Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
829z dziś
5261z ostatnich 7 dni
19146z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2022-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Tarnowa
ul. Mickiewicza 2
33-100 Tarnów
powiat: Tarnów
tel. 14/688-27-20, tel. 14/688-27-07
s.siedlecki@umt.tarnow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Tarnów
Wadium: Nie dotyczy
Nr telefonu: tel. 14/688-27-20, t
Termin składania ofert: 2022-11-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot przetargu
1. Nazwa przetargu:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa oświetlenia boiska na terenie KS Iskra".
2. Zakres zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w przedmiocie wykonania oświetlenia boiska treningowego na terenie KS Iskra przy Ul. Krzyskiej w ramach zadania pn. ,,Budowa oświetlenia boiska na terenie KS Iskra".
Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji projektowej opracowanej przez FU ELPROT mgr inż. ROBERT SIUDUT, Ul. ks. Kazimierza Siemaszki 23/5, 31-207 Kraków dostępnej jest pod adresem www:
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2184869,przetarg-cywilny-budowa-oswietlenia-boiska-na-terenie-ks-iskra.html
Zakres usług obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), oraz przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie, a w szczególności:
1) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 - 26 ustawy Prawo budowlane;
2) kontrola ilości i terminowości wykonywania robót;
3) ochrona interesów Organizatora przetargu w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umów o realizacji robót budowlanych;
4) dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru, począwszy od dnia podpisania umowy,
UWAGA! Koszty dojazdu na plac budowy ponosi Oferent;
5) zawiadamianie Organizatora przetargu niezwłocznie o zaistniałych na terenie prac nieprawidłowościach;
6) udział w spotkaniach organizowanych przez Organizatora przetargu w sprawach dotyczących realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót;
7) informowanie Organizatora przetargu o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność prowadzonych przez Wykonawcę inwestycji robót oraz o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a koniecznych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia;
8) na etapie realizacji inwestycji zgłaszanie Projektantowi zastrzeżeń Wykonawcy robót budowlanych lub Organizatora przetargu do dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnień lub udzielanie wyjaśnień;
9) dokonywanie regularnych wpisów do dziennika budowy;
10) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru w tym w szczególności odebranie od Wykonawcy robót, deklaracji właściwości użytkowych, certyfikatów i atestów oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy zakończenia wszystkich prac obejmujących przedmiot zamówienia, stanowiących podstawę do podpisania końcowego protokołu odbioru przez Inwestora;
11) uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi oraz kontrolowanie usuwania ujawnionych wad i usterek.

Dokument nr: WIM-RIN.7013.23.2022.PC2

Składanie ofert:
XIII. Miejsce i termin składania ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 21.11.2022 r., godz. 11:00.
Miejsce składania ofert: Urząd Miasta Tarnowa, 33-100 Tarnów, Ul. Legionów 14, pokój nr 8 - Sekretariat w Wydziale Infrastruktury Miejskiej.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia: 30.12.2022 r.

Wymagania:
3. Informacje o szczególnych wymaganiach związanych z realizacją przedmiotu realizacji zamówienia np. utrudnienia bądź szczególna ostrożność przy realizacji zamówienia (o ile dotyczy) Nie dotyczy.
4. Informacje dotyczące gwarancji lub praw autorskich (o ile dotyczy): Nie dotyczy.
5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (tak/nie): Nie.
Liczba części: .........
6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (tak/nie): Nie.
IV. Określenie wysokości, sposobu i terminu wniesienia wadium (o ile dotyczy):
Nie dotyczy.
V. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu spełnienia tych warunków (o ile dotyczy):
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
Organizator przetargu nie stawia szczegółowego warunku.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Organizator przetargu nie stawia szczegółowego warunku.
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Organizator przetargu nie stawia szczegółowego warunku.
4. Zdolność techniczna lub zawodowa:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować:
- minimum 1 osobą posiadającą wykształcenie techniczne oraz odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej
w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych. Osoba ta będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego.
Osoba zdolna do wykonania zamówienia, tj. posiadająca prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie musi posiadać wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)
lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
oraz musi być zrzeszona we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117)
lub musi spełniać warunki, o których mowa w art. 12a Prawa budowlanego, tj. być osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa dotyczące świadczenia usług transgranicznych.
Organizator przetargu dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia - Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
VI. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć uczestnicy przetargu w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu (o ile dotyczy):
Oświadczenie - Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.

VII. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom (o ile dotyczy):
Nie dotyczy.

VIII. Inne wymagane dokumenty niż wymienione w rozdziale V i VI ogłoszenia (o ile dotyczy):
Pełnomocnictwo podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych w imieniu Oferenta (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie) - w przypadku, gdy formularz oferty został podpisany przez pełnomocnika.

IX. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów:
Oferty nieodrzucone oceniane zostaną wg kryterium:

Kryterium
Podstawa oceny
Waga
- znaczenie w %
Cena ofertowa
kwota brutto w zł
100

na podstawie wzoru:
P = Z : Y x 100
gdzie:
P - liczba punktów,
Z - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Y - cena oferty badanej nieodrzuconej.

