Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
347z dziś
4780z ostatnich 7 dni
18665z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa i montaż wyposażenia wirtualnej strzelnicy

Przedmiot:

Dostawa i montaż wyposażenia wirtualnej strzelnicy

Data zamieszczenia: 2022-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Powiatu Opoczyńskiego
Kwiatowa 1a
26-300 Opoczno
powiat: opoczyński
(44) 741-49-00 fax: (44) 741-49-01, 44 741 49 02, 44 741 49 58
zamowienia_publiczne@opocznopowiat.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Opoczno
Wadium: ---
Nr telefonu: (44) 741-49-00 fax:
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZĄCE DOSTAW
Zaproszenie do złożenia oferty dla zadania
DOSTAWA i montaż wyposażenia wirtualnej strzelnicy dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym.
1. Opis przedmiotu zamówienia
DOSTAWA i montaż wyposażenia wirtualnej strzelnicy dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym w ramach zadania ,,Strzelnica w powiecie 2022" dofinansowanego ze środków budżetu państwa.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wirtualnej strzelnicy działającej w oparciu o wirtualną rzeczywistość z wykorzystaniem laserowych symulatorów broni.
1. W skład systemu wirtualnej strzelnicy powinno wejść następujące wyposażenie:
a) Moduł projekcji z kablem zasilającym, w tym w szczególności: obudowa montażowo-transportowa modułu projekcji, zestaw mikrokomputerowy PC z systemem operacyjnym i ze specjalistycznym oprogramowaniem, pamięć RAM min. 8GB, dysk twardy min. 256 GB SSD, karta graficzna min. 6GB; projektor: full HD, rozdzielczość min. 1920x1080 px, jasność lampy min. 3000 lm; kamera rejestrująca strzały laserowe; głośnik/głośniki min. 20 W, punkt dostępowy WiFi oraz Bluetooth;
b) klawiatura bezprzewodowa z gładzikiem;
c) tablet z systemem operacyjnym oraz ładowarką, wyświetlacz min. 10", Android, pamięć RAM min. 4 GB;
d) drukarka laserowa, monochromatyczna, możliwość połączenia USB, WiFi;
e) broń treningowa działająca w systemie blow-back, zasilana green-gaz lub o napędzie elektrycznym:
- replika karabinu z dwoma magazynkami - 4 kpl.
- replika pistoletu z dwoma magazynkami - 4 kpl.
- ładowarka bezprzewodowego modułu laserowego umożliwiająca podłączenie 8 szt. modułów;
(laserowe symulatory (repliki) broni o typie i modelu repliki broni będącej na wyposażeniu jednostek wojskowych SZ RP (wojsk operacyjnych i wojsk obrony terytorialnej), z funkcją wyzwalania strzału, tj.
2
symulowanie strzału powinno cechować: realistyczna obsługa manualna symulatora (repliki) oraz działania mechanizmów broni, imitacja odgłosu strzału i zjawiska odrzutu)
f) opakowania transportowe, kabury i futerały na powyższy sprzęt;
2. System multimedialny i laserowe symulatory broni powinny posiadać:
a) dokument - Deklarację zgodności CE dla wyrobu wprowadzanego lub udostępnianego na rynku Europejskiego Obszaru Gospodarczego potwierdzającą zgodność wyrobu z wymaganiami zawartymi w przepisach dyrektywy Nowego Podejścia w zakresach dyrektyw odpowiadających konstrukcji wyrobu,
b) posiadać dokument - Certyfikat zgodności przedmiotowego wyrobu z wymaganiami w Ogłoszeniu Konkursu Ofert pn. ,,Strzelnica w powiecie 2022" nr 1/2022/CWCR określonymi w punkcie 3 lit. a) do m) wystawiony przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.
