Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
829z dziś
5261z ostatnich 7 dni
19146z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wymiana bramy segmentowej w budynku

Przedmiot:

Wymiana bramy segmentowej w budynku

Data zamieszczenia: 2022-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENEA Wytwarzanie sp. z o.o
Świerże Górne
26-900 Kozienice
powiat: kozienicki
jaroslaw.stasiak@enea.pl
https://enea-wytwarzanie.logintrade.net/zapytania_email,1458961,186f1d77837f89b6ef3ebd1dc98f6db2.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Kozienice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-11-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana bramy segmentowej w budynku głównym kotłowni bloków 3-4, ściana E
Treść zapytania:
Niniejsze Zapytanie jest podstawą do złożenia ofert.
1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
,,Zapytanie Ofertowe (RFX) prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny Regulamin Udzielania Zamówień
i Zawierania Umów (RUZiZU) Zamawiającego z uwzględnieniem przesłanek wykluczenia określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). Do udzielenia zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11-09-2019 r. Prawo zamówień publicznych"
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. ,,Wymiana bramy segmentowej w budynku głównym kotłowni bloków 3-4, ściana E" 1 usługa -

Dokument nr: Z336/199930

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://enea-wytwarzanie.logintrade.net/zapytania_email,1458961,186f1d77837f89b6ef3ebd1dc98f6db2.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
16- 11- 2022 15: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
21- 11- 2022 12: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
18- 11- 2022 12: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://enea-wytwarzanie.logintrade.net/zapytania_email,1458961,186f1d77837f89b6ef3ebd1dc98f6db2.html

Wymagania:
Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
Termin płatności: 30 dni
Miejsce dostawy: siedziba
Koszt transportu: po stronie dostawcy
Oświadczenie o braku konfliktu interesów
Oświadczenie określone w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę

Uwagi:
Kryteria oceny oferty
Cena - 100%
Dodatkowe warunki formalne:
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1) Wykonanie usługi pn. ,,Wymiana bramy segmentowej w budynku głównym kotłowni bloków 3-4, ściana E"
3.1. Zakres prac: wg Załącznika Nr 2 pn. Zakres Przedmiotu zamówienia.
2. OFERTY CZĘŚCIOWE:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. OFERTY WARIANTOWE:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. TERMINY REALIZACJI:
6.1. rozpoczęcie wykonywania Przedmiotu umowy - od dnia podpisania umowy/zamówienia,
6.2. zakończenie wykonywania Przedmiotu umowy (odbiór końcowy) - do dnia 28.12.2022 r. Termin ten uważany będzie za dochowany przez Wykonawcę w przypadku, gdy przed jego upływem nastąpi protokolarny odbiór końcowy prac będących Przedmiotem umowy przez Zamawiającego.
7. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE/TECHNOLOGICZNE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
2) Zadanie polega na: ,,Wymianie bramy segmentowej w budynku głównym kotłowni bloków 3-4, ściana E"
7.1. Podczas wykonywania prac obowiązuje współpraca ze służbami inwestora: z Panem Hubertem Śmietanką, tel. 48 614 13 87, e-mail: hubert.smietanka@enea.pl
7.2. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca powinien zapoznać się z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP funkcjonującą u Zamawiającego, której treść znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego (https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/wytwarzanie/o-spolce/polityka-zsz).
7.3. Prace należy wykonywać zgodnie z ,,Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. nr ZA-53-2020-1" załącznik nr 7 pn. ,,Ramowe zasady organizacji prac wykonywanych na terenie elektrowni przez pracowników firm zewnętrznych"(na potrzeby postępowania Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego).
7.4. Zagrożenia mogące wystąpić przy wykonywaniu prac:
? porażenie prądem elektrycznym,
? pożar, wybuch,
? upadek z wysokości,
? sąsiedztwo instalacji elektrycznych będących pod napięciem,
? poparzenia termiczne i chemiczne,
? naświetlenia łukiem elektrycznym,
? sąsiedztwo maszyn będących w ruchu,
? zatrucia i alergie uczuleniowe,
? hałas,
? zapylenie,
? zagrożenia od używanych narzędzi i urządzeń,
? wypadki komunikacyjne drogowe, kolejowe itp.
