Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18568z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa sieci wodociągowych metodą bezwykopową

Przedmiot:

Budowa sieci wodociągowych metodą bezwykopową

Data zamieszczenia: 2022-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin ,,Mokre Łąki" sp. z o.o
ul. Mokre Łąki 8, Truskaw
05-080 Izabelin
powiat: warszawski zachodni
tel. 22 721 80 72, tel. +48 513 438 337
sekretariatgpwik@mokrelaki.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Izabelin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 721 80 72, t
Termin składania ofert: 2022-11-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa sieci wodociągowych metodą bezwykopową w ulicach Daszewskiego, Piaskowej i w drogach dojazdowych do ulicy Piaskowej w Laskach oraz w ulicach Lubomirskiego, Sapiehy i Wołodyjowskiego w Izabelinie
2. Nazwa Zamówienia.
Budowa sieci wodociągowych metodą bezwykopową w ulicach Daszewskiego, Piaskowej i w drogach dojazdowych do ulicy Piaskowej w Laskach oraz w ulicach Lubomirskiego, Sapiehy i Wołodyjowskiego w Izabelinie.
5. Przedmiot zamówienia wraz z warunkami realizacji.
Znajduje się w załączniku nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia, w tym we wskazanej tam dokumentacji projektowej oraz w załączniku nr 2 Tabele elementów scalonych.
6. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia wynosi łącznie do 42 dni od dnia zawarcia umowy. Termin podzielony jest na następujące etapy:
1) Etap I - wykonanie robót budowlanych - obejmuje wykonanie robót budowlanych opisanych w dokumentach zamówienia, w szczególności w dokumentacji projektowej - do 28 dni od dnia zawarcia umowy;
2) Etap II - rozliczenie robót budowlanych - obejmuje usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze Etapu I, a także wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy - do 14 dni od dnia podpisania protokołu odbioru robót budowlanych.

CPV: 45231300-8

Dokument nr: GPWiK/DES/RB/6/2022

Składanie ofert:
3) Ofertę należy złożyć na adres: sekretariatgpwik@mokrelaki.pl
4) TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 18.11.2022 r. o godz. 10.00

