Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4340z ostatnich 7 dni
18472z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa sprzętu i wyposażenia lokali mieszkalnych

Przedmiot:

Dostawa sprzętu i wyposażenia lokali mieszkalnych

Data zamieszczenia: 2022-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Prudnik
ul. Kościuszki 3
48-200 Prudnik
powiat: prudnicki
tel (77) 40 66 234, tel. 77 40 66 200, fax 77 40 66 228
zp@prudnik.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Prudnik
Wadium: ---
Nr telefonu: tel (77) 40 66 234,
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA sprzętu i wyposażenia dwóch lokali mieszkalnych w Prudniku.
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu Solidarni z Ukrainą -pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż sprzętu i wyposażenia dwóch lokali mieszkalnych w Prudniku: przy Ul. Traugutta 5/3, i Młyńskiej 33a/2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części.
Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Warunków zamówienia.

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w następujący sposób:
- osobiście (w sekretariacie urzędu - pierwsze piętro, w poniedziałek w godz.ch od 7:15 do 16:30, od wtorku do czwartku w godz.ch od 7:15 do 15:15 oraz w piątek od 7:15 do 14:00) lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Prudniku Ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik, z dopiskiem:
,,Oferta na dostawę sprzętu i wyposażenia dwóch lokali mieszkalnych w Prudniku"
- w postaci elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) w postaci zaszyfrowanego pliku zip na adres: zp@prudnik.pl
w terminie do 23 listopada 2022 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie należy wykonywać w terminie do 30 grudnia 2022 r.

Wymagania:
IV. Opis warunków udziału w postępowaniu
W zapytaniu ofertowym mogą brać udział Wykonawcy, wobec których nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).
V. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Cenę za realizację przedmiotu zamówienia należy obliczyć w oparciu o opis przedmiotu zamówienia oraz wykaz ilościowy. Jest to cena ryczałtowa.
2. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
3. Do formularza ofertowego należy załączyć:
- wykaz cen - załącznik nr 1 do formularza ofertowego - opis przedmiotu zamówienia i wykaz cen
- oświadczenie o braku podstawa wykluczenia z udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
4. Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę.
2. W przypadku przesłania oferty w sposób elektroniczny na adres e-mail hasło do odszyfrowania pliku Wykonawca przesyła na ten sam adres poczty elektronicznej pomiędzy godz. 10:00 a 10:30 w dniu 23 listopada 2023 r.
3. Oferty złożone po terminie lub elektronicznie w postaci pliku niezaszyfrowanego nie będą rozpatrywane. Brak przesłania hasła do odszyfrowania pliku zaszyfrowanego w podanym wyżej terminie również spowoduje odrzucenia oferty. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty, a nie data wysłania jej przesyłką pocztową lub kurierską.
VII. Kryteria oceny ofert
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena 100% w każdej części.
Jeżeli nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką
samą cenę ofertową, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli równie korzystne oferty do złożenia ofert
dodatkowych, w terminie przez niego wyznaczonym. Wykonawcy, w takiej sytuacji nie mogą zaoferować cen
wyższych od tych, które zadeklarowali w złożonych ofertach.
VIII. Pozostałe informacje
1. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.
2. Poprzez złożenie oferty wykonawca wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych wykonawców szczegółów oferty.
3. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
4. Zamawiający, zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożoną ofertą, w tym również poprzez wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia przedstawionych informacji lub przedłożenia dodatkowych dokumentów.
W szczególności, Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień w przypadku rażąco niskiej ceny.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego.
6. Do upływu składania ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego.

Kontakt:
7. Osobą do kontaktu jest Joanna Luda na adres e-mail: zp@prudnik.pl lub tel (77) 40 66 234 w godz. 8:00 do 14:00 w dni robocze.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.