Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4340z ostatnich 7 dni
18472z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Modernizacja i adaptacja budynków oraz płyty boiska w trybie zaprojektuj i wykonaj...

Przedmiot:

Modernizacja i adaptacja budynków oraz płyty boiska w trybie zaprojektuj i wykonaj modernizacja fasady i instalacji HVAC

Data zamieszczenia: 2022-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
ul. Walerego Sławka 10
30-633 Kraków
powiat: Kraków
tel. (12) 616-64-40.
sekretariat@zis.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: tel. (12) 616-64-40.
Termin składania ofert: 2022-11-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja i adaptacja budynków (4 trybuny i pawilon medialny) oraz płyty boiska SM im. H. Reymana na potrzeby III IE w trybie zaprojektuj i wykonaj. Zad. 1 modernizacja fasady i instalacji HVAC.
III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na: Modernizacja i adaptacja budynków (4 trybuny i pawilon medialny) oraz płyty boiska SM im. H. Reymana na potrzeby III IE w trybie zaprojektuj i wykonaj. Zad. 1 modernizacja fasady i instalacji HVAC.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ (Program Funkcjonalno-Użytkowy).
W przypadku wystąpienia w załącznikach do SWZ nazwy producenta - produkty można zastąpić równoważnymi.
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.
4. Na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 36 miesięcy gwarancji.
Na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia minimalny okres gwarancji to 36 miesięcy a maksymalny to 60 miesięcy.