Wymagania:
na podstawie § 15 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Gminnym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Izabelin ,,Mokre Łąki" sp. z o.o., w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1, ust. 4 pkt 1 lit. a w zw. z art. 362 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933)
4. Tryb udzielenia zamówienia.
Na podstawie § 15 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Gminnym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Izabelin ,,Mokre Łąki" Sp. z o.o., w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1, ust. 4 pkt 1 lit. a w zw. z art. 362 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych - dalej też jako Prawo zamówień publicznych lub Pzp.
7. Podstawy wykluczenia z postępowania.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który:
1) spełnia podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz ust. 2 ustawy Pzp;
2) spełnia podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835, 1713).
8. Potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca wraz z ofertą składa:
1) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933) (Formularz Ofertowy - załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego);
2) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835, 1713) (Formularz Ofertowy - załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego).
9. Warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
10. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Nie dotyczy.
11. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Opis kryterium oceny ofert:
Cena
Waga kryterium:
100 %
Sposób oceny ofert:
Ocena ofert w kryterium cena następuje wg wzoru:
Ilość punktów oferty ocenianej = (cena oferty z najniższą ceną/cena oferty ocenianej) x 100 % x 100
Podsumowanie:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie uzyska największą ilość punktów. Ocenie poddane zostaną oferty, które nie podlegają odrzuceniu z postępowania.
12. Opis sposobu obliczenia ceny.
1) Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym poprzez wypełnienie tabeli znajdującej się w treści formularza w następujący sposób:
a) kwota netto - to suma pozycji netto wskazanych w poszczególnych tabelach elementów scalonych dla danego zadania; tabele elementów scalonych Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i złożyć wraz z ofertą,
b) stawka VAT - cena oferty winna zawierać należny podatek VAT; prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy - zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 974, 1137, 1301, 1488, 1561),
c) kwota brutto - to kwota netto powiększona o należny podatek VAT,
d) cena oferty - to suma kwot brutto.
2) Cenę oferty należy podać cyframi arabskimi z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3) Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.
4) Za wyjątkiem materiałów budowlanych, z których ma zostać wykonany przedmiot zamówienia, i które zapewnia Zamawiający, cena oferty obejmuje pozostały całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia.
13. Sposób przygotowania i złożenia ofert oraz termin składania.
1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim (Formularz Ofertowy - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).
2) Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzonej podpisem zaufanym albo w formie dokumentowej, tj. skanu oferty - ofertę podpisuje Wykonawca lub osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy.
oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie oraz oferty złożone w inny sposób, niż wskazany w pkt 2, nie będą oceniane.
5) Dla zachowania terminu składania ofert decydujące znaczenie ma data i godzina dostarczenia korespondencji elektronicznej na serwer pocztowy Zamawiającego.
6) Wykonawcy przysługuje możliwość zaszyfrowania własnej oferty w formacie ZIP lub innym podobnym, ogólnodostępnym formacie, z tym zastrzeżeniem, że w wypadku zaszyfrowania własnej oferty po upływie terminu składania ofert zobowiązany jest do niezwłocznego podania hasła umożliwiającego Zamawiającemu zapoznanie się z treścią oferty, pod rygorem odrzucenia oferty w wypadku nie podania przez Wykonawcę hasła umożliwiającego Zamawiającemu zapoznanie się z treścią oferty.
14. Badanie i ocena ofert.
1) Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeśli zostały określone).
2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia:
a) wyjaśnień dotyczących złożonej oferty,
b) wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń i dokumentów.
3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający poprawi w ofertach omyłki o których mowa w art. 223 ust. 2 ustawy Pzp.
4) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) zawiera błędy w obliczeniu ceny, z zastrzeżeniem oczywistych omyłek rachunkowych,
b) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
c) zaoferowane urządzenia są niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia,
d) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania.
5) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
a) który spełnia przesłanki wykluczenia, o których mowa w pkt 7 zapytania ofertowego.
6) Uzasadnienie odrzucenia oferty zostanie przesłane wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty, wraz z informacją o wyborze oferty lub informacją o unieważnieniu postępowania.
15. Unieważnienie zapytania ofertowego.
1) Zamawiający unieważni zapytanie ofertowe, jeżeli:
a) nie wpłynie żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający zwiększy kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty,
c) środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.
2) Informacja o unieważnieniu postępowania będzie zawierała co najmniej uzasadnienie unieważnienia postępowania.
16. Wybór najkorzystniejszej oferty.
1) Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z najwyższą ilością punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
2) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie zawierała nazwę i adres wybranego Wykonawcy oraz cenę oferty, a także nazwę i adres pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz z cenami ich ofert.
3) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
17. Wzór umowy oraz sposób zawarcia umowy.
1) Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
2) Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty zaprosi Wykonawcę do stawienia się w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy albo ustali warunki zawarcia umowy w formie elektronicznej.
3) Umowa wymaga formy pisemnej albo elektronicznej, pod rygorem nieważności, i zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez ostatnią z upoważnionych osób.
4) W przypadku odmowy podpisania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, Zamawiający zaprosi kolejnego Wykonawcę z listy do zawarcia umowy lub unieważni zapytanie ofertowe, po uprzednim sprawdzeniu, czy kolejny Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Uwagi:
18. Ochrona danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin ,,Mokre Łąki" sp. z o.o., ul. Mokre Łąki 8 Truskaw, 05-080 Izabelin, POLSKA (PL);
2) u Administratora został powołany inspektor ochrony danych osobowych, który jest dostępny pod e-mailem: iod@mokrelaki.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: Budowa sieci wodociągowych metodą bezwykopową w ulicach Daszewskiego, Piaskowej i w drogach dojazdowych do ulicy Piaskowej w Laskach oraz w ulicach Lubomirskiego, Sapiehy i Wołodyjowskiego w Izabelinie - Znak sprawy: GPWiK/DES/RB/6/2022;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: Michał Różycki, tel. +48 513 438 337 - sprawy merytoryczne, formalne.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.