3. System wirtualnej strzelnicy powinien umożliwiać rozwojową rozbudowę urządzenia o kolejne moduły poprzez łączenie np. za pomocą sieci LAN, w celu rozszerzenia funkcjonalności szkoleniowej wirtualnej strzelnicy.
4. System wirtualnej strzelnicy powinien umożliwiać prowadzenie szkolenia strzeleckiego i wykonywanie zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania, w postawach: leżąc, klęcząc, stojąc jednocześnie dla minimum 4 uczestników szkolenia z wykorzystaniem różnych rodzajów celowników mechanicznych i kolimatorów o małych powiększanych oraz rodzajów broni w tym samym czasie np. czterech ćwiczących strzelających jednocześnie z karabinu i/lub pistoletu z rozróżnialnością osób i poszczególnych egzemplarzy broni jak również z identyfikacją, który z celów został trafiony przez danego uczestnika szkolenia.
5. System wirtualnej strzelnicy powinien umożliwiać prowadzenie strzelań w postaci statycznych i dynamicznych treningów dla ćwiczących o różnym stopniu zaawansowania od ćwiczeń w obserwacji, przez strzelania na celność i skupienie do wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania.
6. Projektowana strzelnica powinna działać w oparciu o wirtualną rzeczywistość i wykorzystywać laserowe symulatory broni (repliki) wyposażone w urządzenia laserowe klasy I emitujące niewidzialną wiązkę światła wg normy PN-EN 60825-1:2014.
7. Strzelnica powinna umożliwiać jednoczesne szkolenie od jednej do czterech osób (każda wyposażona w pistolet lub karabinek) zależnie od rozmiaru wyświetlanego obrazu; przygotowywane i realizowane ćwiczenia powinna cechować możliwość stopniowania trudności od prostych strzelań statycznych i dynamicznych uwzględniających stopień zaawansowania szkolonych do wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania uwzględniających między innymi: dynamiczne korygowanie punktu celowania ze zmianą odległości do celu i przy jego poruszaniu, strzelanie do celów ukazujących się w reżimach czasowych, strzelanie przy zmiennych warunkach oświetlenia oraz przy ograniczonej widoczności.
8. Strzelnica powinna posiadać wyposażenie i oprogramowanie do zautomatyzowanego, sieciowego zorganizowania strzelań (zawodów, rozgrywek strzeleckich) w ramach współzawodnictwa między użytkownikami tych samych urządzeń.
9. Zasada działania systemu powinna opierać się na obserwacji ekranu przez kamerę i detekcji miejsca odbicia światła lasera wyemitowanego z modułu zamontowanego na broni treningowej. Analiza obrazu z kamery powinna być przeprowadzana przez odpowiednie moduły oprogramowania. Każde zarejestrowane przez kamerę trafienie w ekran powinno rozpoczynać proces obliczania krzywej balistycznej lotu wirtualnego pocisku (zależnie od rodzaju broni i amunicji) oraz wygenerowanie jej w przestrzeni 3D, a następnie porównanie z celami 3D. Trafienia celu lub brak trafienia (uderzenie wirtualnego pocisku w ziemię) obrazowane powinny być odpowiednio na ekranie.
10. Posiadać min. 24-miesięczną gwarancję na wszystkie elementy.
Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia wyznaczonych przez Szkołę osób w zakresie bezpiecznego i właściwego użytkowania dostarczonego systemu, w tym zapoznania
3
ze wszystkim funkcjami i mechanizmami, kalibracją - w taki sposób, aby osoby te mogły samodzielne prowadzić zajęcia z wykorzystaniem dostarczanego sprzętu/systemu.