7.5. Zgodnie z pkt 4 ppkt 4.2.2.Instrukcji, o której mowa w pkt 8.4.,Wykonawca obowiązany jest przed przystąpieniem do prac dostarczyć nadzorującemu ze strony Zamawiającego kopię aktualnej oceny ryzyka zawodowego dla swoich pracowników.
8. ROBOTY DODATKOWE:
Zamawiający przewiduje*/nie przewiduje* możliwość/(ci)* wykonania prac dodatkowych, których konieczność wykonania wystąpi w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia.
9. WARUNKI UDZIAŁU WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca powinien:
9.1. posiadać uprawnienia do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
9.2. znajdować się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie Przedmiotu zamówienia,
9.3. posiadać uprawnienia do wykonania określonych prac i czynności, jeśli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
9.4. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. Wykonawca w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał w czynnym zakładzie produkcyjnym min. 3 roboty polegające na montażu bram przemysłowych, Na potwierdzenie warunku Wykonawca musi dołączyć stosowne dokumenty referencje/protokoły odbioru robót) potwierdzające, że opisane prace zostały wykonane terminowo i dobrze jakościowo.
9.5. posiadać potencjał ekonomiczny i techniczny,
9.6. posiadać pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien dołączyć stosowne dokumenty.
10. DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIENIAWARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca składa następujące dokumenty:
10.1. za pośrednictwem platformy LOGINTRADE (RFX) - dotyczy wszystkich Wykonawców:
10.2. na wezwanie Zamawiającego - dotyczy Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana, jako oferta najkorzystniejsza/Wykonawców zakwalifikowanych do postępowania uzupełniającego, w oryginale (w formie pisemnej) za pośrednictwem Poczty Polskiej lub jednego z operatorów działających na podstawie ustawy prawo pocztowe (firmy kurierskie):
? uzupełniony Formularz Oferta.
11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
11.1. Ofertę należy złożyć wg wzoru Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania.
11.2. Formularz Oferta oraz wszystkie załączniki powinny być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy - uwidocznioną we właściwym rejestrze lub przez pełnomocnika/pełnomocników - skan podpisanych własnoręcznie dokumentów lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów przez osoby niewymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo/pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii.
11.3. Ofertę sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada kwalifikowanego podpisu elektronicznego, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia skanu podpisanego Formularza Ofertowego z tym zastrzeżeniem, że oryginał Formularza Ofertowego należy przesłać niezwłocznie na adres Zamawiającego
12. CENA OFERTOWA (CENA ZA WYKONANIE ZAKRESU PODSTAWOWEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA + OPCJA)
W ofercie Wykonawca poda Cenę ofertową w PLN w następującym układzie:
? Cena ofertowa netto (wartościowo),
? Podatek VAT (wartościowo),
? Cena ofertowa brutto (wartościowo i słownie).
13. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca jest związany Ofertą przez okres 30 dni, a bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14. OCENA OFERT:
14.1. Kryterium oceny ofert:
Lp.
Nazwa Kryterium
Waga (udział procentowy)
K1
CENA (netto)
100%
14.2. Gwarancja 36 miesięcy
14.3. O wyborze Najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, wskazując nazwę i siedzibę Wykonawcy, który złożył Najkorzystniejszą ofertę. Wybranemu Wykonawcy doręcza się Umowę (Zamówienie) do podpisania.
