Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
829z dziś
5261z ostatnich 7 dni
19146z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

USŁUGA KONSERWACJI I DORAŹNYCH NAPRAW URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH

Przedmiot:

USŁUGA KONSERWACJI I DORAŹNYCH NAPRAW URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH

Data zamieszczenia: 2022-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOZIENICACH
Al. Wł. Sikorskiego 10
26-900 Kozienice
powiat: kozienicki
Tel / fax: 48 679 72 00 / 48 679 59 30
zp@szpitalkozienice.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Kozienice
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel / fax: 48 679 72
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
USŁUGA KONSERWACJI I DORAŹNYCH NAPRAW URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH W BUDYNKACH SPZZOZ W KOZIENICACH
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji i doraźnych napraw urządzeń dźwigowych w budynkach SPZZOZ w Kozienicach, zgodnie z załączonym przedmiotem zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Dokument nr: 14/ZP/2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 23.11.2022 r. godz. 12.00
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11.2022 r. do godz. 12:00.

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie, i na której będą dostępne wszelkie dokumenty, związane z prowadzoną procedurą: www.bipszpitalkozienice.pl: Godziny pracy: 730- 1505, od poniedziałku do piątku.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 23.11.2022 r. godz. 11.00
1. Ofertę należy złożyć zgonie z wytycznymi z pkt VII na adres mailowy zp@szpitalkozienice.pl do dnia
23.11.2022 r. do godz. 11:00.

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin realizacji zamówienia wynosi: 36 MIESIĘCY od daty podpisania umowy

Wymagania:
II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem email: m.jakubik@szpitalkozienice.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
Strona 3 z 5
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadania przez Wykonawcę wiedzy i doświadczania w realizacji zamówień o podobnym charakterze, w tym dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz brak podstaw do wykluczenia z postepowania.
2.
Zamawiający oceni spełnienie powyższego na podstawie oświadczeń zawartych w załączniku nr 1 do ogłoszenia (formularz ofertowy) VI. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Wykonawcy zobowiązani są do dostarczenia formularza ofertowego wraz z załączonymi wszelkimi wymaganymi przez Zamawiającego oświadczeniami, stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia.
2. Wykonawcy zobowiązani są do dostarczenia formularza cenowego - opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2
3. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 oraz formularzu cenowym, opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2.
3. Oferta winna być przesłana w formie elektronicznej na adres mailowy: zp@szpitalkozienice.pl do ustalonego w ogłoszeniu terminu składania ofert.
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
6. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty, ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Strona 4 z 5
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia terminu składania ofert.
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie skanu, a oryginał lub notarialnie uwierzytelniona kopia, złożona wraz z pozostałymi dokumentami, przed podpisaniem umowy, chyba że pełnomocnictwo zostało ujawnione w rejestrze właściwym dla Wykonawcy.
X. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH OCENY OFERT H KRYTERIÓW I SPOSOBU
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) - waga kryterium 60 %;
2) Wysokość stawki r-g za naprawy urządzeń dźwigowych, nieujętej w miesięcznej usłudze konserwacji- waga kryterium 40%
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) - waga 60%
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 60%
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium ,,cena" będzie cena ofertowa brutto, podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie, w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Wysokość stawki r-g za naprawę urządzeń dźwigowych, nieujętej w miesięcznej usłudze konserwacji (W) - waga 40%
Najniższa stawka r-g za naprawę urządzeń dźwigowych,
nieujęta w miesięcznej usłudze konserwacji*
W = ------------------------------------------- x 40%
Stawka r-g za naprawę urządzeń dźwigowych, nieujęta w miesięcznej usłudze konserwacji rekomendowana
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
c) Podstawą przyznania punktów w kryterium ,,wysokość stawki r-g za naprawę urządzeń dźwigowych, nieujętej w miesięcznej usłudze konserwacji " będzie wysokość stawki r-g za naprawę urządzeń dźwigowych, podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
3.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
Strona 5 z 5
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. XI. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia nieistotnych zmian w treści umowy, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
2. Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym.
XII. INFORMACJE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH
1. Nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
2. Oferty wykonawców są jawne. Upublicznianie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie niezabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa) w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnianie oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą, w przypadku uchylania się od podpisania umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, pod warunkiem otrzymania cen ofertowych przez kolejnego w rankingu Wykonawcę.

Kontakt:
Dane osoby do kontaktu:
1) Dział Techniczny: Marzanna Kurek , tel. (48) 679 71 97
2) Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: Zuzanna Metlerska tel. 48 679 71 82

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.