Organizator przetargu wybierze ofertę z największą liczbą punktów w kryterium cena.

X. Umowa:
1. Zawarcie umowy w wyniku przetargu nastąpi z chwilą złożenia przez strony podpisów na osobnym dokumencie obejmującym jej treść.
2. Projektowane postanowienia umowy które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, stanowią załącznik nr 3.

XI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Cenę oferty brutto należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Łączna cena oferty musi obejmować cały zakres zamówienia określony w niniejszym Ogłoszeniu.
3. W cenie oferty należy uwzględnić także inne koszty, o ile Oferent je przewiduje (np. koszty dojazdu, opłaty, ubezpieczenia, itp.).
4. Przy obliczaniu ceny należy uwzględnić, że cena będzie obowiązywać strony przez cały okres realizacji zamówienia.
5. Oferent nie prowadzący działalności gospodarczej, w cenie oferty uwzględnia m.in. składkę na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy, które Organizator przetargu zobowiązany jest naliczyć i odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Ofertę należy sporządzić i przedstawić Organizatorowi przetargu w języku polskim w formie pisemnej w jednym egzemplarzu.
2. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Wzór formularza ofertowego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
4. Formularz oferty i dokumenty, które sporządza Oferent muszą być podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych w imieniu Oferenta lub pełnomocnika Oferenta. W ostatnim przypadku do oferty należy dodatkowo załączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie stosowne pełnomocnictwo podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych w imieniu Oferenta. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba pełnomocnika.
5. Do formularza oferty należy dołączyć wszystkie wskazane w ogłoszeniu dokumenty.
6. Ofertę należy złożyć w trwale zabezpieczonym opakowaniu zaadresowanym na Organizatora przetargu, tj. na Gminę Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa. Na opakowaniu należy umieścić nazwę i adres Oferenta oraz nazwę przetargu, do którego składana jest oferta. Skutki zaadresowania koperty niezgodnie z powyższym opisem ponosi Oferent.
7. Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej doręczenia do miejsca składania ofert.
8. Oferty, które wpłyną po upływie terminu składania ofert zostaną odrzucone.
9. Przed upływem terminu składania ofert Oferent ma prawo do wycofania swojej oferty, bądź w celu rezygnacji z udziału w postępowaniu, bądź w celu jej modyfikacji i ponownego jej złożenia przed upływem terminu składania ofert. Zmiana treści oferty lub jej wycofanie wymaga formy pisemnej.
XIV. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
2. Wszelkie wnioski, zawiadomienia, oświadczenia i informacje Organizator przetargu oraz Oferenci przekazują pisemnie, faksem pod nr ....... lub drogą elektroniczną (e-mail: s.siedlecki@umt.tarnow.pl).

XVI. Odrzucenia oferty:
Organizator odrzuca ofertę, jeżeli:
1) wpłynie po upływie terminu składania ofert,
2) Oferent nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszym ogłoszeniu,
3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
4) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
5) jest niezgodna z niniejszym ogłoszeniem,
6) zawiera omyłki polegające na niezgodności z niniejszym ogłoszeniem powodujące istotne rozbieżności z jego treścią,
7) została złożona przez oferenta, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy oferent w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów,
8) została złożona przez oferenta, który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.

XVIa. Wykluczenie oferenta
1. Zgodnie z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) z postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego oraz konkursów o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych lub z wyłączeniem stosowania tej ustawy wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835);
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835);
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).
2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.
3. Szczegółowe regulacje oraz konsekwencje prawne złożenia oferty przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu określono w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).

XVII. Informacje dodatkowe
1. O wyniku przetargu albo o jego zamknięciu bez dokonania wyboru oferty Organizator niezwłocznie powiadamia uczestników obowiązkowo na piśmie oraz dodatkowo za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną, jednocześnie umieszczając stosowną informację na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Organizatora.
2. Oferent może zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. Organizator przetargu udzieli wyjaśnień, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach przetarg może zostać zamknięty bez dokonania wyboru, w szczególności, gdy oferta najkorzystniejsza przekracza kwotę jaką Organizator może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. W uzasadnionych przypadkach przed terminem składania ofert warunki przetargu mogą zostać przez Organizatora zmienione.
5. Przetarg może zostać przez Organizatora w każdym czasie odwołany bez podawania przyczyny.
XIX. Zasady negocjacji (jeśli są przewidywane)
Nie przewiduje się.

Uwagi:
XVIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO1.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Tarnowa pod adresem: iod@umt.tarnow.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia niniejszego postępowania.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania inwestycji.
6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
7. Osoby, której dane dotyczą posiadają:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych2;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO3;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Osobom, których dane dotyczą nie przysługuje:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
XV. Osoba/y uprawnia/e do kontaktu i sposób kontaktu.
1. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów w sprawach formalnych jest Szymon Siedlecki, ul. Legionów 14, pok. 6, tel. 14/688-27-20, a w razie jego nieobecności Rafał Nakielny - Dyrektor Wydziału Infrastruktury Miejskiej - pok. 9, tel. 14/688-27-07

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.