Dokument nr: IiZP.272.1.44.2022

Składanie ofert:
8.5. Ofertę należy złożyć/dostarczyć do dnia 23.11.2022r. do godz. 12.00: - z dopiskiem Oferta - pn.
,,DOSTAWA i montaż wyposażenia wirtualnej strzelnicy dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym" w następujący sposób:
a) przesyłką pocztową na adres (liczy się data wpływu do Starostwa):
Starostwo Powiatowe w Opocznie
ul. Kwiatowa 1a, 26 - 300 Opoczno
lub
b) bezpośrednio do siedziby Zamawiającego na Biuro Podawcze:
Starostwo Powiatowe w Opocznie
ul. Kwiatowa 1a, 26 - 300 Opoczno
lub
c) e-mailem na adres:
zamowienia_publiczne@opocznopowiat.pl

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.
3.1. Od dnia podpisania umowy do 20.12.2022 r.

Wymagania:
4. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego
4.1. Zapytanie do złożenia oferty zostało zamieszczone na stronie internetowej https://bip.opocznopowiat.pl
4.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania do złożenia oferty na adres e-mail zamowienia_publiczne@opocznopowiat.pl
4.3. Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż na 1 dzień przed upływem terminu składania ofert oraz zamieści odpowiedzi na stronie internetowej https://bip.opocznopowiat.pl zakładka ogłoszenia - zamówienia publiczne do 130 000 zł netto
5. Opis sposobu obliczania ceny:
5.1. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 1 ,,Formularz ofertowy".
5.2. Cena ryczałtowa oferty winna być wyrażona w złotych polskich.
5.3. Cena ryczałtowa oferty zawierać musi wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia określone w niniejszym zapytaniu.
5.4. Zamawiający poprawi w złożonym formularzu ofertowym:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
5.5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie podpisania umowy w przypadku:
- gdy wartość najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na ten cel.
6. Kryteria i sposób oceny ofert:
6.1.Opis stosowanych kryteriów oraz sposób ich obliczenia.
6.1.1. kryteria przyjęte do oceny ofert:
a) ,,cena" C- 75% - maksymalna liczba pkt. do otrzymania 75 wg poniższego wzoru.
najniższa cena brutto spośród badanych ofert
,,C" : -----------------------------------------------------------x 75 % x 100 = liczba punktów
cenę brutto badanej oferty
- obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku
b) ,,gwarancja jakości na wszystkie elementy" G - 25% - maksymalna liczba pkt. do otrzymania 25, które zostaną przyznane, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
Przyznana zostanie następująca ilość punktów za w/w kryterium:
- okres gwarancji 24 miesiące - 0 pkt,
- okres gwarancji 36 miesięcy - 10 pkt,
- okres gwarancji 48 miesięcy - 15 pkt,
- okres gwarancji 60 miesięcy - 20 pkt,
- okres gwarancji 72 miesięcy - 25 pkt,
4
Uwaga!
Minimalny okres gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego: 24 miesięcy W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji niż wymagany, lub nie podania (nie wpisania) gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z zapytaniem ofertowym.
Okres gwarancji jakości będzie tożsamy z okresem rękojmi za wady.
6.2. Łączna ocena oferty:
P = C + G
P - łączna liczba punktów
C - ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium ,,Cena"
G - ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium ,,Gwarancja jakości na wszystkie elementy"
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
6.3.. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
6.4. Oferta nieodrzucona zawierająca łącznie najwyższą ilość punktów w w/w kryteriach jest ofertą najkorzystniejszą. Zamawiający przyjmie do porównania ceny z uwzględnieniem podatku VAT, jaki będzie musiał zapłacić za wykonanie zamówienia.
6.5. Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o wyborze jego oferty oraz zamieści na stronie
https://bip.opocznopowiat.pl zakładka - ogłoszenia - zamówienia publiczne do 130 000 zł netto
7. Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:
7.5. Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
7.6. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
8. Miejsce i termin złożenia oferty:
8.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
8.2. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
8.3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
8.4. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
8.4.1. Formularz ofertowy - wg załącznika Nr 1
8.4.2. Dokument deklaracji zgodności CE oraz certyfikat zgodności wyrobu z wymaganiami w Ogłoszeniu Konkursu Ofert pn. ,,Strzelnica w powiecie 2022" nr 1/2022/CWCR
8.6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5
9. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty.
9.1. Podpisanie umowy /załącznik nr 2/ nastąpi w terminie ustalonym między Stronami.
9.2. Zamówienie będzie wykonane na podstawie umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą.

Kontakt:
10. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcą:
W sprawach związanych z procedurą zaproszenia do złożenia oferty:
Grzegorz Śpiewak - 44 741 49 02
W sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:
Katarzyna Sałaj - 44 741 49 58

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.