Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
449z dziś
4755z ostatnich 7 dni
19724z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Naprawa dachów na pawilonach usługowych

Przedmiot:

Naprawa dachów na pawilonach usługowych

Data zamieszczenia: 2022-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ul. Hoża 13A
00-528 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. +48 22 277 42 00, 723 245 264
kontakt@zzw.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 22 277 42 0
Termin składania ofert: 2022-11-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
naprawa dachów na 3 pawilonach usługowych zlokalizowanych na Bulwarach Wiślanych oraz budynku biurowo-magazynowego przy Ul. Bartyckiej 175 paw.6
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Naprawa dachu papą termozgrzewalną na pawilonach usługowych oraz wymiana obróbki blacharskiej, rynien oraz rur spustowych, zagruntowanie i położenie nowej papy termozgrzewalnej, obróbki papą kominków wentylacyjnych na budynku przy Ul. Bartyckiej 175 paw.6

Dokument nr: 327/WZP/2022

Składanie ofert:
9. Termin i miejsce złożenia oferty:
1) Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres kontakt@zzw.waw.pl oraz awypustek@zzw.waw.pl w terminie do 21.11.2022 r. do godz. 13:30 oraz w wersji oryginalnej podpisanej przez osoby właściwe do reprezentowania w ustalonym dniu podpisania umowy.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Do 28.12.. 2022 r.

Wymagania:
Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł
1. Tryb udzjelenia zamówienia
1) Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710), dalej jako ,,ustawa".
2) Wykonawcom na czynności Zamawiającego podejmowane w niniejszym postępowaniu nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie.
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego do czasu upływu terminu składania ofert.
4) Zamawiający informuje, iż niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, nie jest również aukcją lub przetargiem w rozumieniu art. 70 1 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy.
5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w każdej chwili bez podania przyczyny. W związku z powyższym Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie w stosunku do Zamawiającego o zawarcie umowy. Powyższe dotyczy również sytuacji, w której cena oferty najkorzystniejszej będzie przekraczała kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie będzie mógł jej zwiększyć do kwoty oferty najkorzystniejszej.
6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7) Zamawiający odrzuci złożoną ofertę, jeżeli:
a) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b) Wykonawca nie spełnia wymagań określonych w zapytania ofertowym,
c) oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
d) oferta zawiera rażąco niską ceną w rozumieniu art. 224 ust. 1 ustawy,
e) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
8) Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienia treści złożonej oferty, w szczególności w zakresie podejrzenia złożenia oferty zawierającej rażąco niską cenę.
9) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie dopełnia wymaganych do zawarcia umowy formalności, w szczególności nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedkłada wymaganych dokumentów, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
3. Wymagania względem Wykonawcy:
1) przeprowadzi wizję lokalną wymienionych obiektów w celu weryfikacji zakresu prac po uprzednim skontaktowaniu się z Zamawiającym.
2) posiadanie kwalifikacji i sprzętu do wykonania prac w zakresie demontażu oraz montażu obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, obróbek kominków wentylacyjnych oraz położenie nowej papy termozgrzewalnej wraz z zagruntowaniem podłoża.
3) zapewnienie przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt odpowiedniego sprzętu i narzędzi niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, posiadanie stosownych uprawnień,
4) Prace, będące przedmiotem zamówienia, należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, a także z innymi przepisami dotyczącymi zakresu przedmiotu zamówienia oraz z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności w sposób zapewniający właściwe i zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie urządzeń, bezpieczeństwo obsługi i otoczenia.
5) Wszelkie szkody wynikłe na skutek niewłaściwie wykonanych usług obciążają Wykonawcę.
4. Zamawiający zapewnia: (skreślić jeśli nie dotyczy)
6. Sposób przygotowania oferty Wykonawcy:
W ofercie należy określić cenę brutto realizacji przedmiotu zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona cyfrowo i słownie. Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna obejmować kompleks czynności i kosztów z nimi związanych. Jeśli Wykonawca jest osobą fizyczną cena brutto powinna zawierać wszystkie obowiązkowe składki i potrącenia.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny. W ofercie należy określić proponowany termin wykonania wszystkich prac, będących przedmiotem zamówienia, przy czym nie może być on dłuższy niż termin określony w pkt 5 zapytania ofertowego.
7. Kryteria oceny ofert, ich waga i sposób oceny:
1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:
a) cena (,,C") - 80 pkt,
b) Termin wykonania (,,T") - 20 pkt,
2) Sposób dokonania oceny:
3) najniższa zaoferowana cena brutto
C = ..............-------...............................--- x 80 pkt
cena brutto badanej oferty
3) najkrótszy zaoferowany termin wykonania w dniach kalendarzowych
T = ....................------------------.................... x 20 pkt
badany termin wykonania w dniach kalendarzowych
4) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
5) Zamawiający dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6) Dopuszcza się negocjowanie warunków ofert, w tym ceny, z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w terminie wyznaczonym na ich składanie.
8. Dostęp do informacji publicznej
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż treść niniejszego zamówienia, a w szczególności dane go identyfikujące (ograniczone w przypadku osoby fizycznej do imienia i nazwiska, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - do danych ujawnionych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), przedmiot zamówienia i wysokość wynagrodzenia podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 23 marca 2022 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 902).
2) Oferta złożona po terminie składania ofert nie podlega weryfikacji przez Zamawiającego.
10. Termin związania ofertą:
1) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Uwagi:
12. Ochrona danych osobowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ,,RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, z siedzibą przy ul. Hożej 13a, 00-528 Warszawa (dalej jako ,,ZZW").
2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w ZZW za pomocą adresu: d a n eosobowe@zzw.wa w. p I.
Administrator danych osobowych - Zarząd Zieleni m.st. Warszawy - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740).
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy, tj.:
a) prowadzenia postępowania o udzielenie przez ZZW zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł oraz ewidencjonowania jego przebiegu,
b) prowadzenia ewidencji postępowań o udzielenie przez ZZW zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł.
4) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3), odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ZZW przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3), tj. przez okres maksymalnie 5 lat, liczony od dnia 1 stycznia następnego roku po zakończeniu postępowania o udzielenie przez ZZW zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
? dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
? dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
? dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy:
? osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, ? Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
e) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, a Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
7) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne w celu wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie przez ZZW zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do prowadzenia określonego powyżej postępowania będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu.
9) Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Kontakt:
11. Osoby do kontaktu:
Osobą właściwą do kontaktu w zakresie realizacji zamówienia jest Andrzej Wypustek, email: awypustek@zzw.waw.pl telefon: 723 245 264

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.