14.4. Jeżeli Wykonawca, którego Najkorzystniejsza oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia Umowy Zamawiający może wybrać Najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
15. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:
15.1. w kwestiach technicznych - Hubert Śmietanka, tel. 48 614 13 87, e-mail: hubert.smietanka@enea.pl
w kwestiach formalno-prawnych - Jarosław Stasiak, tel. 48 614 108 2, 887 467 158, e-mail: jaroslaw.stasiak@enea.pl
TERMIN SKŁADANIA OFERT:
15.3. Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert: 16.11.2022 r., godz. 15:00
15.4. Termin zakończenia przyjmowania ofert: 21.11.2022 r., godz. 12:00
16. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
16.1. Formularz Oferta z załącznikami - platforma LOGINTRADE www.logintrade.pl - po uprzedniej rejestracji Wykonawcy (w przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności uniemożliwiających złożenie oferty, kontakt z obsługą platformy LOGINTRADE: +48 71 787-35-34; +48 71 787-37-27; +48 71 787-37-57; e-mail: helpdesk@logintrade.net ).
16.2. Na wezwanie Zamawiającego - dotyczy Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana, jako oferta najkorzystniejsza / Wykonawców zakwalifikowanych do postępowania uzupełniającego, w oryginale (w formie pisemnej) dokumenty wymagane dla potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć w Kancelarii Ogólnej ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., mieszczącej się w Budynku Archiwum Zakładowego (znajdującego się przy Budynku Administracyjnym) ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. (można tego dokonać przez przedstawiciela Wykonawcy lub dostarczyć pocztą) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wystosowanego pocztą elektroniczną na adres określony w ofercie Wykonawcy. Fakt złożenia oferty w Kancelarii Ogólnej będzie potwierdzony z zaznaczeniem daty jej przyjęcia.
17. WARUNKI PŁATNOŚCI FAKTUR:
17.1. Przelew 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę na adres Zamawiającego: Grupa Enea, Centrum Zarządzania Dokumentami, ul. Zacisze 28, 65-775 Zielona Góra, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, zawierającej w swej treści m.in.: nr umowy, numer zamówienia/zlecenia lub numer zlecenia inwestycyjnego - jeśli dotyczy, numer MPK/imię i nazwisko osoby/osób podpisujących umowę/zlecenie - jeśli nie ma numeru umowy/zlecenia, nazwę komórki organizacyjnej - jeśli dotyczy, oznaczenie dokumentu/protokołu odbioru (w szczególności nr dokumentu odbioru i akceptacji zrealizowanych prac) - jeśli dotyczy.
17.2. Dopuszcza się przesyłanie faktur w wersji elektronicznej na dedykowany ku temu adres: faktury.elektroniczne@enea.pl. Jeśli Wykonawca skorzysta z elektronicznej formy przesyłania faktur - nie przesyła w takim wypadku wersji papierowej dokumentu,
17.3. w przypadku, gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, płatność wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach,
17.4. za nieterminową zapłatę faktury Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, na podstawie obowiązujących przepisów,
17.5. faktura wystawiona nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie lub bez protokołu potwierdzającego odbiór prac bez zastrzeżeń Zamawiającego, nie rodzi obowiązku zapłaty (termin płatności zaczyna bieg od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury).
18. PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
18.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień nie później niż na 3 dni przed upływem terminu na składanie ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu na składanie ofert.
18.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
19. UZUPEŁNIENIE DOKUMENTÓW LUB ZŁOŻENIE WYJAŚNIEŃ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:
19.1. Zamawiający może wezwać Wykonawców którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego,
19.2. W toku rozpatrywania ważnych ofert, jeżeli jest to konieczne ze względu na potrzebę uzyskania wyjaśnień do złożonych ofert, wybór Wykonawcy można poprzedzić wyjaśnieniami potwierdzonymi na piśmie z dowolną liczbą Wykonawców. Wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany ceny lub innych danych będących przedmiotem oceny oferty.
20. UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU PODMIOTÓW TRZECICH:
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania Zamówienia, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji przedmiotowego Zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (oświadczenie) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania przedmiotowego Zamówienia. Powyższe zobowiązanie powinno zawierać również oświadczenie podmiotu trzeciego, że przyjmuje on na siebie solidarną odpowiedzialność z Wykonawcą, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w zakresie w jakim Wykonawca ma skorzystać z udostępnionych przez niego zasobów.
