Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4340z ostatnich 7 dni
18472z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Utrzymanie terenu zewnętrznego

Przedmiot:

Utrzymanie terenu zewnętrznego

Data zamieszczenia: 2022-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Żyrardowie
Al. Partyzantów 3
96-300 Żyrardów
powiat: żyrardowski
tel. 46 854 31 76
gospodarczy@zyrardow.sr.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Żyrardów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 46 854 31 76
Termin składania ofert: 2022-11-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Utrzymanie terenu zewnętrznego tj. pielęgnacja trawników oraz odśnieżanie na terenie posesji Sądu Rejonowego w Żyrardowie".
III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest: Utrzymanie terenu zewnętrznego tj. pielęgnacja trawników oraz odśnieżanie na terenie posesji Sądu Rejonowego w Żyrardowie Al. Partyzantów 3 przy użyciu własnego sprzętu oraz materiałów o powierzchni 10655 m2 w tym:
a) 4210 m? tereny zielone;
b) 3335 m? tereny zielone - pielęgnacja terenów zielonych o mniejszej intensywności;
c) 2610 m? tereny utwardzone kostką - trzy parkingi z wjazdami, chodniki wewnętrzne;
d) 500 m? tereny utwardzone kostką - bez odśnieżania w okresie zimowym;
e) chodnik zewnętrzny bezpośrednio przylegający do ogrodzenia.
Zakres prac wyszczególniony we wzorze umowy.
2. Wykonawca zapewnia niezbędny sprzęt do koszenia, podlewania, odśnieżania oraz materiały i wszystkie środki do właściwego wykonania usługi, które będą zapisane w umowie tj. ciągnik z pługiem do odśnieżania o szerokości przyjemniej
2 metrów z dolną częścią pługu zakończoną gumą zabezpieczającą przed uszkodzeniem kostki, kosiarka, węże do podlewania z końcówkami, aerator, wertykulator, taczki, wiadra, szczotki, grabie, łopaty oraz wywóz we własnych workach skoszonej trawy, liści.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca okaże dokumenty dotyczące podstawy prawnej dysponowania sprzętem.

Dokument nr: OA - 263 - 18/22

Składanie ofert:
VI. Miejsce i termin przesyłania ofert - propozycji cenowych
1. Oferty cenowe zgodne z załączonym formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do Zaproszenia) wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Sąd Rejonowy w Żyrardowie, Al. Partyzantów 3, 96-300 Żyrardów, pok. nr 8, przesłać listownie na wskazany adres lub mailowo (skan podpisanych dokumentów) na adres: gospodarczy@zyrardow.sr.gov.pl w terminie do dnia 21.11.2022 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia
Okres obowiązywania umowy na wykonanie usługi 12 miesięcy tj. od 01 grudnia 2022r. do 30 listopada 2023 r.

Wymagania:
w postępowaniu, którego wartość nie przekracza 130000 złotych w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dziennik Ustaw z 2022 roku, pozycja 1710) prowadzonego w trybie rozeznania rynku
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest na podstawie rozeznania rynku - wartość nie przekracza 130000 złotych w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dziennik Ustaw z 2022 roku, pozycja 1710 z późniejszymi zmianami)
V. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta cenowa powinna zawierać następujące dokumenty:
1. Oferta musi być przygotowania w języku polskim w sposób czytelny, podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze sposobem reprezentacji.
2. Na ofertę składają się:
a) formularz ofertowy - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia (wypełniony z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) powinien zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i powinien być podpisany przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione;
b) załącznik nr 2 - wykaz narzędzi i sprzętu jakim dysponuje Wykonawca oraz podstawa dysponowania;
c) załącznik nr 3 - wykaz wykonanych lub wykonywanych usług (co najmniej 2), w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odpowiadających przedmiotowi zamówienia, wraz z załączaniem dowodów że usługi odpowiadające przedmiotowi zamówienia tj. pielęgnacja terenów zielonych o powierzchni minimum 7000 m2 i odśnieżanie chodników, parkingów o powierzchni minimum 2500 m2 zostały/są należycie wykonywane usługi.
Powyższa usługa powinna być świadczona na rzecz Zamawiającego w sposób ciągły przez okres co najmniej roku.
Dowodami potwierdzającymi, czy usługi zostały wykonane należycie są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były/są wykonywane.
d) kopię polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 200000,00 zł.
e) w przypadku pełnomocnictwa - pełnomocnictwo sporządzone w języku polskim i podpisane (imieniem i nazwiskiem) przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z aktualnym odpisem z KRS albo
CEIDG.
3. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Z uwagi na restrykcyjny mechanizm bezpieczeństwa po stronie serwera pocztowego w Ministerstwie Sprawiedliwości, z którego korzysta Sąd Rejonowy w Żyrardowie, Zamawiający prosi o niezwłoczne, zaraz po wysłaniu wiadomości przez Wykonawcę, uzyskanie potwierdzenia telefonicznego otrzymania wiadomości przez Zamawiającego dzwoniąc na nr telefonu 46 854 31 76.
W przypadku przesłania/składania oferty w formie papierowej Wykonawca zobowiązany jest oznaczyć kopertę w następujący sposób: Sąd Rejonowy w Żyrardowie, Al. Partyzantów 3, 96-300 Żyrardów, pok. nr 8 z dopiskiem:
Oferta na ,,Utrzymanie czystości terenu zewnętrznego oraz pielęgnacja trawników nieruchomości Sądu Rejonowego w Żyrardowie Al. Partyzantów 3".
UWAGA:
Wymagane jest, aby oferty w wybranej przez Wykonawcę formie (elektroniczna bądź papierowa) wpłynęły w wyznaczonym terminie określonym w pkt VI niniejszego Zaproszenia. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą brały udziału w postępowaniu.
VII. Informacje o sposobie porumienienia się Zamawiającego z Wykonawcami
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pocztą elektroniczną na adres: gospodarczy@zyrardow.sr.gov.pl
2. Na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
VIII. Kryterium, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty propozycji cenowej
1. Kryterium wyboru oferty w przedmiotowym postępowaniu stanowić będzie najniższa cena.
P = Cmin / Cb x 100 pkt
gdzie:
P - ilość punktów badanej oferty
Cmin - najniższa z oferowanych wartości brutto za 12 miesięcy
Cb - wartość brutto za 12 miesięcy z badanej oferty
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
3. Zamawiający dopuszcza negocjowanie cen z Wykonawcami.
IX. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podawania przyczyn na każdym etapie postępowania oraz bez ponoszenia konsekwencji finansowych związanych z opracowaniem oferty przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza negocjowanie cen z Wykonawcami.
XI. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Sadu Rejonowego w Żyrardowie
http://www.zyrardow.sr.gov.pl/index.php?p=new&idg=m2,121&id=983

Kontakt:
X. Osoba ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami
Beata Krupińska
telefon 468543176
adres e-mail: gospodarczy@zyrardow.sr.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.