Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
272z dziś
4706z ostatnich 7 dni
18591z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Modernizacja systemu filtrowania wody poprzez dostawę i montaż falowników oraz złoża...

Przedmiot:

Modernizacja systemu filtrowania wody poprzez dostawę i montaż falowników oraz złoża filtracyjnego w systemie Daisy w obiekcie pływalni

Data zamieszczenia: 2022-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Obiektów Sportowych Spółka z o.o
ul. Rolna 14
75-436 Koszalin
powiat: Koszalin
(94) 721 60 10 FAX. (94) 721 60 12
agnieszka.plekniewska@zos.koszalin.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Koszalin
Wadium: ---
Nr telefonu: (94) 721 60 10 FAX.
Termin składania ofert: 2022-11-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o.
zaprasza w imieniu Gminy Miasto Koszalin do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. ,,Modernizacja systemu filtrowania wody poprzez dostawę i montaż falowników oraz złoża filtracyjnego w systemie Daisy w obiekcie pływalni przy Ul. Głowackiego 3-5 w Koszalinie"
zgodnie formularzem ofertowym (załącznik nr 1), opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2) i postanowieniami wzoru umowy (załącznik nr 3).

Dokument nr: DZP.262.22.2022

Składanie ofert:
10. Ofertę należy złożyć drogą mailową na adres: agnieszka.plekniewska@zos.koszalin.pl do dnia 22.11.2022 r. do godz. 12.00.

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do 28.12.2022 r.

Wymagania:
2. Kryteria i waga oceny ofert: wynagrodzenie brutto 100%.
Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na złożenie ofert o takiej samej cenie, ZAMA WIAJĄCY wezwie uczestników postępowania do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. WYKONAWCY, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż w już złożonych ofertach.
3. WYKONAWCA określi w formularzu asortymentowo - cenowym (załącznik nr 1) cenę netto i brutto, stawkę i wartość VAT.
4. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy i inne opłaty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, które będą obowiązywać przez cały okres realizacji umowy i nie będą podlegały waloryzacji.
5. Nie dopuszcza się stosowania zamienników produktów (ofert równoważnych).
6. Termin związania ofertą: 14 dni.
7. Warunki udziału: brak.
8. Wymagane dotyczące oferty:
a) wpis do odpowiedniego rejestru dla WYKONAWCÓW prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową (KRS lub CEiDG),
b) oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. W przypadku pełnomocnika należy dołączyć do oferty dokument udzielający pełnomocnictwa.
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
11. ZAMAWIAJĄCY udzieli odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści zapytania złożone do dnia 18.11.2022 r.
12. WYKONAWCA może złożyć tylko jedną ofertę, może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
13. Zawarcie umowy nastąpi w oparciu o wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.
14. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub odwołania postępowania oraz prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty na każdym jego etapie.
15. Z tytułu zamknięcia postępowania lub zmiany warunków postępowania WYKONAWCOM nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO.
16. W terminie do 7 dni od dnia powiadomienia przez ZAMAWIAJĄCEGO o wyborze oferty WYKONAWCA, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. W przypadku uchylania się od podpisania umowy ZAMAWIAJĄCY może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych.
Zarząd Obiektów ul. Rolna 14 tel. (+48) 94 721 60 10
Sportowych Sp. z o.o. 75-436 Koszalin fax (+48) 94 721 60 12
w Koszalinie www.zos.koszalin.pl biuro@zos.koszalin.pl
DZP.262.22.2022

Uwagi:
KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zarząd Obiektów Sportowych Sp. zo.o. z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Rolnej 14, NIP: 6690504861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059283, e-mail: biuro@zos.koszalin.pl
2. Kontakt z Administratorem realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego rodo@zos.koszalin.pl oraz poprzez korespondencję na adres Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. ul. Rolna 14, 75-436 Koszalin z dopiskiem ,,Ochrona danych osobowych".
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.000 zł netto.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskaliśmy; dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, będą przechowywane przez czas wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
7. posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych.
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
9. Osobą uprawnioną do kontaktów z WYKONAWCAMI jest Agnieszka Piękniewska, e-mail agnieszka.plekniewska@zos.koszalin.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.