczałtową za wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia, uwzględniającą
wszystkie koszty związane z jego wykonaniem, w tym podatek VAT naliczony zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Cena powinna być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
4. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1) wykaz sprzętu przeznaczonego do realizacji usługi - załącznik nr 2
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, wg. załącznika nr 5.
VI. Wybór oferty:
1. Zamówienie udzielone zostanie wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza na podstawie
w/w kryteriów oceny. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4.
2. Ocenie podlegać będą tylko kompletne oferty.
3. Jeśli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał się od
podpisania umowy w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający wybierze
ofertę sklasyfikowaną jako następną według wskazanych kryteriów.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy
zadania, bez wyboru żadnej z ofert i bez podania przyczyny.
VII. Inne:
1. Zaleca się aby oferent dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z terenem.

Kontakt:
2. Osobami uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami są:
Rafał Konicz tel. 89 758 83 77 w.25 - w zakresie przedmiotu zamówienia,

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.