CPV: 45000000-7, 71220000-6, 45210000-2, 45310000-3, 45320000-6

Dokument nr: NZ.273.245.2022.AMA

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18.11.2022 roku o godz. 12:00.
15
Otwarcie złożonych ofert będzie realizowane poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce ,,Deszyfrowanie" na miniPortalu i nastąpi poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Składanie ofert:
1. Oferty należy składać nie później niż do dnia 18.11.2022 roku do godz. 09:00.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia: do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
Formularz oferty wraz z Tabelą elementów - Załącznik nr 1 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy - Załącznik nr 2 do SWZ
Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (dalej JEDZ) - wersja
elektroniczna dokumentu dostępna jest pod adresem podanym
w pkt V.2.7) SWZ - Załącznik nr 3 do SWZ
Oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia - Załącznik nr 4 do SWZ
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (do oceny w kryterium 2) należy wskazać w formularzu oferty, przy czym musi on zostać podany w miesiącach, a wydłużenie okresu gwarancji musi odnosić się do okresów 12-miesięcznych (np. 48 miesięcy i nie dłużej niż 60 miesięcy).
6. Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie przewiduje / przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
9. Zamawiający nie przewiduje / przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
10. Zamawiający nie przewiduje / przewiduje zawarcia umowy ramowej.
11. Zamawiający przed wszczęciem postępowania przeprowadził / nie przeprowadził wstępne/ych konsultacje/i rynkowe/ych.
12. Zamawiający wymaga / nie wymaga realizacji zamówienia przez zakłady pracy chronionej, spółdzielnie socjalne, czy innych Wykonawców objętych dyspozycją przepisu art. 94 ust. 1 ustawy Pzp.
13. Zamawiający, na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie realizacji zamówienia, wymaga / nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ. Wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.).
14. Zamawiający wskazuje / nie wskazuje innych niż określone w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymagań związanych z realizacją zamówienia, które mogą obejmować zgodnie z art. 96 aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością, zatrudnieniem lub zachowaniem poufnego charakteru informacji przekazanych Wykonawcy w toku realizacji zamówienia.
15. Zamawiający zastrzega / nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących:
1) zamówień na roboty budowlane lub usługi lub
2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją w ramach zamówienia na dostawy.
Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę z wykorzystaniem podwykonawców. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, wskazuje w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podaje nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani
16. Zamawiający wymaga / nie wymaga odbycia wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia a dostępnych na miejscu u Zamawiającego.
17. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
oraz poczty elektronicznej.
2) Zamawiający informuje, iż przekazywanie oferty oraz dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą, odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal (za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal - Formularza do komunikacji).
3) Przekazywanie pozostałych dokumentów i oświadczeń może nastąpić w sposób określony powyżej w ppkt 2) lub za pośrednictwem e-mail: sekretariat@zis.krakow.pl.
4) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania).
5
5) Dokumenty elektroniczne składane przez Wykonawcę za pośrednictwem miniPortalu przesyła się jako załączniki z wykorzystaniem Formularza do komunikacji. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
6) Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP Zamawiającego: /zis_krakow/SkrytkaESP
7) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do: Formularza do komunikacji.
8) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.
9) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
10) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
11) Identyfikator postępowania i link dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na liście wszystkich postępowań na miniPortalu, klikając wcześniej opcję Dla Wykonawców lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
18. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz adres poczty elektronicznej:
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą: SWZ wraz z załącznikami, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia https://www.zis.krakow.pl
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zis.krakow.pl.
20. Wnioski o wyjaśnienie SWZ oraz zmiana SWZ.
Do wyjaśnień i zmian treści SWZ przepisy art. 135 ust. 1, art. 136, art. 137 ust. 1 i ust. 6 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.
21. Termin związania ofertą.
Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 16.01.2023 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
IV. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu,
zgodnie z art. 57 ustawy Pzp.
2. Zamawiający przewiduje wykluczenia Wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 ustawy Pzp., art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
6
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa Narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835) oraz Wykonawcy, który należy do którejkolwiek z kategorii podmiotów wymienionych w art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniem Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
1)) posiada wiedzę i doświadczenie tj. nie wcześniej niż w okresie ostatnich 12 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej:
a) dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie budynku o kubaturze minimum 200.000 m3 i powierzchni zabudowy minimum 20.000 m2, a zakres prac dla każdego z budynków obejmował wykonanie elewacji aluminiowo-szklanej i wentylowanej o łącznej powierzchni co najmniej 3.000 m? każdy, w tym:
- co najmniej jedną robotę budowlaną, gdzie prace były prowadzone w czynnym budynku,
- wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, a zakres prac obejmował montaż elewacji aluminiowo-szklanej i wentylowanej;
b) jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji budowlanej wielobranżowej, dla której pozyskano prawomocną decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę lub przebudowę budynku, którego kubatura wynosiła minimum 200.000 m3, przy czym projekt obejmował swoim zakresem projekt elewacji aluminiowo-szklanej i wentylowanej o łącznej powierzchni co najmniej 3.000 m?.
2)) osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi posiadają uprawnienia budowlane bez ograniczeń:
- do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzającym, że osoba której uprawnienia dotyczą jest wpisana na listę członków tej izby,
- do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzającym, że osoba której uprawnienia dotyczą jest wpisana na listę członków tej izby,
- do projektowania w specjalności architektonicznej wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzającym, że osoba której uprawnienia dotyczą jest wpisana na listę członków tej izby.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 80.000.000,00 złotych.
V. Wymagane oświadczenia i dokumenty.
1. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty:
1.
1) Formularz oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ wraz z Tabelą elementów. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu oferty;
7
2) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy/Wykonawców składających ofertę wspólną/Podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania;
3) Oryginał gwarancji lub poręczenia - jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu;
4) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1.2);
5) Pełnomocnictwo lub inny dokument do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym np. umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki);
6) Oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ;
7) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ;
8) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k ust. 1 Rozporządzenia 833/2014 - którego wzór stanowi Załącznik nr 11 do SWZ
9) Oświadczenie Podmiotu udostepniającego zasoby dot. przesłanek wykluczenia z art. 5k ust. 1 Rozporządzenia 833/2014 - którego wzór stanowi Załącznik nr 12 do SWZ
2.
1) oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (JEDZ);
2) jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów - oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (JEDZ);
3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej;
4) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
8
z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
6) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
7) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania o której mowa w art.108 ust.1 pkt 3-6, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa Narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835) oraz art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniem Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, którego wzór stanowi Załącznik nr 10 do SWZ;
8) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, którego wzór stanowi Załącznik nr 9 do SWZ;
9) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich odpowiednio 12 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZ;
Uwaga!
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wówczas w powyższym wykazie robót budowlanych zobowiązany jest podać jedynie te roboty budowlane w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
10) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do SWZ;
11) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w kwocie co najmniej 80.000.000,00 złotych.
W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich
9
dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Informacje na temat sposobu przekazywania Zamawiającemu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia JEDZ.
1) Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (JEDZ).
2) Wykonawca złoży oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16).
3) JEDZ należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólną oraz podmiotów udostępniających zasoby składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 57 ustawy Pzp.
4) Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
- dla dokumentów w formacie ,,pdf" zaleca się podpis w formatem PAdES,
- dokumenty w formacie innym niż ,,pdf" zaleca się podpisywać formatem XAdES.
5) Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt., przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.
6) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie. Podmioty takie są wpisane do rejestru Ministra ds. informatyzacji prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji. Lista podmiotów udostępniających usługę kwalifikowanego podpisu elektronicznego dostępna jest na stronie www.nccert.pl .
7) Zamawiający informuje, że pod poniższym adresem jest dostępny jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) w formie elektronicznej:
https://espd.uzp.gov.pl
Instrukcja wypełniania jednolitego dokumentu (JEDZ) jest dostępna pod poniższym adresem:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonawca w części IV JEDZ może ograniczyć się do złożenia ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji.
3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
4. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w części V pkt 2.6) SWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez
10
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w części V pkt 1.2.6) SWZ;
2) zaświadczenia, o którym mowa w części V pkt 1.2.4) SWZ, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w części V pkt 1.2.5) SWZ, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w części V pkt 1.2.3) SWZ- składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3) Dokument, o którym mowa w pkt 5.1) powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 5.2) powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
4) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.1) i 5.2) powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Zapisy ppkt 3) powyżej w zakresie wystawienia dokumentu stosuje się.
7. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U.2021 poz. 670), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 7 powyżej, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320) lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r poz. 2452).
9. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne
dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej dokumentami potwierdzającymi umocowanie do
11
reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
10. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
11. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 10 powyżej, dokonuje w przypadku:
1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
2) przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
3) innych dokumentów - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
12. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 10 powyżej, może dokonać również notariusz. Do dokumentów poświadczanych przez notariusza stosuje się przepisy ustawy Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1192).
13. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w pkt 10-12 powyżej oraz pkt 14-17 poniżej, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
14. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
15. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
16. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 15 powyżej, dokonuje w przypadku:
1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
2) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
3) pełnomocnictwa - mocodawca.
17. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt. 15 powyżej, może dokonać również notariusz. Do dokumentów poświadczanych przez notariusza stosuje się przepisy ustawy Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1192).
18. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski
12
19. Zamawiający w niniejszym postępowaniu, prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia dokona badania i oceny ofert oraz kwalifikacji podmiotowej Wykonawów w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
20. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski, tabela A, z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.
VI. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają
lidera/pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W toku prowadzonego postępowania komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia następować będzie za pośrednictwem lidera/pełnomocnika o którym mowa w pkt 1 powyżej.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, każdy z Wykonawców składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia JEDZ.
4. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z Wykonawców musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie V.1.2.1) oraz od V.1.2.3) - V.1.2.8) SWZ.
5. Spółka cywilna jest kwalifikowana jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w V.1.2.1) oraz od V.1.2.3) - V.1.2.8) SWZ.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym wspólnicy spółki cywilnej) składają wraz z ofertą oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
7. Wszyscy Wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich Wykonawców łącznie lub od każdego z osobna.
VII. Podmioty udostępniające zasoby
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ lub inny podmiotowy środek
13
dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - zgodnie z art. 118 ustawy Pzp.
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, wówczas Zamawiający zażąda, stosownie do brzmienia art. 122 ustawy Pzp, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
b) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt IV.3. SWZ.
7. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, zgodnie z art. 120 ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
8. Wykonawca - stosownie do brzmienia art. 123 ustawy Pzp - nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty (JEDZ) tych podmiotów .