21. WYKLUCZENIE WYKONAWCY:
21.1. Zamawiający wyklucza Wykonawców z postępowania o udzielenie Zamówienia, jeżeli:
Zamawiający wyklucza Wykonawców z postępowania o udzielenie Zamówienia Podprogowego
jeżeli:
a) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wyrządził stwierdzoną prawomocnym orzeczeniem sądu szkodę Spółce w związku z realizacją zamówienia, której to szkody nie naprawił w ramach podjętych działań naprawczych;
b) zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne chyba, że uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (w postępowaniach o udzielenie Zamówienia Podprogowego o Wartości Zamówienia większej niż 200.000,00 zł netto Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta uznana została za Najkorzystniejszą ofertę zaświadczeń od właściwych instytucji potwierdzających powyższe, a w pozostałych postępowaniach o udzielenie Zamówienia Podprogowego Zamawiającego może żądać dokumentów potwierdzających powyższe jeżeli Dyrektor ds. Zakupów tak postanowi);
c) doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie tego zamówienia, a spowodowane tym zaangażowaniem zakłócenie konkurencji nie może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w tym postępowaniu. Przed wykluczeniem wykonawcy zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego zaangażowanie w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji;,
d) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert/wniosków o dopuszczenie do aukcji elektronicznej (o ile wadium było wymagane);.
e) złożyli nieprawidłowe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
f) nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
g) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wyrządził szkodę Spółce, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
h) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wypowiedział Spółce umowę w sprawie zamówienia z przyczyn innych niż wina Spółki lub siła wyższa;
i) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert uniemożliwił lub odmówił zawarcia umowy w sprawie zamówienia po wyborze jego oferty przez Spółkę (w takim przypadku Wykonawca taki podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniach na okres 3 lat);
j) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert dopuścił się poważnych naruszeń ,,Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA" albo dopuścił się innych naruszeń postanowień ,,Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA", a w ramach działań naprawczych nie doprowadził do ich usunięcia;
k) został wpisany do Rejestru Wykonawców Wykluczonych w wyniku Oceny Incydentalnej zgodnie z ,,Zasadami dokonywania oceny Wykonawców w Obszarze Zakupowym Zakupy Ogólne w Grupie ENEA;
l) Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie;
m) złożył nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik postępowania;
n) Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie;
o) otwarto w stosunku do niego likwidację, lub ogłoszono jego upadłość, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.
21.2. Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
21.3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
21.4. Przesłanka wykluczenia Wykonawcy określona w pkt 25.1. ppkt a) nie będzie mieć zastosowania, gdy Wykonawca naprawi szkodę wyrządzoną Zamawiającemu lub podjęte przez Wykonawcę środki w celu naprawienia szkody okażą się wystarczające do wykazania jego rzetelności.
22. ODRZUCENIE OFERT:
22.1. Zamawiający odrzuca ofertę w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści zakresu przedmiotu zamówienia,
b) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić,
e) Wykonawca w terminie trzech dni od otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z SWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty.
f) jej treść narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego,
g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
h) została złożona po terminie składania ofert,
i) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zażądano jego wniesienia;
22.2. Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o odrzuceniu oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
22.3. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze na rozstrzygnięcie postępowania.
23. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:
23.1. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie Zamówienia:
a) jeżeli nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek Wykonawcy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
b) jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie aukcji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski Wykonawców o dopuszczenie do aukcji albo nie zostały złożone oferty przez co najmniej dwóch Wykonawców,
c) jeżeli Cena Najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie Zamówienia,
d) w przypadku uruchomienia postępowania na warunkach określonych w § 4 Regulaminu, jeżeli ostateczna wartość najkorzystniejszej oferty jest równa lub przekracza kwotę 200.000 zł netto,
e) w każdym przypadku, jeżeli dalsze prowadzenie postępowania lub jego realizacja nie leży w interesie Zamawiającego.
f) Jeżeli kierownik zamawiającego nie zatwierdził przedstawionej mu rekomendacji wyboru najkorzystniejszej oferty,
g) w trakcie postępowania nastąpiło istotne naruszenie przepisów regulaminu, które miało wpływ na wynik postępowania,
h) wystąpiły inne uzasadnione przyczyny;
23.2. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający powiadamia na piśmie wszystkich Wykonawców, którzy uczestniczyli w postępowaniu.
24. POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE:
1) Po rozpatrzeniu ważnych ofert, jeżeli przedmiot Zamówienia i uwarunkowania biznesowe na to pozwalają, Zamawiający może przeprowadzić/przeprowadza Postępowanie uzupełniające w jednej z nw. form:
? aukcji elektronicznej,
? negocjacji bezpośrednich.
2) Do Postępowania Uzupełniającego Zamawiający kwalifikuje nie więcej niż trzech Wykonawców, którzy złożyli ważne, Najkorzystniejsze oferty (najwyżej ocenione oferty w świetle postawionych kryteriów).
3) Przystępując do Postępowania Uzupełniającego, Zamawiający zawiadamia na piśmie lub drogą elektroniczną wszystkich Wykonawców zakwalifikowanych do Postępowania Uzupełniającego, informując Wykonawców o formie prowadzenia Postępowania Uzupełniającego oraz zasadach uczestnictwa i prowadzenia Postępowania Uzupełniającego.
4) Postępowanie Uzupełniające prowadzone w formie aukcji elektronicznej odbywa się na podstawie szczegółowego regulaminu aukcji operatora portalu obsługującego w tym zakresie Zamawiającego. Regulamin aukcji zostanie udostępniony Wykonawcom zakwalifikowanym do Postępowania Uzupełniającego. Protokół z aukcji sporządzany jest elektronicznie przez operatora portalu.
5) Z negocjacji bezpośrednich sporządza się protokół. Protokół podpisuje również Wykonawca lub upoważniona przez niego osoba.
6) Postępowanie Uzupełniające może być prowadzone w całym zakresie oferty, nie wyłączając Ceny. Jeśli w Postępowaniu Uzupełniającym Zamawiający otrzyma oferty o takiej samej Cenie poszczególnych części, a jedynym kryterium jest Cena, Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta, wybrana jako Najkorzystniejsza oferta, obejmuje większy zakres Dostaw, Usług lub Robót budowlanych.
25. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA (RFX):
25.1. Załącznik Nr 1 - Formularz oferta
25.2. Załącznik Nr 2 - Zakres przedmiotu zamówienia
25.3. Załącznik Nr 3 - Ramowe Zasady Organizacji Pracy.
25.4. Załącznik Nr 4 - Instrukcja gospodarki odpadami
25.5. Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o braku konfliktu interesów
25.6. Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
26. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA LUB UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA BEZ PODANIA PRZYCZYNY.
27. KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH DLA KONTRAHENTA ZWIĄZANA Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PODPROGOWEGO(dla jego pełnomocników, reprezentantów, pracowników i współpracowników Kontrahenta wskazanych do kontaktów i realizacji umowy):
1) Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 oraz art.14 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice na rzecz, której świadczy Pan/Pani usługi.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Arkadiusz Zalewski, adres email: ewsa.iod@enea.pl
2) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a) realizacji postępowania przetargowego (art.6 ust.1 lit. c), lit. f) RODO);
b) nawiązywania kontaktów handlowych (art.6 ust.1 lit. f) RODO).
3) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji postępowania przetargowego.
4) Administrator danych może ujawnić Pana/Pani dane osobowe: podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom Grupy ENEA, dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, a w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, serwisowe, agencyjne, ochrony. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator danych wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora danych.
5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy.
6) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń.
8) Posiada Pan/Pani prawo żądania:
a) dostępu do treści swoich danych - w granicach art.15 RODO,
b) ich sprostowania - w granicach art.16 RODO,
c) ich usunięcia - w granicach art.17 RODO,
d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art.18 RODO,
e) przenoszenia danych - w granicach art.20 RODO,
f) prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art.6 ust.1 lit. f) RODO - w granicach art.21 RODO.
9) Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres: ewsa.iod@enea.pl
10) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Jarosław Stasiak
tel:
e-mail: jaroslaw.stasiak@enea.pl

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.