Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
233z dziś
4667z ostatnich 7 dni
18552z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Bezgotówkowa, cykliczna sprzedaż benzyny bezołowiowej i akcesoriów samochodowych oraz...

Przedmiot:

Bezgotówkowa, cykliczna sprzedaż benzyny bezołowiowej i akcesoriów samochodowych oraz usługa mycia pojazdu służbowego

Data zamieszczenia: 2022-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
ul. Ozimska 19
45-057 Opole
powiat: Opole
tel. 77 44 35 740, tel.: 77 44 35 736, fax: 77 44 35 739
katarzyna.twardochleb@mzlk.opole.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 77 44 35 740, t
Termin składania ofert: 2022-11-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
bezgotówkowa, cykliczna sprzedaż benzyny bezołowiowej
klasy EuroSuper 95 (Pb95) i akcesoriów samochodowych oraz usługa mycia pojazdu
służbowego Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu.
2. Bezgotówkowej sprzedaż na rzecz Zamawiającego obejmuje:
a) umożliwienie Zamawiającemu tankowania pojazdu służbowego Zamawiającego;
b) sprzedaż akcesoriów samochodowych tj. wycieraczki do szyb, odświeżacze powietrza itp;
c) sprzedaż bezpieczników, żarówek, materiałów i preparatów czyszczących;
d) sprzedaż płynów do chłodnic, spryskiwaczy, olejów, smarów;
e) usługę mycia samochodów na myjni automatycznej;
f) usługę odkurzania samochodów (odkurzacz ręczny).
3.
a)
b)
c)
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Szacowana ilość:
3 000 litrów benzyny bezołowiowej Pb95,
mycie samochodu 1 raz w miesiącu;
przewidywana max wartość umowy w okresie 12 miesięcy: 25 000 zł
Do sprzedawanego paliwa stosuje się wymagania jakościowe określone odpowiednio w normach
,,PN-EN 228:2003 Paliwa do pojazdów samochodowych. Benzyna bezołowiowa" oraz
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. poz. 1680 z późn. zm.).).
Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) transakcje bezgotówkowe za paliwo będą dokonywane przez Zamawiającego w/g cen
detalicznych brutto (cena z pylonu) obowiązujących na danej stacji paliw Wykonawcy
w momencie realizacji transakcji, pomniejszone o wysokość upustu w wysokości
zdeklarowanej w ofercie;
b) Wykonawca wyraża zgodę na bezgotówkowy zakup akcesoriów samochodowych, płynów do
spryskiwaczy, chłodnicy, olejów itp.,
c) Wykonawca wyraża zgodę na bezgotówkowe mycie samochodu na myjni automatycznej
i ręczne odkurzanie;

CPV: 09132100-4

Dokument nr: MZLK.2420.000058.2022.KT

Składanie ofert:
1. Ofertę należy przesłać
w wersji elektronicznej jako scan podpisanej oferty na adres:
katarzyna.twardochleb@mzlk.opole.pl do dnia 22 listopada 2022r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy, ale nie wcześniej niż
od 01.01.2023 do 31.12.2023r.

Wymagania:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał (dysponował) nie mniej niż 1 całodobową
stację paliwową w mieście Opole.
Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności, tj. posiadać koncesję na
obrót paliwami ciekłymi według art. 32 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, co oznacza, że Wykonawca składa ofertę
na całość zamówienia.
Szczegóły realizacji i rozliczenia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załacznik do
zapytania ofertowego.
d) Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur ostatniego dnia każdego miesiąca za
okres rozliczeniowy od 1 do ostatniego dnia każdego miesiąca;
e) warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury.
III.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich (PLN) z dokładnością do 1 grosza, do dwóch miejsc
po przecinku.
2. Podstawą obliczenia ceny oferty jest zakres zamówienia określony niniejszym zapytaniu,
w szczególności planowana maksymalna ilość litrów benzyny bezołowiowej Pb95 3 000 litrów.
Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za planowaną maksymalną ilość litrów benzyny
zgodnie z zapisem formularza ofertowego stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Podana
w ten sposób cena ofertowa będzie podstawą porównania złożonych ofert.
3. Cena jaką Zamawiający zapłaci za każdorazowo pobrane paliwo wynikać będzie z ilości faktycznie
zatankowanego paliwa oraz ceny 1 litra paliwa obowiązującej na danej stacji paliw w dniu
tankowania samochodu pomniejszonej o ewentualny upust zaoferowany przez Wykonawcę
w Formularzu Ofertowym. Maksymalna wartość umowy brutto 25 000 zł obejmować będzie kwotę
z Oferty Wykonawcy oraz założoną przez Zamawiającego kwotę wydatkowaną na zakup
akcesoriów samochodowych oraz usługę mycia pojazdu służbowego.
4. Oferta powinna:
? być opatrzona pieczątką firmową lub posiadać podane imię i nazwisko Wykonawcy,
? posiadać datę sporządzenia,
? zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
? być podpisana przez Wykonawcę (podpis czytelny lub nieczytelny z imienną pieczęcią).
V.
2. Zaleca się, by ofertę opatrzyć opisem w tytule e-maila (forma elektroniczna)
,,Oferta na sprzedaż benzyny bezołowiowej (Pb95) i akcesoriów samochodowych oraz
usługa mycia pojazdu służbowego MZLK w Opolu".
1. Oferty złożone po terminie (wskazanej powyżej dacie i godzinie) nie będą rozpatrywane.
2. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.
VI. OCENA OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
cena 80%,
wysokość upustu 10% ,
odległość od stacji paliwowej Wykonawcy 10%.
Cena oferty (brutto) określona na podstawie ceny 1 litra paliw na dystrybutorze na stacji paliw w
Opolu wskazanej przez Wykonawcę (należy podać adres stacji paliw), z dnia 21.11.2022r.
Maksymalna ilość punktów w tym kryterium - 80 pkt.
Upust od zaoferowanej ceny brutto 1 litra paliwa zadeklarowany przez Wykonawcę na cały okres
trwania umowy. Upust będzie uwzględniany przy wystawianiu faktur za pobór paliw. Maksymalna ilość
punktów w tym kryterium - 10 pkt.
Odległość od wskazanej w ofercie stacji paliwowej Wykonawcy do siedziby
Zamawiającego pomiaru odległości od siedziby MZLK w Opolu przy ul. Ozimskiej 19 za pomocą
aplikacji htlps://www. google.pl/maps. Maksymalna ilość punktów w tym kryterium -10 pkt.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji, w szczególności z Wykonawcą, którego
oferta jest najkorzystniejsza.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w przypadku, gdy cena oferowana
brutto przekroczy kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
1. Zamawiający na podstawie art. 4 ust 3 ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U z 2018, poz. 2191 z późn. zm.) wyłącza stosowanie
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych co oznacza, że Zamawiający nie ma obowiązku
przyjmowania od Wykonawcy ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem
platformy elektronicznego fakturowania.

Kontakt:
2. Wszelkich informacji związanych z przygotowaniem oferty udzieli:
? w sprawach merytorycznych
Katarzyna Twardochleb - tel. 77 44 35 740 pon.- śr. w godz.
7:30-15:30, czw. w godz. 7:30-17:00, pt. w godz. 7:30-14:00;

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.