10. Zamawiający żąda od Wykonawcy , który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w V.1.2.2) - V.1.2.7) SWZ.
VIII. Wymagania odnośnie wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Zamawiający nie wymaga wadium.
2. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 449-453 ustawy Pzp, w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. W przypadku wpłaty zabezpieczenia w formie pieniężnej należy je wpłacić na konto depozytowe Zamawiającego wskazane w pkt 3 powyżej.
IX. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Wymagania i zalecenia ogólne. Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu
14
oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie. Podmioty takie są wpisane do rejestru Ministra ds. informatyzacji prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji. Lista podmiotów udostępniających usługę kwalifikowanego podpisu
elektronicznego dostępna jest na stronie www.nccert.pl. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt., przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika, dostępnej na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl 4) Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: ? dla dokumentów w formacie ,,pdf" zaleca się podpis w formacie PAdES, ? dokumenty w formacie innym niż ,,pdf" zaleca się podpisywać w formacie XAdES. 5) Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi. 6) Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zamawiający ze swojej strony ograniczy dostęp do tych informacji oraz zapewni ochronę i odpowiedni sposób przechowywania zabezpieczający przed dostępem osób nieuprawnionych. Stosownie do brzmienia art. 18 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 7) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 2. Wycofanie oferty.
1) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku, dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
2) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać wycofania złożonej oferty
2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
XI. Sposób obliczenia ceny.
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu oferty sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 do SWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia oraz zastosowanej stawki podatku VAT w procentach.
2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektowanymi postanowieniami umowy, określonymi w niniejszej SWZ. Cena brutto podana w ofercie winna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia itp.
3. Zamawiający przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto w sytuacjach wymienionych w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.
4. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
6. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106, ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby
obowiązek rozliczyć.
7. W ofercie, o której mowa w ust. 6, Wykonawca ma obowiązek:
1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
8. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zasady poprawiania omyłek określone zostały w art. 223 ust. 2 ustawy Pzp.
9. Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:
1) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
16
a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,
b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;
2) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:
a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,
b) jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,
c) jeżeli ani cena podana za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie
odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie;
3) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa):
a) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,
b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,
c) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.
4) Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.
XII. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) Cena ofertowa;
2) Okres gwarancji.
3) Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.
2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
Kryterium 1: Cena ofertowa 85%
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 85 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy - odpowiednio mniej punktów, według poniższego wzoru:
cena minimalna
C = ---------------------------------- x 85 pkt
cena badanej oferty
Kryterium 2: Okres gwarancji 10%
Wykonawca, który zobowiąże się w druku Formularz oferty do udzielenia gwarancji na roboty budowlane, materiały i urządzenia na okres:
- wymaganych 36 miesięcy otrzyma 0 punktów,
- 48 miesięcy otrzyma 5 punktów,
- 60 miesięcy otrzyma 10 punktów.
W kryterium 2 Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 punktów.
Udzielenie gwarancji na roboty budowlane, materiały i urządzenia na okres dłuższy niż 60 miesięcy nie skutkuje zwiększeniem punktów powyżej 10.
17
Kryterium 3: Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 5%
Wykonawca, który w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ wykaże, że osoby skierowane do realizacji zamówienia, tj. kierownik budowy, który posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzającym, że osoba której uprawnienia dotyczą jest wpisana na listę członków tej Izby i nadzorował - pełniąc funkcję kierownika budowy (w ciągu ostatnich 12 lat) przynajmniej dwie roboty budowlane w budynkach (budowa lub przebudowa) przy czym wartość każdego z zamówień wynosiła minimum 40.000.000,00 złotych brutto otrzyma 3 punkty
Wykonawca, który w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ wykaże, że osoby skierowane do realizacji zamówienia, tj. kierownik robót sanitarnych, który posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzającym, że osoba której uprawnienia dotyczą jest wpisana na listę członków tej Izby i nadzorował - pełniąc funkcję kierownika robót sanitarnych (w ciągu ostatnich 12 lat) przynajmniej dwie roboty budowlane w budynkach (budowa lub przebudowa) przy czym wartość każdego z zamówień wynosiła minimum 40.000.000,00 złotych brutto otrzyma 2 punkty
W kryterium 3 Wykonawca może otrzymać maksymalnie 5 punktów.
3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w SWZ oraz otrzyma łącznie największą liczbę punktów we wszystkich kryteriach oceny ofert. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny.
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
XIII. Wybór oferty.
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
2. Do przedłużenia terminu związania oferta stosuje się przepisy art. 220 oraz 252 ustawy Pzp.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
18
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 3.1) na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
XIV. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 264 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp.
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
3. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik nr 2 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania.
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie przed zawarciem umowy. Formy, zasady wnoszenia oraz zwrotu zabezpieczenia określone zostały w art. 454-455 ustawy Pzp.
6. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. członkowie konsorcjum) ponoszą, zgodnie z art. 445 ust. 1 ustawy, solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy - jeżeli dotyczy
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów uczestnictwa w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 261 ustawy Pzp.
9. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą realizowane będą w złotych polskich PLN.
XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX Środki ochrony prawnej ustawy Pzp.

Kontakt:
19. Wskazanie osób uprawnionych przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami:
1) w kwestiach formalnych - Agnieszka Szczechowicz-Pierko, Dział Umów i Zamówień Publicznych, tel. (12) 616-64-40.
2) w kwestiach merytorycznych - Paweł Popławski, Dział Przygotowania i Realizacji Inwestycji.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.